ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

? ВИПУСК | Issue 27 • 2017 рік | year

?? ВИПУСК 27 • 2017 рік
«Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища»

?? Issue 27 • 2017 year
COLLECTED SCIENTIFIC PAPERS INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY


ЗМІСТ | CONTENTS

Шабалін Б.Г., Злобенко Б.П., Лавриненко О.М., Бугера С.П.
ПРОЦЕСИ КОРОЗІЇ ТА МІНЕРАЛОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ МЕТАЛ-БЕНТОНІТОВИЙ БУФЕР

Shabalin B. , Zlobenko B. , Lavrynenko O. , Buhera S.
CORROSION PROCESSES AND MINERALIZATION IN METAL-BENTONITE BUFFER SYSTEM

Сторінка статті
Федоренко Ю.Г., Розко А.М., Жарін І.С.
ГІГРОСКОПІЧНІСТЬ ГЛИНОПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ

Yu. Fedorenko, A. Rozko, I. Zharin
HYGROSCOPICITY OF CLAYPOLYMERIC COMPOSITES

Сторінка статті
Карабин В.В., Кочмар І.М.
ФОРМИ ЗНАХОДЖЕННЯ МІДІ У ЗОНІ ТЕХНОГЕНЕЗУ ОБ’ЄКТІВ ВУГЛЕВИДОБУТКУ (на прикладі шахти Візейська Червоноградського гірничо-промислового району)

V. Karabyn, I. Kochmar
COPPER SPECIATION IN TECHNOGENESIS AREA OF COAL MINING INDUSTRY (case of Vizeyska mine Chervonohrad mining area)

Сторінка статті
Сущук К.Г., Верховцев В.Г.
МЕТАЛОГЕНІЯ УРАНОВИХ РУДНИХ РАЙОНІВ В ОСАДОВОМУ ЧОХЛІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

K. Suschuk, V. Verkhovsev
METALLOGENY OF URANIUM-ORE REGIONS IN SEDIMENTARY COVER OF UKRAINIAN SHIELD

Сторінка статті
Фомін Ю.О., Верховцев В.Г. , Деміхов Ю.М. , Кравчук З.М. , Борисова Н.М. , Студзінська А.О.
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ІЗОТОПНО-ГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ РОДОВИЩ УРАНУ ТА ЗОЛОТА УКРАЇНИ)

Yu. Fomin, V. Verkhovsev, Yu. Demikhov, Z. Kravchuk, N. Borisova, A. Studzinska
REQUIREMENTS TO THE MATERIAL FOR ISOTOPIC GEOCHEMICAL INVESTIGATIONS OF DEPOSITS OF URANIUM AND GOLD OF UKRAINE

Сторінка статті
М.О. Ярощук, Ю.О. Фомін, Л.П. Заборовська
МЕТАЛОГЕНІЯ ЗОЛОТА УКРАЇНСЬКОГО КРИСТАЛІЧНОГО ЩИТА

M. Yaroshchuk, Yu. Fomin, L. Zaborovskaya
METALLOGENY OF THE GOLD OF THE UKRAINIAN CRYSTALLINE SHIELD

Сторінка статті
Фомін Ю.О., Заборовська Л.П., Борисова Н.М., Кравчук З.М.
ВПЛИВ ВУЛКАНІЗМУ, РЕГІОНАЛЬНОГО МЕТАМОРФІЗМУ ТА ЕПІТЕРМАЛЬНОЇ АКТИВІЗАЦІЇ У ЗОЛОТОНАКОПИЧЕННІ В АРХЕЙСЬКИХ ЗЕЛЕНОКАМ'ЯНИХ СТРУКТУРАХ НАДНІПРЯНЩИНИ

Yu. Fomin, L. Zaborovskaya, N. Borisova, Z. Kravchuk
INFLUENCE OF VOLCANISM, REGION METAMORPHISM AND EPITHERMAL ACTIVISATION IN THE GOLD DEPOSITION AT ARCHAEAN GREENSTONE BELTS OF THE PRIDNEPROVIE AREA

Сторінка статті
Осьмачко Л.С., Ярощук М.О.
ТОРІЙ-УРАНОВІ ПРОЯВИ МАНГУСЬКОЇ МІЖБЛОКОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

L. Osmachko, M. Yaroshchuk
THE TORIUM-URANIUM OCCURRENCES OF MANGUSH INTERBLOK ZONE OF THE UKRAINIAN SHIELD

Сторінка статті
Кукуєва В.В, Забулонов Ю.Л.
ЧИСЕЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТІВ РОЗКЛАДАННЯ ФОСФОРОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН В УМОВАХ ЛАНЦЮГОВОГО ГОРІННЯ

V.Kukueva, Ju.Zabulonov
NUMERICAL DEFINITION OF ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS DECOMPOSITION PRODUCTS IN THE CHAIN COMBUSTION CONDITIONS

Сторінка статті
Мусич О.Г., Верховцев В.Г.
ФОСФОРВМІСНІ РУДИ УКРАЇНИ

E. Musich, V. Verkhovtsev
PHOSPHOROUS-CONTAINING ORES IN UKRAINE

Сторінка статті
ГЕОЛОГІЧНІ СОНЕТИ
До 80-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України Р.Я. Белєвцева
ШІСТДЕСЯТ РОКІВ У ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОХІМІЇ
До 80-річчя кандидата геолого-мінералогічних наук Пушкарьова Олександра Васильовича
??ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

INFORMATION FOR AUTHORS

Збірник_27_Обкладинка_Розворот 1 820х566