26.12 ABOUT THE STRUCTURAL POSITION OF ORE DEPOSITS OF THE INGUL MEGABLOK OF THE UKRAINIAN SHIELD

UDC 551.242:553.04 • 📖 Issue 26 / 2016 • 129-140 pages

 

L. Osmachko, A. Studzinska, T. Uvarova

L. Osmachko Ph.D. (Geol.), Senior Researcher SI «Institute of Environmental Geochemistry of the NAS of Ukraine», osml@ukr.net
A. Studzinska Junior Researcher SI «Institute of Environmental Geochemistry of the NAS of Ukraine», anna.studz88@ukr.net
T. Uvarova Researcher Ivan Chernyahovsky National University of Defense of Ukraine, uvartv@ukr.net

Abstract

It is found by previous studies that the structural pattern of the central part of the Ukrainian shield, formed in several stages of substantially shear transformations of the crystalline basement, corresponds to the dislocation shift-rotation system. Its formation took place in the Paleoproterozoic, subsequent tectonic events resulting structural pattern was not significantly changed. In this paper we proved that Novoukrainsky granitoid massif is a typical component of the mentioned system and also formed in several stages of structural and substantial transformation of the Precambrian basement. It is proved by its structure formed by geological bodies of higher ranks and several generations. All components bodies of the Novoukrainsky massif – granitoids, albitites ore and barren have the same, the hybrid structure, indicating that they have an indivisible, interdependent structural and substantial evolution. At all levels of the organization, from macro- to microlevel, the body, components of the massif, form pre-shift structural pattern. The structural pattern of the generation 1, the formation of which is attached to the Paleoproterozoic, is appeared the most intensively. Ore objects of all hierarchical levels are regular components of the observed structural patterns, that is, they have the same formation history as adjacent strata. Therefore, ore-perspective bodies occupy certain structural positions in the Paleoproterozoic structural patterns, namely, attached to his pre-shift pressures shadows, it is believed, the leading search criteria.

 

Key words: dislocation system, granitoid massif, generation of the structures, ore bodies, structural cells, shift.

 

ArticleReference

 1. Belevtsev. Geneticheskye tipy i zakonomernosti razmesheniia uranovykh mestorozhdeniy Ukrainy [Genetic types and patterns of distribution of uranium deposits in Ukraine] / Y.N. Belevtsev, V.V. Koval, A.K. Bakarzhiev, V.А. Аnisimov, V.G. Bаtаshov. – Kiev: Nauk. dumka, 1995. – 396 s. [in Russian]
 2. Antsiferov. Geologo-geofisicheskaya model Golovanevskoy shovnoy zony Ukrainskogo shchita [Geological and geophysical model of Golovanevska suture zone of Ukrainian Shield] / A.V. Antsiferov, E.M. Sheremet, E.B. Glevassky, K.E. Esipchuk. – Donetsk: Izd-vo “Veber”, Donetskoe otdelenie, 2008. – 305 s. [in Russian]
 3. Geologo-geofizicheskaia model Krivorozhkо-Кrеmенchugskoy shovnoi zоni Ukrainskogo shchita [Geological-geophysic model of Krivorozhkо-Кrеmенchug suture zone of the Ukrainian Shield] / Аzаrоv N., Аntsiferov А., Shеrеmet Е., Glevasky Е., Еsipcyuk К. Kulik S.N., Burahovich Т.К., Pigulevsky P.I. — Кiеv: Naukova Dumka, 2006. — 195 s. [in Russian]
 4. Patalakha. Tektonicheskie potoki kak osnova ponimaniya geologicheskikh struktur [Tectonic flows as a basis for understanding of the geological structures] / E.I. Patalakha, A.I. Lukienko, V.V. Gonchar.- Kiev: Pheniks, 1995. – 159 s. [in Russian]
 1. Goryainov. Metamorficheskie I metasomaticheskie kompleksy Kirovogradskogo bloka Ukrainskogo shchita [The metamorphic and metasomatic complexes of Kirovograd block of the Ukrainian Shield] /S.V. Goryainov, V.N. Buhtatiy, D.S. Goryainov, E.P. Isaeva – Kharkiv: “Ekograf”, 2004. – 173 s. [in Russian]
 1. Kaliaev Granityzatsiya I tektonika (problemy vzaemozvyazku): geol. zhurn. [Granitization and tectonics (the problem of the relationship): Geol. Mag]. / G.I. Kaliaev. – T 30, vyp. 2, 1970. – S. 70-81. [in Ukrainian]
 2. Starostenko. Kirovogradskiy rudnyu rayon. Glubinnie stroenie. Tektonofisicheskiy analiz. Mestorozdeniya rudnykh poleznykh iskopaemykh [Kirovograd ore district. Deep structure. Tectonophysical analysis. The deposits of ore minerals] / V.I. Starostenko, O.B. Gintov, N.I. Popov, О.F. Макivchuк, А.А. Тripоlsky. – Kiev: “Prastyi Ludy”, 2013. – 499 s. [in Russian]
 3. Klochkov. Kirovogradskiy orogennyu poyas. Budova ta evolyutsiya [Kirovograd orogenic belt. Structure and Evolution] / V.M. Klochkov, YU.K. Piyar, A.M. Shevchenko. – Min. Resursy Ukrainy, 2006, №2. – S. 18-22. [in Ukrainian]
 4. Komarov, L. Cherkashin. Redkometalnye tektono-metasomaticheskie zony Ukrainskogo shchita [Rare-metal tectonic and metasomatic zones of the Ukrainian Shield] / A.N. Komarov,L.A. Cherkashin. – Kiev: Nauk. dumka, 1991. – 179 s. [in Russian]
 1. Slenzak. Lokalnye struktury zon napryazheniy dokemriya [Local structures of the stress zones of the Precambrian] / O.I. Slenzak. – K.: Nauk. dumka, 1984. – 102 s. [in Russian]
 2. Osmachko. Tektonichni umovy formuvannya porodnykh asotsiatsiy Ingulskogo megablocu Ukrainskogo shchita [Tectonic conditions of formation of rock associations of Ingulsk megablock Ukrainian Shield] / L.S. Osmachko. – Kyiv: OMHOR, 2008. – S. 223-232 [in Ukrainian]
 3. Оsmachko Gоlоvanіvskа shоvnа zоnа ak gibridna dislokatsiina struktura [Golovanivsk suture zone as hybrid dislocation structure] // L.S. Оsmachko. Min. resursi Ukruini. – 2012, № 4. – S. 23-32. [in Ukrainian]
 4. Shcherbak. Geologicheskaya karta kristalicheskogo osnovaniya Ukrainskogo shchita. Masshtab 1:500 000 [Geological map of the Ukrainian crystalline shield base. Scale 1: 500 000] / N.P. Shcherbak, V.M. Klotchkov, V.G. Pastukhov, I.K. Pashkevich. – Mingeo USSR, 1983 – 9 s.[in Russian]
 1. Zakharov. Derzhavna geologichna karta Ukrainy. Mashtab 1:200 000. Tsentralnoukrainska seriya. L-36-XXXIV (Zhovti vody), L-36-IV (Kryvyi Rih) [State geological map of Ukraine. M. :1 to 200 000. Centralukrainian series. L-36-XXXIV (Zhovti vody), L-36-IV (Kryvyi Rih)]/ V.V. Zakharov,A.V. Martyniuk, Y.M. Tokar. – Derzhgeolsluzhba, KP “Pіvdenukrgeologіya” Krivorіzka KGP: Kyiv, 2002. [in Ukrainian]
 1. Yesipchuk. Korelyaziyna khronostratygrafichna skhema rannyogo dokemriyu Ukrainskogo shchita [Correlation chronostratigraphy diagram of Early Precambrian of the Ukrainian Shield / K.YU. Yesipchuk, A.B. Bobrov, L.M. Stepaniuk, N.P. Shcherbak. – K.: UkrDGRI, 2004 [in Ukrainian]
 2. Shcherbak, G.V. Geokhronologiya rannego dokembriya Ukrainskogo shchita (arkhey) [Geochronology of the Early Precambrian of the Ukrainian Shield (Archean)] / N.P Shcherbak, G.V. Artemenko, I.M. Lesnaya, A.N. Ponomarenko. – Kiev: Nauk. dumka, 2005. – 243 s. [in Russian]
 3. Shcherbak. Geokhronologiya rannego dokembriya Ukrainskogo shchita (proterozoy) [Geochronology of the Early Precambrian of the Ukrainian Shield (Proterozoic)] / N.P Shcherbak,G.V. Artemenko, I.M. Lesnaya., A.N. Ponomarenko. – Kiev: Nauk. dumka, 2008. – 240 s. [in Russian]
 1. Stepaniuk. Vik formuvannya pored Novoukrainskogo masyvu. Min. zhurnal [Age rock formation of the Novoukrainskiy massif] Min. Zh. / L.M. Stepaniuk, O.M. Andrienko, T.I. Dovbush, V.K. Bondarenko. – 2005, 27. – №1 – S. 44-50 [in Ukrainian]
 2. Shevchenko Novoukrainskiy massiv – struktura I geodinamicheskaya pozitsiya. Geologiya I magmatyzm dokemriyu Ukrainskogo shchita [Novoukrainsky massif – structure and geodynamic position] Geology and magmatism of Precambrian of the Ukrainian Shield / A.N. Shevchenko. – K., 2000. – S. 115-118 [in Russian]
 3. Esipchuk. Granitoidy Ukrainskogo shchita. Petrokhimiya, geochimiya, rudonosnost. Spravochnik [The granitoids of the Ukrainian shield. Petrochemistry, geochemistry, ore-bearing. Directory] / K.E. Esipchuk, V.I. Orsa, I.B. Shcherbakov. – K.: Nauk. dumka, 1993. – 231 s. [in Russian]
 4. Shcherbak. Usloviya obrazovaniya uranonosnykh albititov Novokonstantinovskoy zony (po izonopnym dannym). Dis. Kand. geol.-min. nauk: 04.00.14/ІGFM NAN Ukr. SSR [The conditions of formation of uranium-bearing zone albitites Novokostiantynivska zone (by isotope data). thesis candidate of geological-mineralogical sciences: 04.00.14 / ІGFM NAS Ukr. SSR / D.M. Shcherbak. – K., 1981. – 168 s. [in Russian]
 5. Gursky. Metalogenichna karta Ukraini. Masshtab 1000000. [Metalogenic map of Ukraine. Scale 1:1000 000] / Editor D.S. Gursky, authorus: V.А. Коlоsоvska, V.А. Velikanov, А.S. Voinovsky. – State geological Survey of Ukraine. 2002. [in Ukrainian]
 6. Rodygin. Priznaki napravleniya smesheniya pri deformatsyi sdviga [Signs of displacement direction when shear strain] / A.I. Rodygin. – Tomsk: Izd-vo Tomskogo Universiteta, 1991. – 99 s.[in Russian]