1 (29) 3. МЕТАЛОГЕНІЯ УРАНУ І ТОРІЮ МІЖБЛОКОВИХ ШОВНИХ ЗОН УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА (НА ПРИКЛАДІ БІЛОЦЕРКІВСЬКО-ОДЕСЬКОЇ ЗОНИ)

УДК 551.242.1:553.3/4 (477) • Випуск 1 (29) / 2019  • 24-31 сторінки

Ярощук М. А., Осьмачко Л.С.

Ярощук М. А. д. г.-м.н., в.н.с. ГУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» marina_yaroshchuk@meta.

Осьмачко Л.С., к. г. н, с. н. с., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» osml@ukr.net.

Анотація

Розглянуто особливості геологічної будови і геодинамічного розвитку Білоцерківсько-Одеської міжблокової зони. Установлено можливий зв’язок торій-уранового зруденіння з конкретними дислокаційними структурами та петрологічними процесами. Надано деякі пошукові критерії торій-уранового зруденіння.Показано, що структурний малюнок Білоцерківсько-Одеської зони формувався в декілька етапів структурно-речовинних перетворень кристалічної основи в здвигових умовах при змінах напрямків тектонічних тисків та Р-Т умов реалізації. Зокрема такі перетворення перших семи етапів (докембрійських) відбувалися в Р-Т умовах на рівні від гранулітової до зеленосланцевої фацій метаморфізму. Пізніші трансформації кристалічної основи мали місце в холодних умовах. Остаточне становлення структурного малюнку Білоцерківсько-Одеської зони відбулося в палеопротерозої, більш пізні тектонічні порушення (що сформувалися в холодних умовах) суттєво не змінили сформованого на відзначену часову мітку структурного плану. U-, Th-рудні тіла Білоцерківсько-Одеської зони всіх ієрархічних рівнів є закономірними складовими приздвигових структурних рисунків, вміст U та Th у гранітоїдах збільшується з кожним етапом структурно-речовинних перетворень, у вмісних навпаки – зменшується. Найбільш суттєві UTh концентрації приурочені до δ- та T-структур палеопротерозойського структурного малюнку даної зони, який є результатом щонайменше шести етапів структурно-речовинних трансформацій кристалічної основи. Все зазначене свідчить, що U-, Th-рудні та вмісні тіла пройшли однакову історію становлення – в декілька етапів структурних й речовинних перетворень кристалічної основи. Тобто рудна речовина вилучалась з порід кристалічної основи, перетворювалась (разом з нерудними компонентами), переміщувалась та набувала нових речовинних і просторових форм, пристосовуючись до відповідних Р-Т й кінематичних умов, провокованих тектонічними імпульсами, яких відомо не менше восьми. Тому рудоперспективні тіла займають певні структурні комірки в палеопротерозойському структурному рисунку Білоцерківсько-Одеської міжблокової зони – приздвигові тіні тиску. Таку приуроченість вважаємо за провідний пошуковий критерій.

Ключові слова: торій, уран, металогенія, дислокаційні етапи, структурні позиції.

СтаттяЛітература

 1. Белевцев Я.Н. Метаморфогенное рудообразование. М.: Недра, 1979. 275 с.
 2. Буряк В.А. Метаморфизм и рудообразование. М.: Недра, 1982. 256 с.
 3. Белевцев Я.Н., Коваль В.В., Бакаржиев А.Х., Анисимов В.А., Баташов В.Г. Генетические типы и закономерности размещения урановых месторождений Украины. – Киев: Наук.думка, 1995. 396 с.
 4. Белевцев Я.Н., Фоменко В.Ю., Горошников Б.И., Абдулина М.Я., Авдеева Л.И., Айзенберг Д.Е. Закономерности образования и размещения урановых месторождений Украины. Киев: АН УССР, МИНГЕО СССР, 1968. 763 с.
 5. Белоусов В.В. Основные вопросы геотектоники. М.: Гос.геол.издат., 1962. 373 с.
 6. Ярощук Э.А., Елисеева Г.Д. Абсолютный возраст и история формирования докембрия Южного Буга // Вопросы датирования древнейших (катархейских) геологических образований. Киев: Наукова думка, 1967, с. 54-63.
 7. Осьмачко Л.С. Голованівська шовна зона як гібридна дислокаційна структура // Мінеральні ресурси України. 2012. № 4. с. 23-32.
 8. Горяйнов С.В., Денисенко Д.В., Дивицкий О.А. Метаморфические и метасоматические комплексы Среднего Побужья. Харьков: «Экограф», 2003. 167 с.
 9. Лобач-Жученко С.В., Степанюк Л.М., Пономаренко А.Н., Балаганский В.В. Возраст цирконов из эндербито-гнейсов Среднего Побужья (Днестровско-Бугский мегаблок Украинского щита) // Мин. журн. 2011. № 1. с. 3– 14.
 10. Клочков В.М., Білинська Я.П., Веклич Ю.М., Піяр Ю.К., Мараховська І.І., Шевченко О.М., Пилипчук О.М. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000, Центральноукраїнська серія М-36-ХХХІ (Первомайськ). Карти та пояснювальна записка. Київ: Державний комітет природних ресурсів України, УкрДГРІ, 2004.
 11. Лукієнко О.І., Кравченко Д.В., Сухорада А.В. Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита. – Київ: ВПЦ Київський університет, 2008. 280 с.
 12. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н. Геохронология раннего докембрия Украинского щита (протерозой). Киев: Наук.книга, 2008. 240 с.
 13. Гаценко В.О., Литвиненко Ю.О. Ільменіт-біотитові амфіболіти Чемерпільської структури Середнього Побужжя // Мін.журн. 2010. 32, №4. с.86 – 98.
 14. Кулиш Е.А., Комов И.Л., Яценко В.Г., Крамар О.А. Стратегические и минеральные ресурсы Украины для ядерной энергетики. Киев: Логос, 2010. – 320 с.