3 (31) 11. ОБҐРУНТУВАННЯ ПОРОГОВИХ ЗНАЧЕНЬ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОД Р. ПІВДЕННИЙ БУГ ЗГІДНО ВОДНОЇ РАМКОВОЇ ДИРЕКТИВИ ЄС

УДК 504.03 + 620.9 • Випуск 3 (31) / 2020  • 100-111 сторінки

Шкапенко В.В., Бужук Л.О., Жолуденко О.О., Литвиненко Ю.В., Фоміна Т.В., Ващенко Н.М., Желяк О.Д

Шкапенко В.В. к.геол.н., завідувач лабораторії ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», https://orcid.org/0000-0002-0760-2907

Бужук Л.О. к.геол.н., с.н.с ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», l.a.buzhuk@gmail.com

Жолуденко О.О. к.геол.н., с.н.с ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»,

Литвиненко Ю.В. к.т.н., учений секретар ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», yu.lytvynenko@ukr.net

Фоміна Т.В. інженер ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»

Ващенко Н.М. провідний інженер ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», sotama@ukr.net

Желяк О.Д. м.н.с ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», zhelak@ukr.net

Анотація

За результатами моніторингових досліджень ріки Південний Буг 2016 – 2019 рр. у літньо-осінній меженевий період вище та нижче Олександрівського водосховища для 19 гідрохімічних показників якості води вперше на деталізаційному рівні обґрунтовано порогові значення. Нашим дослідженням показано низьку інформативність середньоарифметичних значень показників та необхідність урахування розподілів величин для визначення порогових концентрацій. Методичний підхід полягає в детальному розгляді параметрів розподілів показників та визначенні порогових значень, які стануть основою уточнюючого віднесення вод до класів забруднення згідно рекомендаціям ЄС. Пріоритетними показниками є хімічне споживання кисню, вмісти фосфатів, нітратів, нітритів, хлоридів, сульфатів, калію, феруму, мангану та мінералізація. Уточнено референційні значення для таких показників, мг/дм3: мінералізація – ≤ 870, натрій ≤ 140, калій ≤ 12,0, ферум ≤ 0,20, манган 0,05-0,08. Відповідно до загальної стратегії Водної рамкової директиви ЄС та Водного кодексу України встановлені нормативи повинні сприяти усуненню причин погіршення якості поверхневих вод. Дискусійним є питання щодо встановлення порогових значень та референційних інтервалів за хлоридами і фосфатами. Якщо за хлорид-іоном у межах норми знаходиться до половини спостережених вмістів, то за фосфатами у половині пунктів по всій дослідженій протяжності течії р. Пд Буг вмісти PO4 на 35 % перевищують норматив. Невідомо, чи досяжним є рекомендований норматив 0,52 мг/дм3. Загалом спроможність Олександрівського водосховища до самоочищення на сьогодні не є задовільною. Отримані результати виявляють гідрохімічну специфіку різних частин досліджених водних тіл. Вони застосовні для подальших динамічних спостережень, моделювання та системного аналізу з класифікаційною й прогностичною метою. Встановлені референційні значення можуть бути використані для дослідження валідності тих чи інших класифікацій оцінки забруднення. Установам, що виконують моніторинг водних тіл різних типів, рекомендується використовувати для обґрунтування референційних і порогових значень гідрохімічних показників первинні дані вже напрацьованих результатів моніторингу та інтегрувати їх у сучасні бази даних.

 Ключові слова: Водна рамкова директива ЄС, гідрохімічні параметри, порогові значення, референційні значення, моніторинг вод, водне тіло.

СтаттяЛітература

 1. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЕС. Основні терміни та їх визначення / EU Water Framework Derective 2000|60|EC. Definitions of Main Terms/ – К.: 2006. – 240 с.
 2. А.І. Томільцева, А.В. Яцик, В.Б. Мокін. Екологічні основи управління водними ресурсами: навч. посіб. К. : Інститут екологічного управління та збалансованого при­родокористування, 2017.200 с.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення плану управ­ління річковим басейном» від 18 травня 2017 р. № 336. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/336-2017-%D0%BF
 4. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штуч­ного або істотно зміненого масиву поверхневих вод» від 6 лютого 2017 р. № 45, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 р. за № 235/30103. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/ z0235-17.
 5. Proposed system of surface water quality standards for Moldova: Environmental Action Programme (EAP) Technical report. – http://www.oecd.org /eap.htm. – 2007.
 6. Гончарук В.В., Чернявська А.П., Жукинский В.М. Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды: Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАНУ. – Киев: Наукова думка, 2005. – 324 с-
 7. Groundwater Protection in Europe: The new groundwater directive – consolidating the EU regulatory framework. Published: 2009-03-23. Corporate author(s): Directorate-General for Environment(European Commission).
 8. 8. С. Афанасьєв, А. Петерс, В. Сташук, та О. Ярошевич. План управління річковим басейном Південного Бугу: аналіз стану та першочергові заходи. – К.: Вид-во ТОВ «НВП«Інтерсервіс», 2014, 188 с.
 9. С.О.Афанасьєв, Т.О. Васильчук, О.М. Лєтицька, О.П. Білоус. Оцінка екологічного стану річки Південний Буг у відповідності до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС. Київ: НВП «Інтерсервіс», 2012. 28 с.
 10. 10. В.І. Кофанов, М.С. Огняник. Нормативно-методичне забезпечення визначення якості води при оцінці впливу на навколишнє середовище Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, №4 2008. С. 15 – 23.
 11. Г.В. Лисиченко, В.В. Серебряков та ін. Комплексний геоекологічний моніторинг зони впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища (1998-2008 рр.). Київ: “Салютіс”. – 2010. – 236 с.
 12. В.Г. Верховцев, М.А. Бугера, В.П. Булгаков та ін. Комплексний геоекологічний моніторинг зони впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища (2009-2016 рр.). – Київ: Наук. думка. – 2017. – 200 с.
 13. Ю. Гумен, Г. Лисиченко, О. Жолуденко. Підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної відмітки 20,7 м : Оцінка впливу на навколишнє середовище ОВНС . – ІГНС НАНУ. – 2017. – 254 с.
 14. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. – American Public Health Association, American Water Works Association, and Water Environment Federation – 2007. 1200 р.
 15. Helsel D.R. and Hirsch R.M. (2002). Statistical Methods in Water Resources. Book 4, Hydrologic Analysis and Interpetation. USGS. 2002. 510 p.
 16. Borges Garcia C.A., Silva I.S., Silva M.C. et.al. Evaluation of Water Quality Indices: Use, Evolution and Future Perspectives. Submitted: March 2nd 2018 Reviewed: June 11th 2018 Published: November 5th 2018. https://www.intechopen.com/books/advances-in-environmental-monitoring-and-assessment/evaluation-of-water-quality-indices-use-evolution-and-future-perspectives.
 17. ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. Київ. Мінекономрозвитку України 2014. 25 с.
 18. ДСанПіН. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання. Київ. МОЗ України – 1997. – 30с.
 19. ДСТУ 4808:2007. Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні і екологічні вимоги щодо якості води та правил вибирання. Прийнято та нада­но чинності 05.07.2007. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 36 с.