2 (30) 5. TRANSFORMATION OF QUALITATIVE COMPOSITION OF DRINKING GROUNDWATER IN THE CENTRAL PART OF DDAB

УДК  556.314:556.388 • Issue 2 (30) / 2019 • 46-55 pages

Udalov I. V., Levoniuk S. M.

Udalov I. V., Doctor of Sciences (Geology), Associate Professor, Head of Department, V. N. Karazin Kharkiv National University, https://orcid.org/0000-0003-3844-6481, igorudalov8@gmail.com

Levoniuk S. M., Researcher, Ukrainian Research Institute for Natural Gases, https://orcid.org/0000-0002-4073-8152, sergii.levonyuk@gmail.com

Abstract

A modern conceptual approach to a study of the ecological and hydrogeological transformation of the qualitative composition of drinking groundwater of the buchak-kaniv aquifer in the central part of Dnipro-Donetsk artesian basin in the current natural-technogenic conditions has been proposed in the article. A rational unification of the indicators that characterize geological, ecological-hydrogeological and neotectonic conditions of the  territory has been done. According to these conditions – natural and technogenic factors of the water quality deterioration of the target aquifer have been identified and investigated at the present stage. The spatio-temporal patterns of changes in the chemical composition of the studied waters during the period of active complex technogenic influence on the geological environment of the region (1960-2015) have been revealed. The main pollutant elements of these waters have been established, with their distribution at depth and surface by genesis. The elements-indicators of qualitative composition transformation of the groundwater have been determined. The authors have traced the dynamics exhibiting an increase in its content during long-term exploitation at about 20 powerful urban water intakes within the work area. According to this approach, measures for the stabilization of the waters’ chemical composition  at the buchak-kaniv water intakes of the research  area have been developed. The authors justified a methodical approach to the prediction of groundwater ecological condition changes under the influence of the established ecological and hydrogeological factors. The measures of eco-friendly groundwater management at strategically important water intakes within the region have been proposed. Recommendations have been given for both existing and prospective water intakes.

Key words: conceptual approach, destabilization of groundwater quality, spatio-temporal patterns, elements-indicators, buchak-kaniv water intakes.

 

ArticleReference

 1. Varava, K. N., Vovk, I. F., Negoda, G. N. (1977), Formirovanie podzemnykh vod Dneprovsko-Donetskogo basseyna, Naukova dumka, Kyiv, UA, 160 p.
 2. Derzhavni sanitarni pravyla i normy «Gigiyenichni vymogy do vody pytnoyi, pryznachenoyi dlya spozhyvannya lyudynoyu»: DSanPiN 2.2.4-171-10, Ministerstvo oxorony zdorovya Ukrayiny, No. 400, Кyiv, UA, 45 p.
 3. Kononenko, A. V., Udalov, I. V. (2016), Osnovni peredumovy znyzhennya yakosti pytnyx pidzemnyx vod krejdyanyx vodozaboriv Sxidnoyi Ukrayiny, Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series “Geology-Geography-Ecology”, No. 44, Kharkiv, UA, pp. 63-70.
 4. Levonyuk, S. M. (2019), Vplyv transformaciyi yakisnogo skladu pytnyx pidzemnyx vod na zdorovya naselennya u mezhax deyakyx miskyx aglomeracij Sxidnogo regionu, REGION-2019: socio-geographical aspects: materials of the International Scientific and Practical Conference of students, graduate students and young scientists, Kharkiv, UA, pp. 151-153.
 5. Levonyuk, S. M. (2019), Obgruntuvannya vydilennya perspektyvnyx dilyanok dlya rozmishhennya novyx buchaczkokanivskyx vodozaboriv u mezhax Sxidnoyi Ukrayiny, Achievements and prospects of development of geological science in Ukraine: materials of the Scientific conference dedicated to the 50th anniversary of the Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation named M. P. Semenenko, Kyiv, UA, pp. 135-136.
 6. Metodicheskie rekomendatsii po organizatsii i vedeniyu monitoringa podzemnykh vod (izuchenie rezhima khimicheskogo sostava podzemnykh vod), VSYeGINGYeO, Moscow, UA, 76 p.
 7. Ognyanik, N. S. (1985), Okhrana podzemnykh vod v usloviyakh tekhnogeneza, Vishcha shkola, Kyiv, UA, 221 p.
 8. Reshetov, I. K., But, Yu. S., Drobnokhod, N. I. et al. (1987), Malye artezianskie basseyny Severo-Zapadnogo Donbassa, Naukova dumka, Kyiv, UA, 200 p.
 9. Udalov, I. V., Levonyuk, S. M. (2018), Ekologo-gidroximichni osoblyvosti transformaciyi yakosti pytnyx pidzemnyx vod pid vplyvom texnogennyx ta neotektonichnyx faktoriv (na prykladi buchaczko-kanivskyx vodozaboriv Sxidnoyi Ukrayiny), Search and ecological geochemistry, No. 1 (19), Kyiv, UA, pp. 30-40.
 10. 10. Udalov, V., Levonyuk, S. M. (2018), Kompleksna geoekologichna ocinka zaxyshhenosti pytnyx pidzemnyx vod, Bulletin of Odessa National University. Series: Geographical and geological sciences, No. 2 (33), Odessa, UA, pp. 111-133.
 11. Chomko, D. F. (2001), Zakonomirnosti formuvannya pidzemnyx vod na dilyankax vodozaboriv Prydoncivya, PhD (Geology) abstract of dissertation [04.00.06 – Hydrogeology], Kyiv, UA, 16 p.
 12. Shestopalov, V. M., Babinets, A. Ye., Borevskiy, B. V. et. al. (1979), Formirovanie ekspluatatsionnykh resursov podzemnykh vod platformennykh struktur Ukrainy, Naukova dumka, Kyiv, UA, 216 p.
 13. Yakovlyev, V. V. (2015), Zakonomirnist formuvannya solіovogo skladu pryrodnyx vod zony aktyvnogo vodoobminu Ukrayiny, Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series “Geology-Geography-Ecology”, No. 43, Kharkiv, UA, pp. 93-100.
 14. Yakovlyev, V. V., Kononenko, A. V. (2018), Obgruntuvannya racionalnogo rozmishhennya novyx vodozaboriv v mergelno-krejdyanomu vodonosnomu goryzonti na terytoriyi Sxidnoyi Ukrayiny, Hungarian scientific journal (electronic version of the journal), No. 23, Budapest, HU, pp. 8-14.
 15. Yakovlev, Ye. A., Yurkova, N. A., Slyadnev, V. A. (2001), Metodologiya otsenki ekologicheskogo sostoyaniya podzemnykh vod, Ecology and Resource Saving, No. 3, Kyiv, UA, pp. 56–59.
 16. 16. Udalov, V., Levoniuk, S. M., Nimets, N. M. (2019), Role of technogenic component in processes of groundwater composition transformation at buchak-kaniv water intakes in Eastern Ukraine (on example of F content), Eastern European Scientific Journal (Gesellschaftswissenschaften), No. 2, Auris Verlag, Düsseldorf, GE, pp. 86-93.