Про збірник

zb_np_15_150x211_02

zb_np_14_150x211_02

Тип видання : Збірник наукових праць
Розповсюдженність: Загальнонаціональна, іноземна.
Рік заснування: 2000
Проблематика: публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем геологічних та технічних наук в галузі екологічної геохімії, геоекології, металогенії, екологічної та пожежної безпеки, поводження з радіоактивними і токсичними відходами та суміжних областях.
Періодичність: 1-2 рази на рік
Свідоцтво про державну реєстрацію:
  1. Серія КВ №5415 від 28.08.2001 р.
  2. Серія КВ №6104 від 24.04.2002 р.
  3. Серія КВ №19790-9090 ПР від 27.07.2012 р.
  4. КВ №23941-13781 ПР від 26.04.2019 р.
Входження до Переліку наукових фахових видань України (вказати дату відповідного наказу МОН України): Постанова № 1-05/6 від 16.12.2009 р. геологічні науки;

постанова № 1-05/3 від 14.04.2010 р. технічні науки.

Перереєстрація затверджена наказом МОН України від 09.03. 2016 р.

 Оплата: Безкоштовно
Мова видання: Відповідно до: ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення функціонування української мови як державної (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 21, ст.81)
Наукові видання публікуються державною мовою, англійською мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. У разі публікації англійською мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу опубліковані матеріали мають супроводжуватися анотацією та переліком ключових слів державною мовою.
Засновник: Національна академія наук України,

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Відділення Національної академії наук України: ядерної фізики та енергетики
Головний редактор: Долін В. В. д-р геол. наук
Заступники головного редактора: Михальченко І. І. д-р геол. наук
Ольховик Ю. О. д-р. техн. наук
Відповідальний редактор: Севрук І.М. канд.геол.н.
Члени редколегії: James T. Morris (Biological Sciences; Earth, Ocean and Environment
College of Arts and Sciences) USA
Wiłkomirski B. A. Prof. full science (Poland)
Забулонов Ю. Л. чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук
Венгер Є.Ф.чл.-кор. НАНУ, д-р фіз.-мат. наук
Верховцев В. Г. д-р геол. наук
Шабалін Б. Г. д-р геол.-мін. наук
Шевченко О. Л. д-р геол. наук
Покалюк В.В. д-р геол. наук
Пушкарьов О.В. д-р геол. наук
Родіонов В.Є.д-р техн. наук
Саєнко С.Ю. д-р техн. наук
Литвиненко В.В. д-р техн. наук
Чумаченко С. М. д-р техн. наук
Яцишин А. В. д-р техн. наук
Попов О. О. д-р техн. наук
Кручинін С.П. д-р фіз.-мат. наук
Бондар Ю. В. к.геол.н
Севрук І.М. к.геол.н
Редактори: Cеврук І.М.
Наукові редактори: Долін В. В. д-р геол. наук; Забулонов Ю. Л. чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук
Видавець: ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
Адреса видавництва: Україна, МСП 03680, м. Київ-142, пр. Палладіна 34-А
Контактні дані: (38-044) 423-81-35; е-mail: igns@nas.gov.ua; IGNS_Rudenko@nas.gov.ua
Додаткова інформація: Опубліковано за рішенням Вченої ради ДУ  “Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України”
Вид видання:
Збірник наукових праць  при НАН України (Відділення ядерної фізики та енергетики)