19.2. DEVELOPMENT OF THE GEOCHEMISTRY ON TECHNOGENESIS AFTER CHORNOBYL CATASTROPHE

UDC 550.424.4 • 📖 Issue 19 / 2011 • 19 — 40 pages

Sobotovich E.V., Bondarenko G.N., Dolin V.V.

Article