ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ВИПУСК | Issue 20 • 2012 рік | year


Збірник присвячений 100-річчю з дня народження академіка НАН України Бєлєвцева Якова Миколайовича (1912 – 1993). У збірнику наведені спогади про Я.Н.Бєлєвцева та статті, що стосуються наукових проблем, розробкою яких він займався: уранового рудоутворення, геохімії елементів та їх ізотопів, перспектив відкриття уранових та уран-торій-рідкоземельних родовищ в різних структурах Українського щита. Висвітлюються також деякі питання екологічної безпеки стосовно ролі розломно-тріщинних структур в міграції радіонуклідів у Чорнобильській зоні відчуження, досвіду використання ГІС-технологій для оцінки стану підземних вод, способів вилученню тритію з води, впливу на навколишнє середовище гірничо-видобувних урановорудних підприємств. Збірник розрахований на широке коло спеціалістів у галузі рудоутворення, металогенії, ізотопної геохімії, екології.

 

 

ЗМІСТ | CONTENTS

ПЕРЕДМОВА

Белевцев Р.Я.
ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ БЕЛЕВЦЕВ – ЧЕЛОВЕК, ГЕОЛОГ, УЧЕНЫЙ

Фомин Ю.А.
ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ КОМПОНЕНТОВ ФЛЮИДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗОЛОТА И УРАНА ДОКЕМБРИЯ УКРАИНСКОГО ЩИТА

Ярощук М.А., Вайло А.В.
УРАНОПРОЯВЛЕНИЯ В ЗОНАХ НЕСОГЛАСИЯ ДОКЕМБРИЯ – ФАНЕРОЗОЯ НА СКЛОНАХ УКРАИНСКОГО ЩИТА

Кузьмін А.В., Заяц В.Б.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ВИЯВЛЕННЯ УРАНОВИХ РОДОВИЩ У ВУЛКАНО-ТЕКТОНІЧНИХ СТРУКТУРАХ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Сущук Е.Г.
РУДООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ПРОЦЕССОВ ОГЛЕЕНИЯ В ОСАДОЧНЫХ ФОРМАЦИЯХ УКРАИНЫ

Фомин Ю.А.
ПОВЕДЕНИЕ ВАНАДИЯ В ПРОЦЕССАХ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНОВОРУДНЫХ АЛЬБИТИТОВ УКРАИНСКОГО ЩИТА

Семенюк М.П., Верховцев В.Г., Ніколаєнко В.І., Ніколаєнко Б.О., Полянський В.Д., Сорокотяга О.І.
РОЗЛОМНО-ТРІЩИННІ СТРУКТУРИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ ДІЛЯНКИ АНОМАЛЬНОЇ ВЕРТИКАЛЬНОЇ І ЛАТЕРАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ

Губіна В.Г.
ДО ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ

Швайко В.Г., Лисиченко Г.В., Верховцев В.Г., Білокопитова Н.А.
ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ХВОСТОСХОВИЩ УРАНОВОГО ВИРОБНИЦТВА НА БАЗІ КОЛИШНЬОГО ПРИДНІПРОВСЬКОГО ХІМІЧНОГО ЗАВОДУ

Пушкарьов О.В., Приймаченко В.М., Золкін І.О.
ВЛАСТИВОСТІ БЕНТОНІТО-ЦЕОЛІТОВИХ КОМПОЗИТІВ ЩОДО ВИЛУЧЕННЯ ТРИТІЮ З ТРИТІЄВОЇ ВОДИ

Крамар О.О., Семенюк М.П., Кир’янов М.М., Ноженко О.В.
ГЕОЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ ВПЛИВУ УРАНОВОРУДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА ШАХТА» НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Мусич Е.Г., Демихов Ю.Н.
БИОВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ МЕТАЛЛОВ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД И ОТВАЛОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Возняк Д.К., Крамар О.О., Бельський В.М.
НОВІ ВИЗНАЧАЛЬНІ ОЗНАКИ ГЕНЕЗИСУ УРАН-ТОРІЙ-РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНОГО ЗРУДНЕННЯ НА ПРИАЗОВСЬКОМУ МЕГАБЛОЦІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Кучма В.Г.
ОСОБЕННОСТИ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОГО АВЛАКОГЕНА, СУЩЕСТВЕННЫЕ ДЛЯ СКОПЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ

Яковлєв В.В.
ЗАЛИШКОВІ ЗАПАСИ РЕЛІКТОВИХ ПРІСНИХ ВОД У КОЛЕКТОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО АРТЕЗІАНСЬКОГО БАСЕЙНУ

До 85-річчя Соботовича Е.В.

Лисиченко Георгій Віталійович

К 75-летию члена-корреспондента НАН Украины Рудольфа Яковлевича Белевцева

До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Юрія Леонідовича Забулонова