ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ВИПУСК | Issue 17 • 2009 рік | year


У збірнику представлено статті, які присвячені актуальним екологічним проблемам геохімії техногенезу при надходженні до навколишнього середовища хімічних та радіоактивних речовин. Вивчається їх розподіл в елементах наземних і водних систем. Висвітлюються основні положення космоекології як інтегральної фундаментальної науки і розглядаються напрямки її розвитку. Пропонуються нові композиції матеріалів для іммобілізації радіонуклідів при захороненні відходів, а також оцінюється можливість використання відходів гірничо-видобувної промисловості в народному господарстві. Для наукових робітників та спеціалістів, що працюють у галузі екології, геохімії, радіогеохімії.

ЗМІСТ | CONTENTS

Семененко В.П., Соботович Э.В.
КОСМОЭКОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Марініч О.В, Бондаренко Г.М., Колябіна І.Л., Гудзенко В.О.
МИГРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ РАДИОНУКЛИДОВ УРАНОВОГО РЯДА В ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ «ДНЕПРОВСКОЕ»

Высотенко О.А., Кононенко Л.В., Кузенко С.В.
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ СВИНЦА И ЦИНКА В ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЕ И ПЕРЕхОД ИХ В РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Соботович Э.В., Скульский Н.А., Лысенко О.Б.
ПОВЕДЕНИЕ ИЗОТОПОВ УГЛЕРОДА, МАГНИЯ И ЖЕЛЕЗА В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Смирнова C.М., Долин В.В.
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫх МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАх НИКОЛАЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Демихов Ю. Н., Фомин Ю.А.
ДЕЙТЕРИЙ В ПРИРОДНЫх ВОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ УКРАИНСКОГО ЩИТА

Забулонов Ю.Л, Кадошников В.М., Литвиненко Ю.В.
О ВЛИЯНИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛЛОИДОВ (НА ПРИМЕРЕ ГИДРОКСИДА ЖЕЛЕЗА)

Бондаренко М.Г.
ВИБІР МЕТОДУ ТА ЗАСОБУ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ АТМОСФЕРНИМИ ВИКИДАМИ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Стоколос М.О., Алєксєєва О.В.
ВИКОРИСТАННЯ НЕВЗАЄМНИХ ПАСИВНИХ ПРИСТРОЇВ У СИСТЕМАХ РАДІОАКТИВНОГО ТА ХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Губіна В.Г., Горлицький Б.О.
ПРОБЛЕМА ЗАЛІЗОВМІСНИх ВІДхОДІВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ — СИСТЕМНИЙ ПІДхІД

Розко А.Н., Федоренко Ю.Г., Туронок О.Ч., Дяченко Е.В.
СОРБЦИЯ 137CS ЧАСТИЦАМИ КАОЛИНИТ-ПОЛИМЕРНЫх КОМПОЗИТОВ

Вєрховцев В.Г., Лисиченко Г.В., Юськів Ю.В.
ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ЗА НЕОТЕКТОНІЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ РАЙОНУ РОЗТАШУВАННЯ ХВОСТОСХОВИЩ РАДІОАКТИВНИх ВІДхОДІВ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА

Сафронов О.Н.
ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНІ І СЕЙСМОТЕКТОНІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ СЕЙСМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПРИ ПЛАНУВАННІ РОЗМІЩЕННЯ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИХ ОБ'ЄКТІВ В УКРАЇНІ

Жолуденко О.О., Закорчевний М.В., Лисиченко О.Г., Сліпченко Б.В.
ГІДРОЛОГО-ГІДРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТАСТРОФІЧНОГО ПАВОДКУ 2008 РОКУ НА Р. ДНІСТЕP

Альохіна Т.М., Іванченко В.В.
ПРИРОДА МІНЛИВОСТІ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ДОННИХ ОСАДКІВ РІЧКИ ІНГУЛЕЦЬ

Вердиев Рафик
ОЦЕНКА ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА РЕКИ ГЯНДЖАЧАЙ

Лебедев С.Ю.
К ВОПРОСУ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ДОННЫХ ОСАДКАХ ЧЕРНОГО МОРЯ

Гущина Е.Г., Гущин Г.К.
СУММАРНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ РАДИАЦИЯ ЗА ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД В ЗОНЕ КАРАДАГСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Коніцула Т.Я.
ЕКОЛОГІЧНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ ВЕЛИКОГО МІСТА

Злобенко Б.П., Кучковський В.П., Спасова Л.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ПАКЕТУ МОДЕЛЕЙ РОЗРАХУНКУ ДОЗОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ (WSA) ДЛЯ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ ІНЖЕНЕРА-ДОЗИМЕТРИСТА СПЕЦКОМБІНАТУ «РАДОН»

Шевцов К.М., Яценко О.Н., Мурзина Т.А.
МЕХАНИЗМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ