ТОРІЙ-УРАНОВІ ПРОЯВИ МАНГУСЬКОЇ МІЖБЛОКОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

УДК 551.242.1 (477.7) • Випуск 27 / 2017 • 141 — 156 сторінки

Осьмачко Л.С., Ярощук М.О.

Осьмачко Л.С., к. г. н, с. н. с., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» osml@ukr.net

Ярощук М.О. д. г.-м.н., пр.н.с. ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» marina_yaroshchuk@meta.

Анотація

Розглянуто особливості геологічної будови і геодинамічного розвитку Мангуської міжблокової зони. Установлено можливий зв’язок торій-уранового зруденіння з конкретними дислокаційними структурами та петрологічними процесами. Надано деякі пошукові критерії торій-уранового зруденіння.
Показано, що структурний малюнок Мангуської зони формувався в декілька етапів структурно-речовинних перетворень кристалічної основи в здвигових умовах. Остаточне його становлення відбулося в палеопротерозої, більш пізні тектонічні порушення суттєво не змінили сформованого на відзначену часову мітку структурного плану.
U-, Th-рудні тіла всіх ієрархічних рівнів є закономірними складовими приздвигових структурних малюнків, вміст U та Th у гранітоїдах збільшується з кожним етапом структурно-речовинних перетворень, у вмісних – навпаки. Найбільш суттєві U-Th концентрації приурочені до S- та T-структур палеопротерозойського структурного малюнку. Тобто, U-, Th-рудні та вмісні тіла пройшли однакову історію становлення – в декілька етапів структурних й речовинних перетворень кристалічної основи. Тому рудоперспективні тіла займають певні структурні комірки в палеопротерозойському структурному малюнку – приздвигові тіні тиску. Таку приуроченість вважаємо за провідний пошуковий критерій.

Ключові слова: торій, уран, металогенія, дислокаційні етапи, структурні позиції.

 

СтаттяЛітература

 1. Круглов С.С. Тектонічна карта України. Масштаб 1:1 000 000. Пояснювальна записка / Мін-во охорони навколишнього природного середовища України. Державна геологічна служба. – Круглов С.С., Арсірій Ю.О., Веліканов В.Я. та ін. – Київ: УкрДГРІ, 2007.
 2. Кічурчак В.М. Геолого-формаційна карта південно-східної частини УЩ. М 1:500 000 / Кічурчак В.М., Пігулевський П.Г. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. ДГП «УкрГеофізика». ДГЕ «ДніпроГеофізика», 2003.
 3. Єсипчук К.Ю. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита / Єсипчук К.Ю., Бобров О.Б., Степанюк Л.М. та ін. УкрДГРІ. – К., 2004.
 4. Гордиенко В.В. Украинский щит (Геофизика, глубинные процессы) / В.В. Гордиенко, И.В. Гордиенко, О.В. Завгородняя и др. – Киев: «КОРВІН ПРЕСС», 2005. – 210 с.
 5. Швайка І.А. Автореф. дис. канд. геол. наук. Палеоархейський вік тоналітових гнейсів Західного Приазов’я та етапи їх дислокаційних перетворень / Швайка І.А. Київ, ІГМР, 2013, 20 с.
 6. Горяйнов С.В. Метаморфические и метасоматические комплексы Приазовья и Южного Донбасса / Горяйнов С.В., Коренев В.В., Аксенов С.В. и др. – Харьков: Экограф, 2009. – 303с.
 7. Семененко М.П. Структурно-петрографическая карта Украинского кристаллического массива / Семененко М.П. – Киев: Изд-во АН УССР, 1957. – 77 с.
 8. Щербак Н.П. Геохронология раннего докембрия Украинского щита (протерозой) / Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М. и др. – Киев: Наук. думка, 2008. – 240 с.
 9. Паталаха Е.И. Тектонические потоки как основа понимания геологических структур / Паталаха Е.И., Лукиенко А.И., Гончар В.В. – Киев: Феникс, 1995. – 159 с.
 10. Слензак О.И. Локальные структуры зон напряжений докембрия / Слензак О.И. – К.: Наук. думка, 1984. – 102 с.
 11. Родыгин А.И. Признаки направления смещения при деформации сдвига / Родыгин А.И. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1991. – 99 с.
 12. Закономерности образования и размещения урановых месторождений Украины / Ред. коллегия: Я.Н. Белевцев, В.Ю. Фоменко, Б.И. Горошников и др. Авторы: М.Я. Абдулина, Л.И. Авдеева, Д.Е. Айзенберг и др. – Киев: АН УССР, МИНГЕО СССР, 1968. – 763 с.
 13. Гинтов О.Б. Полевая тектонофизика и ее применение при изучении деформаций земной коры Украины / Гинтов О.Б. – Киев: 2005. – 568 с.
 14. Звіт про НДР «Розробка та вдосконалення методологічних засад пошуку, розвідки та оцінки речовинного складу уранових і торієвих руд». Наук. керівники: Г.В. Лисиченко, Ю.Л. Забулонов. Виконавці: В.Г. Верховцев, Р.Я. Бєлєвцев, М.О. Ярощук, М.П. Семенюк, П.І. Діденко, Ю.М. Деміхов, Ю.О. Фомін, К.Г. Сущук, Л.С. Осьмачко та ін. Київ, ДУ «ІГНС НАН України», 2015. 444 с.
 15. Ярощук М.А. Ураноносность Приазовского блока и Южно-Донбасской приразломной впадины / Ярощук М.А., Мякшило В.Д., Вайло А.В.// Зб. наук. праць «Геохімія та екологія». – Вип.18, 2010. – С. 50-56.