Про збірник

zb_np_15_150x211_02

zb_np_14_150x211_02

Тип видання : Збірник наукових праць
Розповсюдженність: Загальнонаціональна, іноземна.
Рік заснування: 2000
Проблематика: публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем геологічних та технічних наук в галузі екологічної геохімії, геоекології, металогенії, екологічної та пожежної безпеки, поводження з радіоактивними і токсичними відходами та суміжних областях.
Періодичність: 1-2 рази на рік
Свідоцтво про державну реєстрацію:
  1. Серія КВ №5415 від 28.08.2001 р.
  2. Серія КВ №6104 від 24.04.2002 р.
  3. Серія КВ №19790-9090 ПР від 27.07.2012 р.
  4. КВ №23941-13781 ПР від 26.04.2019 р.
Входження до Переліку наукових фахових видань України (вказати дату відповідного наказу МОН України): Постанова № 1-05/6 від 16.12.2009 р. геологічні науки;

постанова № 1-05/3 від 14.04.2010 р. технічні науки.

Перереєстрація затверджена наказом МОН України від 09.03. 2016 р.

Мова видання: Українська, Російська, Англійська
Засновник: Національна академія наук України,

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Відділення Національної академії наук України: ядерної фізики та енергетики
Головний редактор: Бєлєвцев Р. Я., Член-кореспондент НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук
Заступники головного редактора: Бондаренко Г. М. д-р геол.-мін. наук
Верховцев В. Г. д-р геол. наук
Відповідальний редактор: Севрук І.М. канд.геол.н.
Члени редколегії: WIŁKOMIRSKIB. A.Prof. full science (Poland)
ДОЛІН В. В.
д-р геол. наук
ШАБАЛІН Б. Г.
д-р геол. наук
ШЕВЧЕНКО О.Л.
д-р геол. наук
ПОКАЛЮК В.В.
д-р геол. наук
ЗАБУЛОНОВ Ю. Л.
чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук
ВЕНГЕР Є.Ф.
чл.-кор. НАНУ, д-р фіз.-мат. наук
КРУЧИНІН С.П.
д-р фіз.-мат. наук
РОДІОНОВ В.Є.
д-р техн. наук
САЄНКО С.Ю.
д-р техн. наук
ЛИТВИНЕНКО В.В.
д-р техн. наук
ЧУМАЧЕНКО С. М.
д-р техн. наук
ЯЦИШИН А. В.
д-р техн. наук
ПОПОВ О. О.
д-р техн. наук
ОЛЬХОВИК Ю. О.
д-р. техн. наук
МИХАЛЬЧЕНКО І.І.
д-р. геол. наук
Редактори: Cеврук І.М., Сорокотяга О.І.
Наукові редактори: Бєлєвцев Р. Я., Член-кореспондент НАН України, д-р геол.-мін. наук; Бондаренко Г. М. д-р геол.-мін. наук
Видавець: ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
Адреса видавництва: Україна, МСП 03680, м. Київ-142, пр. Палладіна 34-А
Контактні дані: (38-044) 423-81-35; е-mail: igns@nas.gov.ua; IGNS_Rudenko@nas.gov.ua
Додаткова інформація: Опубліковано за рішенням Вченої ради ДУ  “Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України”
Вид видання: Збірник наукових праць  при НАН України (Відділення ядерної фізики та енергетики)