26.14 NEOTECTONICS OF THE TERRITORY OF DIBROVSKE URANIUM-RARE EARTH- THORIUM DEPOSIT.

UDC 551.248• 📖 Issue 26 / 2016 • 156-163 pages

 

V. Verkhovtsev, Yu. Yuskiv, E. Krasnov

V. Verkhovtsev, D.Sc. (Geol.), Head of Department special metallogeny SI “Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine», verkhovtsev@ukr.net;
Yu. Yuskiv, Ph.D. (Geol.), Researcher, SI “Institute of Environmental Geochemistry, NAS of Ukraine», yuskiv_yu @ ukr.net;
E. Krasnov , Junior Researcher, SI “Institute of Environmental Geochemistry, NAS of Ukraine», yevhen.krasnov@gmail.com

Abstract

The results of a large-scale (1:10 000) mapping of recent tectonics within Dibrovskе U-Th-REE deposit on the basis of morphostructural methods were identified. Active linear structures on the latest stage of development, and the amplitude of the vertical movements in the Quaternary period were characterized. Neotectonic constructing is an independent research. Results of the study can be viewed as a special additional work to clarify the features of the tectonic structure of Dibrovske U-Th-REE deposits area and in activation on the latest stage of development faults. Lineament zone are reflected in geological and geophysical data.

 

 

Key words: neotectonics, linear structures, lineament zone, the total amplitude of the vertical movement, the late Pliocene-Quaternary.

 

ArticleReference

  1. Kramar, O.O., Kulibaba, V.M. (2008), Dibrovske rodovyshche uranu na Pryazovskomu mehablotsi. Osoblyvosti budovy, strukturno- petrolohichni umovy lokalizatsii ta henezys, Zb. nauk. pr. IGNS NANU, 16, pp. 37-50.
  2. Kramar, O. (2009), Geodinamicheskaya obstanovka, strukturno-petrologicheskie usloviya formirovaniya i lokalizatsii Dibrovskogo uran-torievogo rudoproyavleniya, URAN-2009, pp. 70-75.
  3. Verkhovtsev, V., Lysychenko, H., Zabulonov, Yu. (2014), Perspektyvy rozvytku uranovoyi syrovynnoyi bazy yadernoyi enerhetyky Ukrayiny, Naukova Dumka, Kyiv, UA, 355 p.
  4. Filosofov,  P., (1975), Osnovyi morfometricheskogo metoda poiskov tektonicheskih struktur, Saratovsk. Univ, Saratov, RU, 232 p.
  5. Verkhovtsev H., Yus’kiv, Yu.V. (2011), Osnovni pryntsypy skladannya karty novitn’oyi tektoniky Ukrayins’koho shchyta ta yoho skhyliv masshtabu 1:500 000 za morfohrafichnymy, morfometrychnymy i aerokosmichnymy danymy: terminolohiya, metody ta metodychni pryyomy, klasyfikatsiyni ta inshi aspekty doslidzhennya, Tekhnohenno-ekolohichna bezpeka ta tsyvil’nyy zakhyst, 3, pp. 63-76.