METALLOGENY OF THE GOLD OF THE UKRAINIAN CRYSTALLINE SHIELD

УДК553.078 • Issue 27 / 2017 • 98 — 117 pages

 

M. Yaroshchuk, Yu. Fomin, L. Zaborovskaya

M.Yaroshchuk D.Sc. (Geol.-Min.), Senior Researcher, State Institution “Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine, marina_yaroshchuk@meta.ua

Yu. Fomin., Ph.D. (Geol.), Principal Specialist, State Institution “Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine, yaf1941@gmail.com

L.Zaborovskaya. Junior Researcher, State Institution “Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine, larisa-zaborovskaja@rambler.ru

Abstract

The geological and structural conditions of localization of the gold ore deposits formed in different geodynamic conditions of Prydniprovsky and Inguletsky megablocks, and Bilotserkivsky-Odesky inter-block suture zone of the Ukrainian Shield are considered. Various geological processes of possible gold concentration during the multi-stage formation of the Ukrainian Shield have been analyzed. The main stages of the formation of gold ore deposits of various types have been identified: the pre-ore stage is the metamorphogenic gold-pyrite one, caused by the processes of sedimentation, volcanism, metamorphism, and the main ore-bearing stage – the gold-quartz one, associated with ultrametamorphism and hydrothermal tectonic and magmatic activation processes. The regional and some local search criteria for various types of gold deposits have been established.

 

Key words: gold metallogeny, archaeus, lower Proterozoic, Ukrainian shield, megablocks, interblock seam zones, geodynamic situation, ore-forming processes, gold deposits.

 

ArticleReference

 1. Ya.Belevtsev Metamorfogennoe rudoobrazovanie. [Metamorphogenic ore formation]. / M.: Nedra. – 1979. – S. 275 [in Russian].
 2. V. Buryak Metamorfizm i rudoobrazovanie. [Metamorphism and ore formation] / M.: Nedra. – 1982. – S.256 [in Russian].
 3. V.Monahov, V.Sinitsin, Yu. Fomin Zolotonosnie kvarts-karbonat-amfibolovie metasomatiti zelenokamennih struktur dokembriya Srednego Pridneprov’ya [Gold-bearing quartz-carbonate-amphibole metasomatites of greenstone structures of the Precambrian of the Middle Dnieper] / Geol. zhurnal, 1994, №3. – S.65-76 [in Russian].
 4. VMonakhov., V. Sukach., O. Kostenko., M. Malykh. Gold-bearing factors of the Middle Dnieper granite-greenstone Area of Ukrainian Shield (for Sursk greenstone structure) / Минерал. журн. – 1999. – 21. – № 4. – С. 20-31 [in English].
 5. V. Koval, Yu. Koptyuh, M. Yаroschuk, Yu. Fomin, V. Lapusta. Zolotorudnie mestorozhdeniya Ukrainskogo shchita (Ukraina) [Gold ore deposits of the Ukrainian Shield (Ukraine)] / Geol. rudnih mestorozhdeniy, 1997, №3. – S.229-246 [in Russian].
 6. M. Yaroschuk, Yu. Fomin, G. Kravchenko, A. Vaylo. Mineralogo-geohimicheskie tipi rud zolota mestorozhdeniy Ukrainskogo sch’ita [Mineralogical and geochemical types of ores of gold deposits of the Ukrainian Shield] / Zb. nauk. practs Derzh. nauk. centru radіogeohіmії navkolishnogo seredovischa, 2000, Vip.2. – S. 93-137 [in Russian].
 7. Yu.Fomin, Yu Demihov, E.Lazarenko. Geneticheskie tipi zolotogo orudeneniya arheyskih zelenokamennih struktur Ukrainskogo sch’ita [Genetic types of gold mineralization of Archaean greenstone structures of the Ukrainian shield] / Min. zhurnal, 2003, – 25 – №1. – S.95-103 [in Russian].
 8. O. Bobrov, A. Sivoronov, D. Gurs’kiy. Geologo-genetichna tipіzacіya zolotorudnih rodovisch Ukraїny. [Geological and genetic typification of gold deposits of Ukraine] / Sb. Ukr. DGRZ. – 2004. – 368 s [in Ukrainian].
 9. L. Tauson, G. Gundobin, L. Zorina. Geohimicheskie polya rudno-magmaticheskih sistem [Geochemical fields of ore-magmatic systems] / Novosibirsk : Nauka, 1987, 200 s. [in Russian]
 10. Yu. Fomin. Vostochno-Yur’evskoe mestorozhdenie zolota [East Yurievskoye gold deposit] / Min. zhurnal, 1999 – 21 – №4. – S.32-44 [in Russian].
 11. L. Zaborovskaya, Yu. Fomin, V. Pokalyuk, V. Slivinskiy. Mineralogo-geohimicheskie osobennosti zolotogo orudeneniya Yur’evskogo mestorozhdeniya (Ukrainskiy schit, Ingul’skiy megablok). [Mineralogical and geochemical features of gold mineralization of the Yuryevsky deposit (Ukrainian Shield, Ingul Megablock)] Sb. nauchnih trudov IGOS NANU, 2016. – Vip. 26. – S. 141-155 [in Russian].
 12. І. Popіvnyak, A. Nіkolenko, A. Pіznyur ta іn. Fіziko-hіmіchnі umovi ta poslіdovnіst formuvannya rud Shіdno-Yurіїvskogo rodovischa.[Physico-chemical conditions and sequence of formation of ores of the East Yurievskoe deposit] / Mіneral. zb. Lvіv. un-tu. – 1995. – №48, vip.1. – S. 84-98 [in Ukrainian].
 13. M. Yaroschuk, T. Dudar, L.Zaborovskaya. Zolotosoderzhaschaya mineralizaciya Mayskogo rudoproyavleniya Pobuzhskogo rayona Ukrainskogo sch’ita [Gold-bearing mineralization of the Mayskoe deposit of the Pobuzhsky field of the Ukrainian Shield] / Geol. zhurnal, 1994, №3. – S.50-55 [in Russian].
 14. M. Yaroschuk, A. Vaylo. Savranskoe zolotorudnoe pole Golovanevskoy gneyso-granulitovoy zoni USCH. [Savran gold ore field of the Golovanevsky gneiss-granulite zone of the Ukrainian shield] / Kiev. – 1998. – 64 s [in Russian].
 15. M.Yaroschuk, O.Melnichuk, S. Goryaynov, A. Vaylo. Strukturno-veschestvenniy kontrol’ zolotoorudeniya na Kapitanskom rudoproyavlenii Pobuzhskogo rayona [Structural and substantial control of gold mining at the Kapitan ore-production of the Pobuzhsky district] / Min. zhurnal, 1995, №2. – S.29-33 [in Russian].
 16. S. Nechaev. Novoe rudoproyavlenie zolota v Pobuzhie. [New ore occurrence of gold in Pobuzhye] / Geol. zhurnal, 1992, №4. – S.129-132 [in Russian].