6 (34) 15. ГЕОХІМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ В МЕЖАХ ПОЛІГОНІВ ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА)

УДК 550.4:628.4.032(477.411) • Випуск 6 (34) / 2021  • 113-122 сторінки

Кураєва І.В., Кошлякова Т.О., Азімов О.Т., Злобіна К.С., Хрущов Д.П.

Кураєва І.В., докт. геол. н, проф., зав. відділу, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, ORCID:0000-0003-3113-7782, KI4412674@gmail.com

Кошлякова Т.О., канд. геол. н, старш. наук. співроб, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України,  ORCID:0000-0001-8551-3531, tatianakoshliakova@gmail.com

Азімов О.Т., докт. геол. н., старш. наук. співроб, пров. наук. співроб., Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», ORCID:0000-0002-5210-3920, O.T.Azimov@nas.gov.ua

Злобіна К.С., канд. геол. н, наук. співроб, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, ORCID:0000-0001-8823-4642, ecaterinka@ukr.net

Хрущов Д.П., докт. геол.-мін. н, проф., старш. наук. співроб, Інститут геологічних наук Національної академії наук України, ORCID:0000-0002-7978-2505, khrushchov@nas.gov.ua

Анотація

Представлене дослідження присвячено вивченню геохімічної трансформації ключових об’єктів навколишнього природного середовища (ґрунти, поверхневі та підземні води) в межах полігонів захоронення твердих побутових відходів. Об’єктом дослідження обрано Київський полігон №5, що розташований неподалік столиці. Основний фактичний матеріал, покладений в основу статті, було отримано авторами протягом 2018–2020 років під час проведення комплексних польових еколого-геохімічних досліджень. Метою роботи було визначення геохімічних, зокрема фізико-хімічних, особливостей ґрунтових відкладів у межах полігону, що надало змогу оцінити захисні властивості ґрунтів по відношенню до впливу техногенних металів. Також було вивчено стан поверхневих (ставок на території полігону) та ґрунтових (свердловини на присадибних ділянках с. Підгірці) вод, виконано порівняння основних показників хімічного складу з гранично допустимими концентраціями, визначеними нормативними документами. З’ясовано, що у досліджуваних ґрунтах відмічається висока концентрація важких металів, пов’язаних із фракцією легкообмінних іонів, а також підвищений вміст водорозчинних форм. Встановлено основні міграційні форми макро- та мікроелементів у ґрунтових розчинах. Виявлено, що для важких металів характерними є вільні гідратовані катіони та метал-органічні комплекси. Для ґрунтових вод, що використовуються для питного водоспоживання населення с. Підгірці, було зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій за окремими показниками, зокрема за нітратами, а також відхилення від встановлених норма за Ba, SO4, Fe, Mn, Co, Ni, Mo, Pb. Для вод ставка, що розташований безпосередньо на території полігону, характерні значні відхилення від норми за вмістом Fe, Mn, Ni, Ti, V, Cu та Zn. У результаті проведеного дослідження було виявлено, що в межах території полігону склалися сприятливі умови для утворення мобільних форм токсичних елементів та їх міграції до поверхневих та ґрунтових вод.

 Ключові слова: геохімічна трансформація, техногенні метали, ґрунти, поверхневі води, ґрунтові води.

СтаттяЛітература

  1. Mihai, FC., Iatu C. and Grozavu., A. (2018), Rural waste disposal issues within urban borders. Conference Proceedings (18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation SGEM 2018), Vol.18, Issue 5.1, pp.761–768. https://doi.org/10.5593/sgem2018/5.1/S20.098
  2. Awomeso, J.A., Taiwo, A.M., Gbadebo, A.M. and Arimoro, A.O. (2010), Waste Disposal and Pollution Management in Urban Areas: A Workable Remedy for the Environment in Developing Countries. American Journal of Environmental Sciences, Vol. 6(1), pp. 26–32. https://doi.org/10.3844/ajessp.2010.26.32
  3. Азімов О.Т., Трофимчук І.В., Кураєва І.В., Кармазиненко С.П. Оцінка вмісту важких металів у ґрунтах та інших компонентах ландшафту в районах захоронення твердих побутових відходів. Екологічна безпека та природокористування. 2019. № 2(30). С. 5–17. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2019.2.5-17
  4. Трофимчук О.М., Кураєва І.В., Азімов О.Т., Кармазиненко С.П., Злобіна К.С. Геохімічні характеристики ґрунтових утворень районів захоронення побутових відходів за результатами екологічних досліджень. Екологічна безпека та природокористування. 2020. № 3(35). С. 5–21. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2020.3.5-21
  5. Азімов О.Т., Кураєва І.В., Трофимчук О.М., Кармазиненко С.П., Злобіна К.С. Забруднення ґрунтів та інших об’єктів довкілля важкими металами в районах полігонів захоронення твердих побутових відходів. Геоінформатика. 2020, №1. С.82-95.
  6. Самчук А.И., Бондаренко Г.Н., Долин В.В. и др. Физико-химические условия образования мобильных форм токсичных металлов в почвах. Минералогический журнал. 1998. Т. 20. № 2. С. 48–59.
  7. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия. Москва: Химия, 1990. Кн. 2. С. 481-846.
  8. Музгин В.Н., Емельянова H.H., Пупышев А.А. Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой – новый метод в аналитической химии. Аналитика и контроль. 1998. № 3–4. С. 3–25.
  9. Tessier, A., Cambell, P.G.C. and Bisson, M. (1979), Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals. Analytical Chemistry, Vol. 51, pp. 844-851. https://doi.org/10.1021/ac50043a017
  10. Allison, I.D., Brown, D.S. and Novo-Gradac, K.I. (1990), MINTEQA 2 PRODEFA 2. A Geochemical Assessment Model for Environmental Systems: Version Z.O. User’s Manual VS Environmental Protection Agency, 278 p.