COPPER SPECIATION IN TECHNOGENESIS AREA OF COAL MINING INDUSTRY (case of Vizeyska mine Chervonohrad mining area)

УДК 502.171:622.333+550.42:546.56(477.83) • Issue 27 / 2017 • 30 — 49 pages

 

V.Karabyn, I.Kochmar

V.Karabyn Ph.D (Geology), Head of Department, Lviv State University of Life Safety, vasyl.karabyn@gmail.com

I.Kochmar lecturer of Environmental Safety Dept., Lviv State University of Life Safety, irynalevytska1@gmail.com

Abstract

This article provides an environmental hazard factors assessment in the Vizeyska mine area. The assessment is aimed at the determination of the copper species spreading mechamisms in the mine’s gob pile rock. Vizeyska mine belongs to the Lviv-Volyn coal basin of Ukraine which can be identified as the southeastern part of the Lublin Basin in Poland. This mine was in operation from 1960 to 2009 accumulating 5.1 million m3 of rock in the gob pile.
The copper concentrations in mudstones, siltstones, sandstones, gob pile’s coal and soils in the affected area have been determined in the bulk form and in acid soluble, ammonium acetate and water soluble extracts. The content of copper in the gob pile in the bulk form varies from 8.04 mg/kg to 65.89 mg/kg and is on the average 31.63 mg/kg. The copper concentration ratios in relation to clarke in the sedimentary rock were found, and based on these data, a copperphilicity range for the gob pile rock was proposed.
The copper concentration in the acid soluble extract is the highest in mudstone (6.72 mg/kg), a bit lower in coal (6.08 mg/kg), sandstones (4.14 mg/kg) and the lowest in siltstone (2.29 mg/kg). The copper content reduction range in the ammonium acetate extract is somewhat different: mudstones (3.10 mg/kg) – coal (1.90 mg/kg) – siltstone (1.50 mg/kg) – sandstone (1.35 mg/kg). As regards the bulk form, the copper content ratios in the hydrochloric acid extract range from 0.099 to 0.515 in the rock and from 0.576 to 0.625 in the soils; in the ammonium acetate – from 0.044 to 0.168 in the rock and from 0.119 to 0.137 in the soils.
The results of our research allow to consider the soils in the area affected by the Vizeyska mine’s gob pile with regard to spreading of various copper species environmentally safe and utilizable.

 

Key words: coal-mining, heavy metals speciation, environmental safety, geochemistry of copper.

 

ArticleReference

 1. Taylor S.R. Trace elements abundances and the chondritic Earth model. Geochemica et Cosmochimica Acta. 28. 1964, 1989-1998.
 2. Kratkyi spravochnyk po heokhymyy [Quick reference book on geochemistry] / Pod red. H. Voitkevych, A. Myroshnykov, A. Povarennykh, V. Prokhorov – М.: Nedra, 1970. – 280 s [in Russian].
 3. Kabata-Pendyas A. Mykroelementy v pochvakh y rastenyiakh [Microelements in soils and plants]: per. s anhl. / A. Kabata-Pendyas, Kh. Pendyas – M.: Mir, 1989. – 439 с [in Russian].
 4. E. Zhovynskyi. Heokhymyia tiazhelykh metallov v pochvakh Ukrayny [Geochemistry of heavy metals in soils of Ukraine] / E. Zhovynskyi, Y. Kuraeva. – K.: Naukova dumka, 2002. – 213 с [in Russian].
 5. V. Karabyn. Formy znakhodzhennia midi u gruntakh v zoni tekhnohenezu smittiezvalyshch [The forms of copper bedding in dump soils of the man-caused area] / V.  Karabyn, A. Voitsikhovska, V. Pohrebennyk // Naukovi pratsi DonNTU. Seriia hirnycho-heolohichna. – № 16 (206). – 2012. – S. 193-198 [in Ukrainian].
 6. Ya. Yudovych. Toksychnye elementy-primesi v iskopaemykh uhliakh [Toxic elements-impurities in fossil coals] / Ya. Yudovych, M. Ketrys. – Ekaterynburh: UrO RAN, 2005. – 648 s [in Russian].
 7. Predelno dopustymye kontsentratsyy khymycheskykh veshchestv v pochve (PDK) [The maximum allowable concentrations of chemical substances in the soil (MPC)] /Utv. MZ SSSR ot 01.02.85. –№ 3210–85 [in Russian].
 8. Hihienicheskie normativy HN 2.1.7.020–94 «Orientirovochno dopustimye kontsentratsii (ODK) tiazhelykh metallov i myshiaka v pochvakh» (Dopolnenye N 1 k perechniu PDK y ODK N 6229–91) (utv. Postanovlenym Hoskomsanepidnadzora RF ot 27 dekabria 1994 h. N 13) [Hygienic standards GN 2.1.7.020-94 «Approximate permissible concentrations (ODC) of heavy metals and arsenic in soils» (Supplement No. 1 to the list of MPC and ODC N 6229-91) (approved by the Resolution of the State Committee for Sanitary and Epidemiological Control No. 12 of December 27, 1994 )] [in Russian].
 9. I. Knysh. Heokhimiia mikroelementiv u porodakh terykona shakhty Vizeiska Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu [Geochemistry of microelements in the rocks of waste pile of mine «Vіzejska» of the Lviv-Volyn coal basin] / I.B. Knysh // Visnyk Lvivskoho universytetu. – Ser.: heolohichna, 2008. – Vyp 22. – S. 58-71 [in Ukrainian].
 10. Interaktyvna karta rodovyshch korysnykh kopalyn [Interactive map of mineral deposits]. Elektronnyi resurs URL: http://geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvna-karta-rodovyshch-korysnykh-kopalyn.htm [in Ukrainian].
 11. H. Lysychenko. Problemy khimichnoi ta radiatsiinoi bezpeky Ukrainy [Problems of Chemical and Radiation Safety of Ukraine] / H.V. Lysychenko // Visn. NAN Ukrainy, 2015, № 6. – C. 20-27. doi: 10.15407/visn2015.06.020 [in Ukrainian].
 12. H. Lysychenko. Kontseptualni zasady stvorennia ekspertnoianalitychno-informatsiinoi pidsystemy analizu ryzykiv derzhavnoi systemy monitorynhu dovkillia [Conceptual bases of creation of expert analytical information subsystem risk analysis environmental monitoring] / H.V. Lysychenko, H.A. Khmil // Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii. – 2009. – Vyp. 50. – S. 71-77 [in Ukrainian].
 13. H. Lysychenko. Pryrodnyi, tekhnohennyi ta ekolohichnyi ryzyky: analiz, otsinka, upravlinnia [Natural, technological and environmental risk analysis, valuation, management] / H. Lysychenko, Yu. Zabulonov, H.A. Khmil. – K.: Naukova dumka, 2008. –543 s [inUkrainian].
 14. Ekolohichna bezpeka vuhilnykh rodovyshch Ukrainy [Environmental safety of coal deposits in Ukraine] / H. Rudko, O. Bondar, Ye. Yakovliev, O. Mashkov ta in. – Kyiv – Chernivtsi: Bukrek, 2016. – 608 s.
 15. Opredelenie soderzhaniia tiazhelykh metallov v probakh pochvy. Sbornik «Metodycheskie ukazaniia po opredeleniiu tiazhelykh metallov v pochvakh selkhozuhodii i produktsii rastenievodstva» (izdanie 2, pererab. y dop.). [Determination of heavy metals in soil samples. Collection «Methodological guidelines for the determination of heavy metals in soils of farmland and crop production»] – M., 1992. – 238 s [in Russian].
 16. N. Bobryk Poshyrennia ta akumuliatsiia vazhkykh metaliv u gruntakh pryzaliznychnykh terytorii [Distribution and accumulation of heavy metals in soils in the of railway areas] / N. Bobryk // Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Biolohiia, ekolohiia. – 2015. – № 23(2), – S. 183–189. doi:10.15421/011526 [in Ukrainian].
 17. P. Del Castilho & I. Rix (1993). Ammonium Acetate Extraction for Soil Heavy Metal Speciation; Model Aided Soil Test Interpretation, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 51:1-4, 59-64, DOI: 10.1080/03067319308027611
 18. L. Bylyna. Vmist rukhomykh form midi u gruntakh Berdychivskoho raionu [The content of mobile forms of copper in soils Berdichiv region] / L. Bylyna, I. Pershko // Biolohichni doslidzhennia. Zbirnyk naukovykh prats. – Zhytomyr: PP «Ruta», 2016. – C. 335 – 336 [in Ukrainian].
 19. A. Voitsikhovska Eksperymentalni doslidzhennia rukhomykh ta kyslotorozchynnykh form vazhkykh metaliv u gruntakh u zoni vplyvu Lvivskoho polihonu tverdykh pobutovykh vidkhodiv [Experimental research of mobile and acid soluble forms of heavy metals in soils in the area of influence of the Lviv landfill] / A. Voitsikhovska, V. Karabyn, V. Pohrebennyk // Visnyk ChDTU. – 2013. – № 1. – S. 96-99 [in Ukrainian].
 20.  A. Voitsikhovska Poshyrennia riznykh za rukhomistiu form tsynku u gruntakh u zoni tekhnohenezu smittiezvalyshch [Distribution of different forms of mobility of zinc in soils in the zone of technogenic dumps] / A. Voitsikhovska, V. Karabyn, V. Pohrebennyk // Naukovi pratsi DonNTU. Seriia hirnycho-heolohichna. – 2013. – № 2 (19). – S. 3–9 [in Ukrainian].
 21. I. Loza, Yurii Kul’bachko, Oleg Didur, Angelina Kryuchkova. Environmental Role of Earthworm (Lumbricidae) inFormation of Soil Buffering Capacity Against CopperContamination in Remediated Soil, Steppe Zone ofUkraine. Chapter 14. P. 277-287 http://dx.doi.org/10.5772/64722 // Soil Contamination – Current Consequences and Further Solutions. Edited byMarcelo L. Larramendy and Sonia Soloneski, Publisher: InTech, 2016. 354 pages. DOI: 10.5772/62589
 22. V. Samokhvalova Ekoloho-heokhimichna otsinka fonovoho rivnia vmistu riznykh form mikroelementiv gruntu [Ecological-geochemical assessment of background levels of various forms of trace elements of soil] / V. Samokhvalova, A. Fatieiev, Ye. Luchnykova // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia biolohichna. – 2011. – Vyp. 55. – S. 125–133 [in Ukrainian].
 23. C. Cecil, R. Stanton, S. Allshouse, R. Finkelman. Geologic controls on mineral matter in the Upper Freeport coal bed // Symposium on coal cleaning to Achieve Energy and Environmental Goals. Proc. V.1 / Eds. S.E. Rogers, A.W. Lemmon, Jr. Washington, D.C.: EPA, 1979. P. 110-125. (Rep. EPA-600/7-79-098a).
 24. Pat. 55027 Ukraina MPK G01N 33/24 G01N 33/18.  Sposib vyznachennia klasu nebezpeky tverdykh vidkhodiv hirnychodobuvnoi promyslovosti [Pat. 55027 Ukraine IPC G01N 33/24 G01N 33/18. Method of determining the danger level solid waste mining] / H. Kroik, V. Biletska, N. Yatsechko, V. Demura; vlasnyk Dnipropetrovskyi Natsionalnyi universytet imeni Olesia Honchara. – № u200909965 ; zaiavl. 30.09.2009 ; opublik. 10.12.2010, Biul. № 23. – 3 s [in Ukrainian].
 25. I. Knysh. Heokhimiia mikroelementiv u porodakh terykonu kopalni Mezhyrichanska Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu [Geochemistry of microelements in the rocks of waste pile of Mezhirichanska mine of the Lviv -Volyn coal basin] / I. Knysh, V. Karabyn // Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn. – 2010. – № 3-4 (152-153). – S. 85-101 [in Ukrainian].
 26. I. Knysh, V. Karabyn. Heavy metals distribution in the waste pile rocks of Chervonogradska mine of the Lviv-Volyn coal basin (Ukraine). Pollution Research Journal Papers. Vol 33, Issue 04, 2014. 663-670.
 27. I. Knysh. Rozpodil vmistu khemichnykh elementiv u porodakh terykoniv Chervonohradskoho hirnycho-promyslovoho raionu. [Distribution of chemical elements contents in rocks waste dumps in Chervonograd mining area] // I. Knysh, V. Kharkevych // Visnyk Lvivskoho universytetu. – Ser.: heolohichna, 2003. – Vyp. 17. – S. 148-158 [in Ukrainian].
 28. O. Tereshchuk Vplyv vidvaliv hirnychodobuvnoi promyslovosti na navkolyshnie seredovyshche Novovolynskoho hirnychopromyslovoho raionu [The impact of mining dumps on the environment Novovolynsk mining area] // Visnyk Lvivskoho universytetu. – Ser.: Heohrafichna. – 2007. – Vyp. 34. – S. 279-285 [in Ukrainian].
 29. O. Yatsukh. Osoblyvosti terytorialnoho rozpodilu vazhkykh metaliv u zoni vplyvu vidvalu Chervonohradskoi shakhty [Special features of the spatial distribution of heavy metals in the area of influence of the mine dump Chervonohrad] / O/ Yatsukh, V. Snitynskyi // Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho. – 2011. – T. 13, № 2(2). – S. 190-195 [in Ukrainian].
 30. A. Pavlychenko. Ekolohichna nebezpeka porodnykh vidvaliv likvidovanykh vuhilnykh shakht [Environmental hazard dumps liquidated mines] / A. Pavlychenko, A. Kovalenko // Heotekhnichna mekhanika. – 2013. – Vyp. 110. – S. 116-123 [in Ukrainian].
 31. A. Perelman. Heokhymyia landshafta [Landscape Geochemistry] / A. Y. Perelman, N. S. Kasymov. – M. : Ast-reia-2000, 1999. – 610 s [in Russian].
 32. Mineralnyi sklad vidkhodiv vydobutku i zbahachennia vuhillia, yikhni ekzohenni zminy ta vplyv na pryrodni vody za rezultatamy hidroekolohichnoho modeliuvannia (Chervonohradskyi hirnychopromyslovyi raion) [The mineral composition of waste production and enrichment, exogenous changes and their impact on the natural water hydroecological simulation results (Chervonograd mining region)] / H. Buchatska, N. Dvorianska, A. Dvorianskyi, V. Diakiv // Mineralohichnyi zbirnyk. – 2014. – № 64. Vyp. 2. – S. 176–194 [in Ukrainian].