ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

📖 ВИПУСК 25 • 2016 рік

📖 ВИПУСК 25 • 2016 рік «Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища»

📖 ВИПУСК 25 • 2016 рік
«Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища»


🇺🇦 Попов О. О., Яцишин А. В., Артемчук В. О.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДІВ ТА СИСТЕМ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗОНАХ ВПЛИВУ АЕС
A. Popov, A. Yatsyshyn, V. Artemchuk
POSSIBILITY OF USING THE EXPERT METHODS AND SYSTEMS TO SOLVE ECOLOGICAL SAFETY ISSUES AT THE ZONES OF NPPS INFLUENCE

Сторінка статті

🇺🇦 Забулонов Ю. Л., Буртняк В. М., Одукалець Л А.
СИСТЕМА ДЛЯ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Yu. Zabulonov, V. Burtnyak, L. Odukalets
THE SYSTEM FOR RADIATION CONTROL OF FOODSTUFFS AND BUILDING MATERIALS

Сторінка статті
🇺🇦 Ольховик Ю.А.
ПРО ВРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНЖЕНЕРНИХ БАР’ЄРІВ ПРИ ОЦІНЦІ ДОЛГОСТРОКОВОЇ БЕЗПЕКИ ПОВЕРХНЕВОГО ЗАХОРОНЕННЯ НА КОМПЛЕКСІ «ВЕКТОР»
Yu. Olhovyk
ABOUT THE UNCERTAINTY OF PROPERTIES OF ENGINEERING BARRIERS IN LONG-TERM SAFETY ASSESSING OF SURFACE DISPOSAL AT THE «VECTOR» COMPLEX

Сторінка статті
🇺🇦 Пушкарьов О. В., Руденко І. М., Кошелєв М. В., Скрипкін В. В., Долін В. В. (мол), Приймаченко В. М.
МІНЕРАЛЬНИЙ АДСОРБЕНТ ТРИТІЮ НА ОСНОВІ САПОНІТУ ТА ЦЕОЛІТУ
А. Pushkarev, I.Rudenko, M. Koshelev, V. Skripkin, V. Dolin (Jr.), V. Prymachenko
MINERAL ADSORBENT OF TRITIUM BASED ON SAPONITE AND ZEOLITE Сторінка статті
🇺🇦 Бобков В.М., Долін В.В.
ІЗОТОПНИЙ ОБМІН ТРИТІЮ В ПРОЦЕСІ ВЕГЕТАЦІЇ ВЕРБИ
V. Bobkov , V. Dolin
ISOTOPIC EXCHANGE OF TRITIUM IN THE PROCESS OF WILLOW VEGETATION Сторінка статті
🇷🇺 Бондарь Ю. В., Коромысличенко Т. И.
КОМПОЗИТНЫЙ АДСОРБЕНТ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ВОЛОКОН C ОСАЖДЕННЫМ СЛОЕМ ФЕРРОЦИАНИДА КАЛИЯ-НИКЕЛЯ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 137СS ИЗ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД
Yu. Bondar, T. Koromyslichenko
COMPOSITE ADSORBENT BASED ON POLYPROPYLENE FIBERS WITH DEPOSITED LAYER OF POTASSIUM-NICKEL FERROCYANIDE FOR CONCENTRATION OF 137CS FROM CONTAMINATED WATERS

Сторінка статті
🇺🇦 Ярошенко К. К., Бортнік Є. В., Кузенко С. В., Колябіна І. Л., Бондаренко Г. М.
ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ СОРБЦІЇ КОБАЛЬТУ-60 ТА МАРГАНЦЮ-54 ПРИРОДНИМИ ТА МОДИФІКОВАНИМИ СОРБЕНТАМИ З БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РОЗЧИНІВ
K. Yaroshenko, E. Bortnik, S. Kuzenko, I. Koliabina, G. Bondarenko
FEATURES OF COBALT-60 AND MANGANESE-54 EXTRACTION KINETICS ON NATURE AND MODIFIED SORBENTS FROM COMPOUNDING SOLUTIONS

Сторінка статті

🇺🇦 Кукуєва В. В.
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНВЕРСІЇ ХЛАДОНУ CBrClF2 НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ
V. Kukueva
THEORETICAL STUDY OF CONVERSION OF HALON CBrClF2 INTO ENVIRONMENTAL FRIENDLY SUBSTANCES

Сторінка статті

🇺🇦 Баклажко В. А., Колябіна І. Л., Перкатий К. Є.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШЛАКІВ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ В ЯКОСТІ СОРБЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
V. Baklazhko, I. Koliabina, K. Perkatyі
USE DNIEPRODZERZHINSKY SLAG STEEL MILL AS SORPTION MATERIALS

Сторінка статті
🇺🇦 Бородіна Н. А., Кононенко Л. В., Висотенко О. О.
ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ СВИНЦЕМ ҐРУНТУ ПРИЛЕГЛОЇ ДО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ТЕРИТОРІЇ
N. Borodina, L. Kononenko, O. Vysotenko
EVALUATION OF LEAD CONTAMINATION OF CAR ROAD AREA SOIL

Сторінка статті
🇷🇺 Шкапенко В. В., Кадошников В. М., Мусич Е. Г., Парамонова Н. К., Единач А. В.
ТРАНСФОРМАЦИЯ КЕРОСИНА В ГРУНТАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
V. Shkapenko, V. Kadoshnikov, E. Musich, N. Paramonova, A. Yedynach
TRANSFORMATION OF KEROSENE IN SOIL UNDER THE ACTION OF SOIL MICROORGANISMS

Сторінка статті

🇷🇺 Фомин Ю. А., Заборовская Л. П., Кравчук З. Н.
ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ РУД ЗОЛОТА И УРАНА ЮРЬЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КИРОВОГРАДСКОГО МЕГАБЛОКА (УКРАИНСКИЙ ЩИТ)
Yu. Fomin, L. Zaborovskaya, Z. Kravchuk
GEOLOGICAL-GENETIC COMPARISON OF THE GOLD AND URANIUM ORES OF YURIEVSКOYE DEPOSIT OF KIROVOGRADSKY MEGABLOCK (UKRAINIAN SHIELD)

Сторінка статті
📖 ВИПУСК 25 • 2016 рік «Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища»