24.1 ПРО ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА КОМЕТНУ ПРИРОДУ ЯСКРАВОГО БОЛІДУ EN1711101 «ТУРЬЇ РЕМЕТИ» У ЗАКАРПАТТІ

УДК 523.68 • 📖 Випуск 24 / 2015• 4— 23 сторінки

Белєвцев Р.Я., Чурюмов К.І., Мозгова А.М., Соботович Е.В., Співак С.Д., Блажко В.І., Лазаренко О.Є., Кузенко С.В., Бондаренко О.С.

Белєвцев Р.Я. д. г-м. н., зав.від., професор, член-кор. НАН України, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», belevtsev@ukr.net
Чурюмов К.І. .д.ф-м. н., зав.від., професор, член-кор. НАН України, Астрономічна обсерваторія Київского Національного Університета ім. Тараса Шевченка. climchur@ukr.net.
Мозгова А.М. н. с., Астрономічна обсерваторія Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка. Соботович Е.В. академік НАН України, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» Співак С.Д. пров.н.с., к. г. н., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
Блажко В.І. н. с., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
Лазаренко О.Є. ст. н. с., к. г.-м. н., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
Кузенко С.В. н. с., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
Бондаренко О.С. інж. 2 кат., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Анотація

У роботі викладено результати пошукових шліхувальних, мінералого-петрографічних і фізико- хімічних досліджень речовини яскравого боліду EN171101 («Тур’ї Ремети») в Закарпатті. Були знайдені і проаналізовані свіжі магнітні залізисті фаяліт-вюстітові космічні кульки, розмір яких збільшується із заходу на схід по сліду польоту боліду в бік його максимуму. Проаналізовано зміну фізичних параметрів боліду, який пролітає по орбіті в 106 км за 7 секунд з висоти від 81 км зі швидкістю від 18,5 км/с. В таких умовах при масі боліду від 4300 кг зростає кінетична енергія і сила опору середовища, які проявляються в різкому розширенні світлого сліду боліду на висоті 30 км в його максимумі зі збільшенням об’єму його високотемпературного газу в 106 разів. Потім спостерігається швидке звуження сліду боліда і виклинювання його на висоті 13,5 км при зменшенні швидкості і маси в 10 разів. Болід «Тур’ї Ремети» мав не метеоритну, а метеорну природу. Перед початком світності боліду його первинне ще холодне крижане тіло являло собою мікрокомету, яка оберталася навколо Сонця по еліптичній орбіті близько до орбіти Венери. Визначено термодинамічні параметри реакцій в речовині боліду. Тиск і температура газу в боліді спочатку значно зростали, а потім зі збільшенням об’єму боліду вони різко зменшувались до рівноважного значення. Ці процеси в боліді пов’язані з входженням його у все більш щільні шари атмосфери Землі, що зумовлює його виклинювання і згасання. Природа боліду пов’язана з термодинамічною еволюцією комет, як самовільним і незворотним процесом із зменшенням їхньої внутрішньої енергії і збільшенням ентропії системи аж до досягнення стану рівноваги. Первинне джерело речовини комет пов’язане з еволюцією речовини сонячних протуберанців, в яких відбувається охолодження сонячної розсіяної газової плазми з видаленням легких газів в результаті дифузії та конденсації водного газу в лід, при цьому вміст дейтерію в протуберанці збільшується порівняно з протієм. В кометах виявлено вільний кисень, який утворюється при підвищенні температури в перігелії комет. Визначено кометну природу боліду «Тур’ї Ремети» як мікрокомети з первинним крижаним ядром, що має велике значення при вивченні подібних явищ для космоекологіі.

Ключові слова: термодинаміка боліду, фізичні параметри, швидкість, кінетична енергія, сила опору середовища, об’єм, тиск та температура газу, ізотопи, склад залізистих космічних кульок з шліхів, кометна природа боліду.

СтаттяЛітература

 1. Белевцев Р.Я., Бойченко С.Г., Спивак С.Д. и др. Термодинамика газового обмена в окружающей среде. Киев, Наук. Думка, 2007. – 247 с.
 2. Klim I. Churyumov, Rudolf Ya. Belevtsev, Emlen V. Sobotovich, Svitlana D. Spivak, Volodymyr L. Blazhko, Volodymyr Solonenko. Magnetite microspheric particles from bright bolide of EN17101 exploded above the Trans-Karpaty mountains // ХХУП General Assembly International Astronomic Union (IAU), 03- 14 August, 2009, Sulamerica Convention Center, Rio De Janeiro, Brasil, S263, p:
 3. Белевцев Р.Я., Чурюмов К.И., Соботович Э.В., Спивак С.Д., Блажко В.И., Солоненко В.И. Поиски и исследование космического вещества от яркого болида EN171101 в Закарпатье (физико-химическая модель)// «РАДИОТЕХНИКА», Харьков, ХНУР, 2010. – с. 132-138.
 4. Белевцев Р.Я., Спивак С.Д., Е.Е.Лазаренко, Блажко В.И., Чурюмов К.И. „О составе и возможном происхождении комет Солнечной системы‖ // Международная конференция КАММАК-2014, Винница, 2014 – с. 44-47.
 5. Клименко А.П. Клатраты (гидраты газов). Киев: Наук. Думка, 1989. – 74 с.
 6. Мейсон Б. Основы геохимии. М.: «Недра», 1971. – 311 с.
 7. Соботович Э.В. Космическое вещество в земной коре. М.: Атомиздат, 1976. – 159 с.
 8. Эберт Г. Краткий справочник по физике. М.: Гос. Из-во физико-математической литературы,- 552 с.
 9. Явнель А.А. Метеоритное вещество с места падения Тунгусского метеорита// Астрономический журнал, 1957, т. 34, вып. 5. – с. 794-796.
 10. Яворский Б.М., Дятлов А.А. Справочник по физике. М.: «Наука», 1980. – 507 с.
 11. Spurny, V.Polubchan. EN171101 Bolide – The deepest ever photographed Fireball. Proceedings of Asteroid, Comets, Meteors (ACM 2002), 29 July – 2 August, Technical University Berlin, Germany, (ESA- SP-500), November 2002, p. 269-272.
 12. Белевцев Р.Я. Происхождение и эволюция внешних геосфер: газоводной атмосферы, кислого океана, свободного кислорода и возникновение жизни // Доп. НАН України. – 2011. – № 12. – С. 83-90.