3 (31) 9. РОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СИСТЕМІ «ҐРУНТ-РОСЛИНА» В ЛАНДШАФ-ТАХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ

УДК 504.064.3:(550.4:546.3–34)(477.62) • Випуск 3 (31) / 2020  • 79-89 сторінки

Кураєва І.В., Сплодитель А.О.

Кураєва І.В., докт. геол. н., професор, завідувач відділу геохімії техногенних металів і аналітичної хімії, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України,  https://orcid.org/0000-0003-3113-7782

Сплодитель А.О., к. геогр. н., докторант, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, asplodytel@gmail.com, http://orcid.org/0000-0002-8109-3944

Анотація

Проаналізовано процеси розподілу важких металів (мідь, нікель, свинець, хром і ін.) у системі «ґрунт-рослина» в типових видах рослин та основних типах ґрунтів, характерних для ландшафтів Національного природного парку «Нижньосульський». Ділянки спостережень характеризуються середнім  та високим рівнем забруднення. Встановлено динаміку накопичення Ni, Zn, Cu, V, Pb та інших важких металів у системі ґрунт-рослина території протягом 2014-2019 років за рівнями імпактного забруднення. Аналіз ландшафтно-геохімічних умов території свідчить, що вони в цілому сприяють як міграції хімічних елементів з поверхневим стоком, так і значному вертикальному їх перерозподілу. Це попереджує інтенсивне забруднення переважної більшості ландшафтних комплексів парку забруднюючими речовинами, які мігрують з сільськогосподарських угідь, що підтверджено результами аналізу джерел та обсягів забруднення. Аналіз вмісту важких металів у системі ґрунт-рослина території НПП «Нижньосульський» засвідчив його залежність від наявних джерел техногенного забруднення, а також високий ступінь відповідності характеру розподілу важких металів загальним закономірностям цих процесів у ґрунтах відповідних типів. Встановлено коефіцієнти концентрації важких металів у зразках ґрунту та інтенсивність міграції полютантів з ґрунту в рослини за допомогою коефіцієнту біологічного накопичення. Отримані дані корелюють із загальними закономірностями процесів перерозподілу важких металів у системі «ґрунт-рослина». За величиною накопичення трав’янистою рослинністю важкі метали утворюють ряд: Mn>Cu>Cr>Pb>V>Ni>Ti. Еколого-геохімічні дослідження території виявили, що в умовах сильного техногенного навантаження бар’єрний тип накопичення характерний для Cu та Pb. Поглинання цих елементів віднесено до акумулятивного типу. Виявлені закономірності можуть бути використані при моделюванні геоекологічного стану території НПП, для нормування антропогенного навантаження на ділянки парку з різним режимом охорони.

 Ключові слова: важкі метали, форми знаходження, геохімічний ряд, ландшафт, ландшафтно-геохімічні умови.

СтаттяЛітература

 1. Географічна карта «Ландшафтні комплекси Національного природного парку «Нижньосульський» та прилеглих територій» (у цифровому форматі, базовий масштаб 1:25 000). А.О. Сплодитель. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №68925. Державна служба інтелектуальної власності України. Дата реєстрації 06.12.2016.
 2. Географічна карта «Ландшафтно-геохімічна карта Національного природного парку «Нижньосульський» та прилеглих територій» (у цифровому форматі, базовий масштаб 1:25 000). Л.Ю. Сорокіна, А.О. Сплодитель, С.Г. Брегеда, Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №68926. Державна служба інтелектуальної власності України. Дата реєстрації 06.12.2016.
 3. Джанаев, З.Г. Почвенно-агрохимическая оценкасостояния плодородия почв Северного Кавказа. Москва: МГУ, 2004. С. 600-725.
 4. Лозановская, И.Н. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении: учеб. пособие для
  хим., хим.-технол. и биол. спец. вузов. М.: Высш.шк., 1998. 287 с.
 5. Лукина, Н.В. Поглощение аэротехногенных загрязнителей растениями сосняков на северо-западе Кольского полуострова. Лесоведение. 1993. №6. С. 34-41.
 6. Майстренко, В.Н. Эколого-аналитический мониторинг супертоксикантов. М.: Химия, 1996. 312 с.
 7. Методические рекомендации по проведению полевых и лабораторных исследований почв и растений при контроле загрязнения окружающей среды металлами. М.: Гидрометиоиздат, 1981. 108 с.
 8. Панин, М.С. Миграция тяжелых металлов и пути поступления их в растения. Аккумуляция тяжелых металлов растениями Семипалатинского Прииртышья, 1999. С. 23-30.
 9. Панин М.С. Контроль уровня загрязненности тяжелыми металлами сельскохозяйственной продукции. Докл. третьей междунар. науч.-техн. конф. Пища. Экология. Человек. М., 1999. С. 126.
 10. Позняк С.С. Фоновое содержание тяжелых металлов в почвах и растительности Центральной зоны Республики Беларусь, Известия Тульского гос. ун-та. Естественные науки 2011 вып. 1, с. 254-264
 11. Позняк С.С. Содержание некоторых тяжелых металлов в растительности полевых и луговых агрофитоценозов в условиях техногенного загрязнения почвенного покрова Вестник
  Томского госун-та. Биология 2011 №1(13)
 12. Розподіл та накопичення важких металів в рослинах та ґрунтах на територіях розміщення відходів вуглевидобутку, В.І. Демура, В.О. Готвянська, А. В. Павличенко. Геотехнічна механіка, 2013. Вип. 111. С. 23-29.
 13. Садовникова Л.К. Показатели загрязнения почв тяжелыми металлами и неметаллами в почвенно-химическом мониторинге. Почвоведение, 1985. № 10. С. 84–89.
 14. Серія географічних карт: Розподіл важкихметалів (Ag, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Ti, V) та поліелементного забруднення (за сумарним показникомзабруднення) у сучасному ґрунтовому покриві (горизонт 0–5 см) Національного природного парку«Нижньосульський» та прилеглих територій» (у цифровому форматі, базовий масштаб 1:50 000). І.В. Кураєва, Л.Ю. Сорокіна, А.О. Сплодитель, Свідоцтво про реєстрацію авторського права натвір № 68927. Державна служба інтелектуальної власності України. Дата реєстрації 06.12.2016.
 15. Тарабрин, В.П. Физиология устойчивости древесных растений в условиях загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. Микроэлементы в окружающей среде. Киев: Наукова думка, 1980. С. 17.