25.9 POSSIBILITY OF USE OF DNIEPRODZERZHINSKY SLAG STEEL MILL AS SORPTION MATERIALS

UDC 504.064.4:658.567.1:574.63 📖 Issue 25 / 2016 • 82-88 pages

 

V. Baklazhko, I. Koliabina, K. Perkatyі.

V. Baklazhko. Student, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute» viktoriya_baklaz@mail.ru
I. Koliabіna. Ph. D. (Geol.), Principal Researcher, SI “Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine», kolira_igns@i.ua
K. Perkatyі. Junior Researcher, SI “Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine»

Abstract

The paper considers the possibility of use of slag Dneprodzerzhinsk metallurgical plant as sorption materials. The relevance of this theme is to use new technologies to improve the environmental situation in industrial areas. Use of waste from smelters as sorbents for the purification of industrial waste water can not only improve the water bodies, but also minimize the accumulation of large waste in industrial areas. Sorption properties of slag are investigated by example of cleaning water contaminated with lead (II). To assess the sorption capacity, mineral composition is studied analysis using X-ray diffraction analysis, composition of trace elements by spectral analysis, and content makroanions and makrokations. It was selected the most effective conditions of adsorption treatment. The analysis of slag leaching of own components into the solution and desorption process of absorbed sorbate.

 

Key words: slag, adsorption, X-ray diffraction analysis, leaching, sorbate, spectral analysis, desorption.

 

ArticleReference

  1. Stankevich, V., Kakura I. (2004), Hihienichni aspekty vplyvu shlamo- ta khvostoskhovyshch na dovkillia , Kharkiv, UA, pp. 274-278.
  2. Shishelova, , Samuseva M. (2008), Monitoring zolootvalov TETS i puti snizheniia negativnoho vliianiia na okruzhaiashchuia sredu , Visnik Skhidnoukrainskoho nats.univer. im.V. Dalia, 10, pp. 46 – 52.
  3. Haletskyi, L., Egorova, T. (2008), Rehionalnaia ekologo–geokhimicheckyi analyz vlyianyia tiazholykh metallov promyshlennykh otkhodov na sostoianie okruzhaiushchei sredy Ukrainy, Ekologiia dovkillia ta bezpeka  zhyttediialnosti.  5, pp. 10-14.
  4. Sumatokhina , Duk, N., Shevshchenko, O. (2008), Promyslovi vidkhody yak chynnyk stanu ekolohichnoi bezpeky regionu: otsinka, kartohrafuvannia, upravlinnia, Ekologiia dovkillia ta bezpeka zhyttediialnosti, 1, pp. 69-75.
  5. Galich (2007), Persrektivy ispolzovaniia zooshlakov TES v kachestve mikroudobreniia dlia pochv, Sotrudnichestvo dlia resheniia problemy othodov, IV mez. konf., Harkiv, UA, pp. 108-109.
  6. Lebedynskyi, Yu.P. (1987), Ekonomicheskiy problemy malootchodnye i bezotchodnyh proizvodstv, Naukova dumka, Kyiv, UA, 238 p.