THE TORIUM-URANIUM OCCURRENCES OF MANGUSH INTERBLOK ZONE OF THE UKRAINIAN SHIELD

УДК 551.242.1 (477.7) • Issue 27 / 2017 • 141 — 156 pages

 

L. Osmachko, M. Yaroshchuk

L.Osmachko, Ph.D. (Geol. ), Senior Researcher, SI «Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine», osml@ukr.net

M.Yaroshchuk, D.Sc. (Geol.-Min.), Principal Researcher SI «Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine» marina_yaroshchuk@meta.ua

Abstract

The peculiarities of the geological structure and geodynamic development of the Mangush interblock zone are considered. Possible connection of the thorium-uranium mineralization with the concrete dislocation structures and petrological processes is established. Some search criteria for thorium-uranium ores are given.
The structural pattern of the Mangush zone was shown to be formed in several stages of the structural-substantial transformations of the crystalline basement under the sheared conditions. Its final formation took place in the Paleoproterozoic, the later tectonic violations did not substantially alter the structure plan on the established timestamp.
The U-, Th-ore bodies of all hierarchical levels are the regular components of the shear structural patterns; the U and Th content in the granitoids increases with each stage of the structural-substantial transformations, while in the host-rocks it decreases. The most significant U-Th concentrations are connected with the S- and T-structures of the Paleoproterozoic structural pattern. Thus, the U- and Th-ore and ore-containing bodies have the same history of formation – in several stages of structural and substantial transformations of the crystalline basis. Therefore, the ore-prospective bodies occupy certain structural positions in the Paleoproterozoic structural pattern – the pre-shift pressure shadows. This affinity is believed to be the leading search criterion.

Key words: thorium, uranium, metalogeny, structural-substantial transformations, structural patterns.

 

ArticleReference

 1. SKruglov. Теktоnіchnа kartа Ukraini. Маsshtab 1:1 000 000. Pоiasniuvalnа zаpiskа [Tectonic map of Ukraine. Scale 1:1 000 000. Explanatory note] / Min-vо оhоrоni navkolishnogo prirodnogo seredovishcha Ukraini. Derzhavnа gеоlоgіchnа sluzhba. – Kruglov S.S., Аrsіrіi Yu.О., Velikanov V.Y. – Кiiv: UkrDGRI, 2007 [in Ukrainian].
 2. V. Кіchurchak. Gеоlоgо-fоrmаtsіynа kаrtа pіvdеnnо-shіdnоi chаstini UShch. М 1:500 000 [Geological-formation map of south-east part of the US] / Кіchurchak V.М., Pіgulеvsky P.G. Міnіstеrstvо оhоrоni nаvkоlishnogо prirоdnоgо sеrеdоvishchа Ukraini. DGP «UkrGеоfіzikа». DGЕ «DniproGеоfіzikа», 2003 [in Ukrainian].
 3. KYesipchuk Korelyatsiyna khronostratygrafichna skhema rannyogo dokembriyu Ukrainskogo shchita [Correlation chronostratigraphy diagram of Early Precambrian of the Ukrainian Shield] / K.YU. Yesipchuk, A.B. Bobrov, L.M. Stepaniuk, N.P. Shcherbak. – K.: UkrDGRI, 2004 [in Ukrainian].
 4. V .Gordienko. Ukrainsky shchit (Geofizika, glubinnie processi) [Ukrainian Shield (Geophysics, deep processes)] / V.V. Gordienko, I.V. Gordienko, О.V. Zavgorodniaia. – Кiev: «КОRVIN PRESS», 2005. – 210 s [in Russian].
 5. І. Shvаikа Avtoref. dis. kand. geol. nauk. Paleoarheisky vik tonalitovih gneisiv Zahidnogo Priazovia ta еtapi ih dislokatsiinih peretvoren [PaleoArchean age of tonalite gneisis of the West Priazovian] / Shvаikа І.А. Kiev, IGMR, 2013, 20 s [in Ukrainian].
 6. S. Goryainov Metamorficheskie I metasomaticheskie kompleksy Priazovia i Yuzhnogo Donbassa [The metamorphic and metasomatic complexes of Priazovian and southerly Donbass] / Goryainov S.V., Korenev V.V., Aksenv S.V. – Kharkov: “Ekograf”, 2009. – 303 s [in Russian].
 7. M. Semenenko Strukturno-petrograficheskaia karta Ukrainskogo kristallicheskogo massiva [Structurel-petrografic map of Ukrainian crystalline massif] / Semenenko M.P. – Кiev: Izd-vo АN USSR, 1957. – 77 s [in Russian].
 8. N. Shcherbak. Geokhronologiya rannego dokembriya Ukrainskogo shchita (proterozoy) [Geochronology of the Early Precambrian of the Ukrainian Shield (Proterozoic)] / N.P Shcherbak, G.V. Artemenko, I.M. Lesnaya., A.N. Ponomarenko. – Kiev: Nauk. dumka, 2008. – 240 s [in Russian].
 9. E.Patalakha. Tektonicheskie potoki kak osnova ponimaniya geologicheskikh struktur [Tectonic flows as a basis for understanding of the geological structures] / E.I. Patalakha, A.I. Lukienko, V.V. Gonchar. – Kiev: Pheniks, 1995. – 159 s [in Russian].
 10. O.Slenzak. Lokalnye struktury zon napryazheniy dokemriya [Local structures of the stress zones of the Precambrian] / O.I. Slenzak. – K.: Nauk. dumka, 1984. – 102 s [in Russian].
 11. A.Rodygin . Priznaki napravleniya smesheniya pri deformatsyi sdviga [Signs of displacement direction when shear strain] / A.I. Rodygin. – Tomsk: Izd-vo Tomskogo Universiteta, 1991. – 99 s [in Russian].
 12. Zаkоnomеrnоsti obrazovaniia i razmeshcheniia uranuvih mestorozhdenii Ukraini [Patterns formation and localization of uranium deposed of the Ukraine] / Red. kollegiia: Y.N. Belevtsev, V.Y. Fomenko, B.I. Goroshnikov. Аvtоri: М.Y. Аbdulina, L.I. Аvdееvа, D.Е. Аizеnbеrg. – Кiev: АN USSR, МINGEO SSSR, 1968. – 763 s [in Russian].
 13. O.Gintov Polevaia tektonofizika i ее primenenie pri izuchenii deformatsii zemnoi kori Ukraini [Field tectonophysics and its application in the study of deformations of the earth’s crust of Ukraine] / Gintov O.B. – Кiev: 2005. – 568 s [in Russian].
 14. Zvit pro NDR «Rozrobka ta vdoskonalennia metodologichnih zasad poshuku, rozvidki ta otsinki rechovinnigo skladu uranovih i torievih rud» [Development and improvement of methodological principles of search, exploration and evaluation of the material composition of uranium and thorium ores] Nauk. kerivniki: G.V. Lisichenko, Y.L. Zabulonov. Vikonavtsi: V.G. Verhovtsev, R.Y. Belevtsev, М.О. Yaroshchuk, М.P. Sемеnyuк, P.І. Didenkо, Y.М. Demihov, Y.О. Fomin, К.G. Sushchuk, L.S. Оsmchkо. Кiiv, DU «ІGNS NAN Ukraini», 2015. 444 s [in Ukrainian].
 15. М. Yaroshchuk. Uranonosnost Priazovskogo bloka i Yuzhno-Dоnbаssкоi prirazlomnoi vpadini [Uranium-capacity of the Priazovsky block and the South Donbas near-fault depression] Yaroshchuk М.А., Мiakshilо V.D., Vаilо А.V. // Зб. наук. праць «Геохімія та екологія». – Вип.18, 2010. – С. 50-56 [in Russian].