COPPER SPECIATION IN TECHNOGENESIS AREA OF COAL MINING INDUSTRY (case of Vizeyska mine Chervonohrad mining area)

UDC 502.171:622.333+550.42:546.56(477.83) • 📖 Issue 27 / 2017 • 30 — 49 pages

https://doi.org/10.15407/znp2017.27.030

 

V.Karabyn, I.Kochmar

V.Karabyn Ph.D (Geology), Head of Department, Lviv State University of Life Safety, vasyl.karabyn@gmail.com

I.Kochmar lecturer of Environmental Safety Dept., Lviv State University of Life Safety, irynalevytska1@gmail.com

Abstract

This article provides an environmental hazard factors assessment in the Vizeyska mine area. The assessment is aimed at the determination of the copper species spreading mechamisms in the mine’s gob pile rock. Vizeyska mine belongs to the Lviv-Volyn coal basin of Ukraine which can be identified as the southeastern part of the Lublin Basin in Poland. This mine was in operation from 1960 to 2009 accumulating 5.1 million m3 of rock in the gob pile.
The copper concentrations in mudstones, siltstones, sandstones, gob pile’s coal and soils in the affected area have been determined in the bulk form and in acid soluble, ammonium acetate and water soluble extracts. The content of copper in the gob pile in the bulk form varies from 8.04 mg/kg to 65.89 mg/kg and is on the average 31.63 mg/kg. The copper concentration ratios in relation to clarke in the sedimentary rock were found, and based on these data, a copperphilicity range for the gob pile rock was proposed.
The copper concentration in the acid soluble extract is the highest in mudstone (6.72 mg/kg), a bit lower in coal (6.08 mg/kg), sandstones (4.14 mg/kg) and the lowest in siltstone (2.29 mg/kg). The copper content reduction range in the ammonium acetate extract is somewhat different: mudstones (3.10 mg/kg) – coal (1.90 mg/kg) – siltstone (1.50 mg/kg) – sandstone (1.35 mg/kg). As regards the bulk form, the copper content ratios in the hydrochloric acid extract range from 0.099 to 0.515 in the rock and from 0.576 to 0.625 in the soils; in the ammonium acetate – from 0.044 to 0.168 in the rock and from 0.119 to 0.137 in the soils.
The results of our research allow to consider the soils in the area affected by the Vizeyska mine’s gob pile with regard to spreading of various copper species environmentally safe and utilizable.

 

Key words: coal-mining, heavy metals speciation, environmental safety, geochemistry of copper.

 

ArticleReference

 1. Taylor, S.R. (1964), Trace elements abundances and the chondritic Earth model, Geochemica et Cosmochimica Acta, 28, pp. 1989-1998. https://doi.org/10.1016/0016-7037(64)90142-5
 2. Voitkevych, G., Myroshnykov, A., Povarennykh, A., Prokhorov, V. (1970), Kratkyi spravochnyk po heokhymyy, Nedra, Moscow, Ru, 280 p.
 3. Kabata-Pendyas, A., Pendyas Kh. (1989), Mykroelementy v pochvakh y rastenyiakh, Mir, Moscow, Ru, 439 p.
 4. Zhovynskyi, Kuraeva Y.  (2002), Heokhymyia tiazhelykh metallov v pochvakh Ukrayny, Naukova dumka, Kyiv, UA, 213 p.
 5. Karabyn, V., Voitsikhovska, A., Pohrebennyk, V. (2012), Formy znakhodzhennia midi u gruntakh v zoni tekhnohenezu smittiezvalyshch, Naukovi pratsi DonNTU, Seriia hirnycho-heolohichna, 16 (206), pp. 193-198.
 6. Yudovych,Ya., Ketrys, M. (2005), Toksychnye elementy-primesi v iskopaemykh uhliakh, UrO RAN, Ekaterynburg, RU, 648 p.
 7. Predelno dopustymye kontsentratsyy khymycheskykh veshchestv v pochve (PDK), Utv, MZ SSSR ot 01.02.85, 3210–85.
 8. Hihienicheskie normativy HN 2.1.7.020–94 (1994), Orientirovochno dopustimye kontsentratsii (ODK) tiazhelykh metallov i myshiaka v pochvakh, Dopolnenye N 1 k perechniu PDK y ODK N 6229–91.
 9. Knysh, I. (2008), Heokhimiia mikroelementiv u porodakh terykona shakhty Vizeiska Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu, Visnyk Lvivskoho Univ., geolohichna, 22, 58-71.
 10. Interaktyvna karta rodovyshch korysnykh kopalyn, available at: http://geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvna-karta-rodovyshch-korysnykh-kopalyn.htm.
 11. Lysychenko, H. (2015), Problemy khimichnoi ta radiatsiinoi bezpeky Ukrainy, NAN Ukrainy, 6, pp. 20-27. https://doi.org/10.15407/visn2015.06.020.
 12. Lysychenko, H., Khmil, H.A. (2009), Kontseptualni zasady stvorennia ekspertnoianalitychno-informatsiinoi pidsystemy analizu ryzykiv derzhavnoi systemy monitorynhu dovkillia, Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii, 50, pp. 71-77.
 13. Lysychenko, H., Zabulonov, Yu. , Khmil, H.A. (2008),Pryrodnyi, tekhnohennyi ta ekolohichnyi ryzyky: analiz, otsinka, upravlinnia, Naukova dumka, Kyiv, UA, 543 p.
 14. Rudko, H., Bondar, O., Yakovliev, Ye., Mashkov, O. (2016), Ekolohichna bezpeka vuhilnykh rodovyshch Ukrainy, Bukrek, Kyiv-Chernivtsi, UA, 608 p.
 15. Opredelenie soderzhaniia tiazhelykh metallov v probakh pochvy (1992), Sbornik «Metodycheskie ukazaniia po opredeleniiu tiazhelykh metallov v pochvakh selkhozuhodii i produktsii rastenievodstva» (izd. 2), Moscow, Ru, 238 p.
 16. Bobryk (2015), Poshyrennia ta akumuliatsiia vazhkykh metaliv u gruntakh pryzaliznychnykh terytorii, Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu, Biolohiia, ekolohiia, 23(2), pp. 183–189. https://doi.org/10.15421/011526
 17. Del Castilho, Rix I. (1993), Ammonium Acetate Extraction for Soil Heavy Metal Speciation, Model Aided Soil Test Interpretation, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 51:1-4, pp. 59-64. https://doi.org/10.1080/03067319308027611
 18. Bylyna, L., Pershko, I. (2016), Vmist rukhomykh form midi u gruntakh Berdychivskoho raionu, Biolohichni doslidzhennia, Zbirnyk naukovykh prats,Ruta, Zhytomyr, UA, pp. 335 – 336.
 19. Voitsikhovska A., Karabyn, V., Pohrebennyk, V. (2013), Eksperymentalni doslidzhennia rukhomykh ta kyslotorozchynnykh form vazhkykh metaliv u gruntakh u zoni vplyvu Lvivskoho polihonu tverdykh pobutovykh vidkhodiv, Visnyk ChDTU, 1, pp. 96-99.
 20. Voitsikhovska A., Karabyn, V., Pohrebennyk, V. (2013), Poshyrennia riznykh za rukhomistiu form tsynku u gruntakh u zoni tekhnohenezu smittiezvalyshch, Naukovi pratsi DonNTU, Seriia hirnycho-heolohichna, 2(19), pp. 3–9.
 21. Loza, , Kul’bachko, Y., Didur, O. , Kryuchkova, A.  (2016), Environmental Role of Earthworm (Lumbricidae) inFormation of Soil Buffering Capacity Against CopperContamination in Remediated Soil, Steppe Zone ofUkraine, Chapter 14, pp. 277-287 http://dx.doi.org/10.5772/64722 ,  Soil Contamination – Current Consequences and Further Solutions, InTech, 354 p. https://doi.org/10.5772/62589
 22. Samokhvalova, , Fatieiev, A., Luchnykova, Ye. (2011), Ekoloho-heokhimichna otsinka fonovoho rivnia vmistu riznykh form mikroelementiv gruntu, Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia biolohichna, 55, pp. 125–133.
 23. Cecil C., Stanton R., Allshouse S., Finkelman R. (1979), Geologic controls on mineral matter in the Upper Freeport coal bed, Symposium on coal cleaning to Achieve Energy and Environmental Goals. Proc., 1, EPA, pp. 110-125.
 24. Kroik, H., Biletska, V., Yatsechko, N., Demura, V., (2010), Sposib vyznachennia klasu nebezpeky tverdykh vidkhodiv hirnychodobuvnoi promyslovosti, Pat. 55027 Ukraina MPK G01N 33/24 G01N 33/18,  vlasnyk Dnipropetrovskyi Natsionalnyi universytet imeni Olesia Honchara, u200909965, Biul, 23, 3 p.
 25. Knysh, , Karabyn, V. (2010), Heokhimiia mikroelementiv u porodakh terykonu kopalni Mezhyrichanska Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu, Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3-4 (152-153), pp. 85-101.
 26. Knysh,, Karabyn, V. (2014), Heavy metals distribution in the waste pile rocks of Chervonogradska mine of the Lviv-Volyn coal basin (Ukraine), Pollution Research Journal Papers, 33(4), pp. 663-670.
 27. Knysh,, Kharkevych, V. (2003), Rozpodil vmistu khemichnykh elementiv u porodakh terykoniv Chervonohradskoho hirnycho-promyslovoho raionu, Visnyk Lvivskoho universytetu, Geol., 17, pp. 148-158.
 28. Tereshchuk O. (2007), Vplyv vidvaliv hirnychodobuvnoi promyslovosti na navkolyshnie seredovyshche Novovolynskoho hirnychopromyslovoho raionu, Visnyk Lvivskoho universytetu, Geograph., 34, 279-285.
 29. Yatsukh, O., Snitynskyi, V. (2011), Osoblyvosti terytorialnoho rozpodilu vazhkykh metaliv u zoni vplyvu vidvalu Chervonohradskoi shakhty, Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, T. 13, 2(2), pp. 190-195.
 30. Pavlychenko, A., Kovalenko, A. (2013), Ekolohichna nebezpeka porodnykh vidvaliv likvidovanykh vuhilnykh shakht, Heotekhnichna mekhanika, 110, pp. 116-123.
 31. Perelman, A. Y., Kasymov, S. (1999), Heokhymyia landshafta, Ast-reia-2000, Moscow, RU, 610 p.
 32. Buchatska, N. Dvorianska, A. Dvorianskyi, V. Diakiv (2014), Mineralnyi sklad vidkhodiv vydobutku i zbahachennia vuhillia, yikhni ekzohenni zminy ta vplyv na pryrodni vody za rezultatamy hidroekolohichnoho modeliuvannia (Chervonohradskyi hirnychopromyslovyi raion, Mineralohichnyi zbirnyk, 64(2), pp. 176–194.