24.6 THE NATURE OF HIGHER URANIUM CONTENT IN OLIVINS OF ALPINOTYPE HIPERBASITES

УДК 550.42:552.321.6 • 📖 Issue 24/ 2015 • 80-91 pages

 

Fomin Yu. A.

Fomin Yu. A. Ph.D. (Geol.), Principal Specialist, State Institution «Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine, yaf1941@gmail.com

Abstract

The data about uranium, gold and oxygen isotopes distribution in the olivine of different petro structural types from same alpinotype ultrabasite massifs are proposed. They demonstrate that at the time of contrary tendency of uranium and gold behavior in processes of rocks evolution on the crust-mantle level the higher uranium contents have secondary nature. These uranium concentrations are connected with crust stage of massifs formation. Gold distribution in the olivine’s, as well as uranium, from one hand, reflect its content variations in the initial magmatic melts, which were generated on the different levels of upper mantle, from the other hand, closely connected with peculiarities of its plastic deformation and recrystallization at the processes of crust-mantle evolution. The different tendencies of elements are observed on the example of Bilinski massif investigation. There, the uranium quantity is systematically increasing apart stage of ultrabasite deformation with maximum in deformed olivine’s on the high crust levels. On the contrary gold connection on in crust levels is decreasing. Exception from that row makes a list of olivines with high gold concentration that was explained by its deformation in city at the condition of upper mantle. Obtained results are important for understanding of mutual correlation crust-mantle problems and ore forming processes, which were demonstrated by investigation of the ore structures of Kirovograd mega block of the Ukrainian Shield.

 

Key words: alpinotype ultrabasite rocks, olivine, gold, uranium, isotopic composition, Altai-Sayan folded region, Kirovograd ore district, Ukrainian Shield.

 

ArticleReference

 1. Gintov, O., Patrikyan, R., Timoshchenko, A. (1974), Korostenskii slozhnyi pluton kak gigantskaya koltsevaya tektono- magmaticheskaya struktura, Geol. Journ. Vol.34, 3, pp. 73-81.
 2. Kazanskii, V., Popov, N. (2010), Glubinnoe stroenie i metallogeniya polimetalnogo Kirovogradskogo rudnogo rayona (Ukrainskiy shchit), International Scientific Conference, Moscow, RU, pp. 460-461.
 3. Kazanskiy, V.,Makivchuk, O., Popov, N. (2012), Glubinnoe stroenie Kirovogradskogo polimetalnogo rudnogo rayona (Ukrainskiy shchit): korrelyaciya geologicheskih i seysmicheskih dannyh, Geology of Ore Deposits, Vol.54, 1, 22 p.
 4. Belevtsev, Y.,  Koval, V. (1995), Geneticheskie tipy i zakonomernosti razmeshcheniya uranovyh mestorojdeniy Ukrainy , Naukova Dumka, Kyiv, UA, 396 p.
 5. Goncharenko, A.I. (1989), Deformaciya i petrostrukturnaya evolyuciya alpinotipnyh giperbazitov, Tomsk, RU, 404 p.
 6. Goncharenko, A., Fomin, Yu. (1981), O roli plasticheskoy deformacii i rekristallizacii olivina v raspredelenii urana , Reports of Sciences Academy of the USSR, Vol.256, 3, pp. 684-686.
 7. Goncharenko, A., Fomin, Yu. (1983), Radiogeohimicheskie tipy alpinotipnyh giperbazitov yuga Sibir, Vladivostok, RU, pp. 110-112.
 8. Goncharenko, A., Fomin, Yu. (1987), Rol dinamometamorfizma alpinotipnyh giperbazitov v raspredelenii urana, Tomskii universitet,Tomsk, RU, pp.86-100.
 9. Korobeynikov, A. F., Goncharenko, A.I., (1986), Zoloto v ofiolitovyh kompleksah Altae-Sayanskoy skladchatoy oblasti , Geochemistry,1, pp. 49-61.
 10. Goncharenko, A., Fomin, Yu. (1991), Raspredelenie izotopov kisloroda v plasticheski deformirovannyh i rekristallizovannyh olivinah iz alpinotipnyh giperbazitov, Reports of Sciences Academy of the USSR, Vol.317, 2, pp. 434-436.
 11. Fomin, Yu., Goncharenko, A. (1991), Uran, zoloto i izotopno-kislorodnoe otnoshenie v plasticheski deformirovannyh i rekristallizovannyh olivinah alpinotipnyh giperbazitov, Novosibirsk, RU, pp. 34-35.
 12. Fomin, Yu., Goncharenko, A. (1991), Raspredelenie urana, zolota i izotopov kisloroda v plasticheski deformirovannyh i rekristallizovannyh olivinah alpinotipnyh giperbazitov,  Reports of Sciences Academy of the USSR, 4, pp. 101-104.
 13. Pinus, G., Kolesnik, Yu. (1966), Alpinotipnye giperbazity yuga Sibiri, Nauka, Moscow, RU, 210 p.
 14. Nicolas, A., Poirier, J. (1976), Crystalline plasticity and solid state flow in metamorphic rocks, Wiley Interscience,  London, GB.
 15. Pinus, G., Dontsova E. (1971), Izotopnye otnosheniya kisloroda olivina ultraosnovnyh porod razlichnogo genezisa, Geology and geophysics, 12, pp. 3-8.
 16. Onuma, N., Clayton, R., Mayeda, T., (1972), Oxygen isotope cosmothermometer, Geochim. et cosmochim. Acta, 36, pp. 169- 188.
 17. Taylor, H., Duke, M., Silver, I., Epstein S., (1965), Oxygen isotope studies of minerals in stony meteorites, Ibid, 29, pp. 489- 512.
 18. Onuma, N., Clayton, R., Mayeda, T. (1972), Oxygen isotope temperatures of equilibrated ordinary chondrites, Ibid, 36, 157- 168.
 19. Clayton, R., Onuma, N., Mayeda, T. (1971),Oxygen isotope fractionation in Apollo 12 rocks and soils, Proceedings of Apollo 12 Lunar Science Conference, 2, pp.1417-1420.
 20. Anderson, A. Clayton, R., Mayeda, T., (1971), Oxygen isotope thermometry of mafic igneous rocks, J. Geol, 79, pp.715-729.
 21. Marakushev, A., Bezmen N. (1988), Zakonomernosti raspredeleniya izotopov kisloroda mejdu mineralami gorny’h porod i meteoritov, Mineral. Journ. Vol.10, 3,  pp. 20-34.
 22. Smyslov, A.A. (1974), Uran i toriy v zemnoy kore, Nedra, Leningrad, RU, 231p.
 23. Zhitkov, A.S. (1975), Soderzhanie i raspredelenie urana v osnovnyh i ultraosnovnyh porodah, Extended abstract of candidate‘s thesis, Leningrad, RU.
 24. Dmitriev, V., Berezina, L. Sannikov L. (1977), Povedenie urana v processe formirovaniya tektonitov zon glubinny’h razlomov,  Reports of Sciences Academy of the USSR, 1, pp. 209-212.
 25. Kostrovitskiy, S., Solovieva, L., Gornova, M. (2012), Izotopnyy sostav kisloroda v mineralah mantiynyh paragenezisov iz kimberlitov Yakutii, Reports of Sciences Academy of the USSR, 1, pp. 61-65.
 26. Zaikov, V. (2011), Blagorodnye metally v giperbazitovyh kompleksah Yuzhnogo Urala, Miass:IM UrO RAN, pp. 59-64.
 27. Kisin, A., Murzin, V. (2012), Malye strukturnye formy v ultrabazitah gory Karabash, Ekaterinburg, IGG UrO RAN, pp. 117-119.
 28. Kuzmin, A.V. (2014), Geneticheskie osobennosti orudeneniya uranovoy formacii v prirazlomnyh natrievyh metasomatitah fundamenta Ukrainskogo shchita,  Zb.n.prac  IGNS, 23, pp. 186-198.
 29. Kalashnik, G.A. (2013), Glybinni faktory formuvannya promislovih rodovishchuranu Ukrainskogo shchyta, Extended abstract of Doctor‘s thesis, Kyiv, UA.