2 (30) 5. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДДАБ

УДК  556.314:556.388 • Випуск 2 (30) / 2019  • 46-55 сторінки

Удалов І. В., Левонюк С. М.

Удалов І. В., д. геол. н., доцент, зав. кафедри гідрогеології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, https://orcid.org/0000-0003-3844-6481, igorudalov8@gmail.com

Левонюк С. М., науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту природних газів, https://orcid.org/0000-0002-4073-8152, sergii.levonyuk@gmail.com

Анотація

У статті запропоновано сучасний концептуальний підхід до вивчення еколого-гідрогеологічної трансформації якісного складу питних підземних вод бучацько-канівського водоносного комплексу центральної частини Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну у поточних природно-техногенних умовах. Проведено раціональне комплексування показників, які характеризують геологічні, еколого-гідрогеологічні та неотектонічні умови даної території. На базі цього встановлено та досліджено природні та техногенні чинники погіршення якості вод цільового комплексу на сучасному етапі. Виявлено просторово-часові закономірності змін хімічного складу досліджуваних вод протягом періоду активного комплексного техногенного впливу на геологічне середовище регіону (1960-2015 рр.). Встановлено основні елементи-забруднювачі цих вод, із розподілом їх на глибинні та поверхневі за генезисом. Визначено елементи-індикатори, що характеризують трансформацію якісного складу підземних вод. Простежено динаміку до збільшення їх вмісту у процесі довгострокової експлуатації на близько 20 потужних міських водозаборах території досліджень. На основі даного підходу розроблено заходи для стабілізації хімічного складу вод на водозаборах у межах даної території, що експлуатують бучацько-канівський водоносний комплекс. Обґрунтовано методичний підхід до прогнозування змін екологічного стану підземних вод під впливом встановлених еколого-гідрогеологічних чинників. Запропоновано заходи екологічно безпечного використання підземних вод на стратегічно важливих водозаборах у межах регіону. Надано рекомендації як для діючих, так і для перспективних водозаборів.

 Ключові слова: концептуальний підхід, дестабілізація якості підземних вод, просторово-часові закономірності, елементи-індикатори, водозабори на бучацько-канівський водоносний комплекс.

СтаттяЛітература

 1. Варава К. Н., Вовк И. Ф., Негода Г. Н. Формирование подземных вод Днепровско-Донецкого бассейна / под общ. ред. В. И. Лялько. К.: Наукова думка, 1977. 160 с.
 2. Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»: ДСанПіН 2.2.4-171-10: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 р. № 400. 45 с.
 3. Кононенко А. В., Удалов І. В. Основні передумови зниження якості питних підземних вод крейдяних водозаборів Східної України // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, серія «геологія-географія-екологія». 2016. Випуск 44. С. 63-70.
 4. Левонюк С. М. Вплив трансформації якісного складу питних підземних вод на здоров’я населення у межах деяких міських агломерацій Східного регіону // РЕГІОН-2019: суспільно-географічні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, квітень 2019 р.). Харків, 2019. С. 151-153.
 5. Левонюк С. М. Обґрунтування виділення перспективних ділянок для розміщення нових бучацько-канівських водозаборів у межах Східної України // Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні: матеріали Наукової конференції, присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка (м. Київ, 14-16 травня 2019 р.). Київ, 2019. С. 135-136.
 6. Методические рекомендации по организации и ведению мониторинга подземных вод (изучение режима химического состава подземных вод). М.: ВСЕГИНГЕО, 1985. 76 с.
 7. Огняник Н. С. Охрана подземных вод в условиях техногенеза. К.: Вища школа, 1985. 221 с.
 8. Малые артезианские бассейны Северо-Западного Донбасса / Ю. С. Бут и др. К.: Наук. думка, 1987. 200 с.
 9. Удалов І. В., Левонюк С. М. Еколого-гідрохімічні особливості трансформації якості питних підземних вод під впливом техногенних та неотектонічних факторів (на прикладі бучацько-канівських водозаборів Східної України) // Пошукова та екологічна геохімія. 2018. № 1 (19). С. 30-40.
 10. Удалов І. В., Левонюк С. М. Комплексна геоекологічна оцінка захищеності питних підземних вод // Вісник Одеського національного університету. Серія «Географічні та геологічні науки». 2018. Випуск 2 (33). С. 111-133.
 11. Чомко Д. Ф. Закономірності формування підземних вод на ділянках водозаборів Придонців’я: Автореф. дис. канд. геол. наук [04.00.06 – гідрогеологія]. Київ, 2001. 16 с.
 12. Формирование эксплуатационных ресурсов подземных вод платформенных структур Украины / В. М. Шестопалов и др. К.: Наукова думка, 1979. 216 с.
 13. Яковлєв В. В. Закономірність формування сольового складу природних вод зони активного водообміну України // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, серія «геологія-географія-екологія». 2015. № 43. С. 93-100.
 14. Яковлєв В. В., Кононенко А. В. Обґрунтування раціонального розміщення нових водозаборів в мергельно-крейдяному водоносному горизонті на території Східної України // Hungarian scientific journal (electronic version of the journal). 2018. № 23. С. 8-14.
 15. Яковлев Е. А., Юркова Н. А., Сляднев В. А. Методология оценки экологического состояния подземных вод // Экология и ресурсосбережение. 2001. № 3. С. 56–59.
 16. Udalov I. V., Levoniuk S. M., Nimets N. M. Role of technogenic component in processes of groundwater composition transformation at buchak-kaniv water intakes in Eastern Ukraine (on example of F content) // Eastern European Scientific Journal (Gesellschaftswissenschaften). 2019. № 2. P. 86-93.