Інформація для авторів

До опублікування у Збірнику приймаються наукові праці, які ніколи не друкувалися раніше. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового досліджен-ня, новизну та обґрунтування наукових висновків відповідно до мети статті (поставленого завдан-ня). Кожен автор може подати не більше двох статей в одному випуску.

Рукописи приймаються обсягом 6-15 сторінок (разом з літературою, розширеними анота-ціями) формату А-4, через 1,5 інтервали для основного тексту, та 1 інтервал для антоацій та літератури. Поля: всі – по 2 см, абзац – відступ на 1,25 см. Шрифт основного тексту: Times New Roman, розмір – 12; шрифт анотацій та літератури – 10pt., виконані на комп’ютері у ре-дакторі Word for Windows (*.dос). Для набору формул, графіків і таблиць використовують спеціальні програми, вмонтовані у Word for Windows. У статті не повинно бути переносів слів. Номери сторінок не проставляти.

Статті подаються українською чи англійською мовами у друкованому вигляді та в електронному варіанті (електронною поштою чи на електронному носії).
Питання, пов’язані з публікацією наукових оглядів (не більше 9000 слів і 10 рисунків), вирішуються редколегією на підставі заздалегідь наданої авторами розширеної анотації роботи та транслітерованого списку літератури.

Кожна стаття повинна мати код «УДК» (вгорі ліворуч). Нижче зліва – назва статті великими літерами (шрифт напівжирний Times New Roman, розмір – 12), вирівнювання по лівому краю. Нижче – прізвище та ініціали авторів, (звичайними літерами, шрифт напівжирний, прямий, розмір – 12). З нового рядка : прізвище та ініціали кожного з авторів із зазначенням наукового звання, посади, установи, де працює автор, електронної адреси (розмір – 8). Назва, ПІБ, посади, наукові звання, ORCID та адреси дублюються англійською мовою перед відповідною анотацією.

План статті:

 1. вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями;
 2. останні дослідження та публікації, на які спирається автор, виділення неви-рішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
 3. мета статті (постановка завдання);
 4. виклад власне матеріалу дослідження;
 5. висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Обов’язкові вимоги до анотацій, які повинні бути:

 • інформативними (без загальних слів);
 • структурованими (відображати послідовну логіку опису результатів у статті);
 • змістовними (відображати основний зміст статті; описувати основні цілі дослі-дження; висвітлювати найбільш значущі результати);
 • містити конкретизацію авторського внеску (що розроблено, що запропоновано, що виявлено і т.д.);
 • не містити посилань та абревіатури.

Анотація українською та англійською мовами обов’язкові та мають містити кожна не менше 1800 знаків.

Таблиці повинні мати назви. Шрифт TimesNewRoman (розмір 10 pt).

Ілюстрації надавати в електронному вигляді у форматі COREL, TIF, JPG з роздільною здатністю 300 dpi для напівтонових рисунків, 600 dpi — для штрихових. Текстові написи на ри-сунках, незалежно від мови статті, повинні бути англійською.

Бібліографія. Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими і подаються у тексті у хронологічному порядку цифрою у квадратних дужках.

Список літератури. Список використаної літератури оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз – згідно зі стандартом Наrvаrd . Бібліографічні дані по-винні містити (транслітеровані латиницею) прізвища та ініціали всіх авторів статті/книги, рік публікації (в круглих дужках), назву журналу/книги, том і номер випуску журналу, (для книг – видавництво і місце видання), сторінковий інтервал статті, DOI (за наявності). Посилання в тексті на опубліковані літературні джерела слід наводити цифрами у квадратних дужках, що відповідають порядковому номеру джерела у пристатейному списку.
Посилання на неопубліковані матеріали не дозволяються.

Наприклад:

Література

 1. Тарасевич Ю.И. Cтроение и химия поверхности слоистых силикатов. Киев: Наук. Думка, 1988. 248 с.
 2. Пушкарьов О.В., Приймаченко В.М. Взаємодія тритієвої води з глинистими мінералами Зб. наук. пр. Ін-тугеохімії навколиш. середовища. 2010. Вип. 18. с. 149—161.
 3. AliA.A., El-BishtawiR. Removal of lead and nickel ions using zeolite tuff. J. Chem. Technol. and Biotechnol.1997. 69. р. 27—34.
 4. Yi, N., Xu, J., Yan, L. and Huang, L. (2020), Task optimization and scheduling of distributed cyber–physical system based on improved ant colony algorithm. Future Generation Computer Systems, Vol. 109, pp. 134–148. https://doi.org/10.1016/j.future.2020.03.051

References

 1. Tarasevich, Yu.I. (1988), Stroenie i himiya poverhnosti sloistyh silikatov, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 248 p.
 2. Pushkar’ov, O.V. and Priymachenko, V.M. (2010), Zb. nauk. pr. Іnst. Geohіmії Navkolyshn’ogo Seredovyshcha, Kyiv, UA,Vyp. 18:149—161.
 3. Ali, A.A. and El-Bishtawi, R. (1997), J. Chem. Technol. and Biotechnol., 69: 27—34
 4. Yi, N., Xu, J., Yan, L. and Huang, L. (2020). Future Generation Computer Systems, 109: 134–148. doi.org/10.1016/j.future.2020.03.051

Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню, яке здійснюють члени редколегії журналу, фахівці відповідної галузі. Рецензування проводиться конфіденційно. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень, стаття може бути відхилена або повернута авторові (авторам) на доопрацювання.
Стаття, подана без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нор-мативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори публікації.

До статті авторів з інших установ повинен додаватись акт експертизи даної установи щодо можливості відкритої публікації поданих матеріалів.

Редакція залишає за собою право вносити орфографічні, лексичні та синтаксичні зміни у матеріал статей без узгодження з авторами за умови збереження змісту.

До тексту статті обов’язково додається авторська довідка про всіх співавторів.

Редколегія Збірника звертається до авторів з проханням дотримуватись належних вимог щодо оформлення поданих статей.