25.12 GEOLOGICAL-GENETIC COMPARISON OF THE GOLD AND URANIUM ORES OF YURIEVSКOYE DEPOSIT OF KIROVOGRADSKY MEGABLOCK (UKRAINIAN SHIELD)

UDC 553.2: 553. 411: 553. 495 📖 Issue 25 / 2016 • 107-121 pages

 

Yu. Fomin, L. Zaborovskaya, Z. Kravchuk

Yu. Fomin Ph. D. (Geol.), Senior Researcher, SI «Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine».
L.Zaborovskaya Junior Researcher SI «Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine». larisa-zaborovskaja@rambler.ru
Z. Kravchuk Engineer, SI «Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine».

Abstract

A geological and structural and genetic comparison of low-sulfide gold with tellurides mineralization of the gold-quartz formation and uranium mineralization of albitite formation of Early Proterozoic of the Yurievskoe deposit of the Kirovograd megablock of Ukrainian shield iz conducted. Ore sites are located within the same ore field and are connected with the evolution of the general geological and energy source. A scheme of consecutive and zonal emergence of gold and uranium systems is proposed. These systems functioned in a mode of hydrothermal-metasomatic processes, manifesting discretely. According to isotopic geochemical studies of sulfur, oxygen, carbon, primary source of the material as ore (gold, uranium and other metals) and mineralizer (sulfur and carbon), as well as water-based fluids were mainly gneiss thickness of the Checheleevskaya suite.

 

Key words: Early Proterozoic, gold, uranium, mineralization, albitite formation, low-sulphide gold-quartz formation, Ukrainian Shield.

 

ArticleReference

 1. Fomin, Yu., Lazarenko, (2009), Temperatura formirovaniya zolotogo i uranovogo orudeneniya Yurievskogo mestorozhdeniya (Ukrainskiy shchit), Reports of Sciences Academy of Ukraine, 7, pp. 114-120.
 2. Fomin (1999), Vostochno-Yurievskoe mestorozhdenie zolota, Mineral. Journ, 21, 4, pp. 32-44.
 3. Belevcev, Ya., Koval, (1995), Geneticheskie tipy i zakonomernosti razmesрchуeniya uranovyh mestorojdeniy Ukrainy, Naukova Dumka, Kyiv, UA, 396p.
 4. Cuney,  , Shcherbak, M., Emetz, A., Petrychenko, K., Sinelu, S. (2008), Petrological and geochronological peculiarities of Novoukrainka massif rocks and age problem of uranium mineralization of the Kirovograd megablock of the Ukrainian Shield, Mineral. Journ. 30, 2, pp. 5-16.
 5. Kobzar, (1981), Nizhneproterozoyskoe osadkonakoplenie i voprosy metallogenii centralnoy chasti Ukrainskogo shchita, Naukova Dumka, Kyiv, UA, 104p.
 6. Fomin, (2008), Izotopnyy sostav ugleroda i sery ranneproterozoyskih porod centralnoy chasti Ukrainskogo shchita, Reports of Sciences Academy of Ukraine, 7, pp. 123-129.
 7. Korzhnev, M., Fomin, (1992), Evolyuciya usloviy nakopleniya porod krivorojskoy serii po geohimicheskim i izotopnym dannym, Geol. Journ., 3, pp. 93-99.
 8. Ivankin, P., Nazarova, (1988), Metodika izucheniya rudonosnyh struktur v terrigennyh tolshchah, Nedra, Moscow, RU, 254 p.
 9. Fomin. (2006), Geneticheskoe sootnoshenie zolotogo i uranovogo orudeneniya Kirovogradskoy tektono-metasomaticheskoy zony, Geochemistry and Ecology, 12, pp. 11-18.
 10. Komarov, A., Cherkashin, (1991), Redkometalnye tektono-metasomaticheskie zony Ukrainskogo shchita.. Naukova Dumka, Kyiv, UA, 180 p.
 11. Fomin, Yu., Demihov (2006), Diskretnost otlozheniya zolota na Vostochno-Yurevskom mestorojdenii (Ukrainskiy shchit), Reports of Sciences Academy of Ukraine, 3, pp.126-131.
 12. Fomin, Yu., Shestakov, Yu., Zaborovskaya, L., Lazarenko, E., Bondarenko, S., Bondarenko, (2003), Rudnye mineraly Vostochno-Yurevskogo mestorojdeniya zolota (Ukrainskiy shchit), Mineral. Journ, 25(4), pp.102-108.
 13. Korzhinskiy, (1955), Outline of metasomatic processes. The main problems in the study of magmatic ore deposits, AN SSSR, Moscow, RU, pp. 332-452.
 14. Fomin, Yu., Zaborovskaya, L., Lazarenko, (2004), Rudnye mineral Yurievskogo mestorozhdeniya zolota, Reports of Sciences Academy of Ukraine, 2, pp. 142-146.
 15. Fomin, (2013), Toriy v uranovorudnyh albititah Kirovogradskogo megabloka.. Geohymyja ta ekologija , Geochemistry and ecology, 22, pp.144-160.
 16. Kazanskiy, V., Makivchuk, O., Popov, N. (2012), Glubinnoe stroenie Kirovogradskogo polimetalnogo rudnogo rayona (Ukrainskiy shchit): korrelyaciya geologicheskih i seysmicheskih dannyh, Geology of Ore Deposits, 54 (1), 22 p.