1 (29) 9. ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ МІНЕРАЛЬНИХ ЗЕРЕН ВІД ШЛАМИСТИХ ЧАСТОК УЛЬТРАЗВУКОВИМИ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНИМИ СПОСОБАМИ

pdf

УДК 622.7 : 621.7 • Випуск 1 (29) / 2019  • 82-87 сторінки

Губіна В.Г., Равінска В.О., Губін Г.Г.

Губіна В.Г., канд. геол-мІн. н , ст. н. с., пр. наук. сп., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», gvg131619@gmail.com

Равінска В.О., ПрАТ «Полтавський ГЗК», начальник випробувального центру , vita.ravinskaya@mine.ferrexpo.com

Губін Г.Г., канд. техн. наук, доцент, Криворізький національний університет, gennadiy.gubin@gmail.com

Анотація

Метою роботи є встановлення впливу електрохімічної обробки пульпи і високоенергетичного ультразвуку у кавітаційному режимі на дезінтеграцію техногенних агрегатів і флокул при магнітно-флотаціонному збагаченні магнетитових кварцитів.

На відміну від наявних положень про утворення техногенних агрегатів в операціях тонкого подрібнення руд, встановлено, що застосування вертикальних млинів призводить до зворотного явища – часткового відтирання поверхні мінералів від сторонніх нашарувань внаслідок заміни в цих млинах ударних навантажень стираючими тангенціальними силами руйнування, що дозволяє розробити технологію переробки пінних продуктів, які отримуються в процесі флотаційного доведення магнетитових концентратів.

Уперше для дезінтеграції рудних флокулоутворень та техногенних зростків перед флотаційним збагаченням розроблено метод попереднього оброблення залізорудної пульпи, який засновано на виникненні кавітаційних процесів у повітряній бульбашці за допомогою динамічних ефектів високоенергетичного ультразвуку, що дозволяє збільшити ефективність очищення від шламових частинок поверхонь мінералів живлення флотації концентратів магнітної сепарації у 1,8 рази.Дослідження процесів утворення техногенних агрегатів та їх обробка високоенергетичним ультразвуком дозволяє поліпшити техніко-економічні показники флотаційного доведення магнетитових концентратів при збагаченні досить тонковкрапленних залізистих кварцитів, а також знизити K2O і Na2O у готовому продукті. Останнє дуже важливо, тому що калій і натрій знижують міцність окатишів при низькотемпературному відновленні їх у доменних печах, що призводить до збільшення витрат коксу і зниження продуктивності печей.Встановлено, що електрохімічна і ультразвукова обробка пульпи при збагаченні магнетитових кварцитів призводить до підвищення якісно-кількісних технологічних показників процесу і отримання більш високоякісного концентрату.

 Ключові словазалізисті кварцити, електрохімічна і ультразвукова обробка пульпи, техногенні агрегати, очищення поверхні мінеральних часток.

СтаттяЛітература

 1. Губин Г.В., Ткач В.В., Орел Т.В., Плотников В.В. Особенности загрязнения поверхности минералов в процессе измельчения. Вісник Криворізького технічного університету, 2005. Вып. 7. С. 77-82.
 2. Влияние минерального состава нерудной среды железистых кварцитов и степени минерализации воды на качество концентратов. Х.У.Ковальчук, М.В.Педан, А.Я.Гоц, Л.В.Свердлова. Обогащение руд черных металлов. М.: Недра, 1981. Вып. 10. С.55-66.
 3. Грицай Ю.Л., Педан М.В., Герасимова З.Ф., Безверхняя И.П. Исследование по закреплению дисперсных рудных минералов на поверхности кварца при измельчении железистых кварцитов.Обогащение руд черных металлов. М.: «Недра», 1980. Вып. 9. С.3-9.
 4. Богданова И.П., Грицай Ю.Л., Удовенко Р.Г. Применение ультразвуковой обработки пульпы для интенсификации процесса магнитной сепарации окисленных кварцитов. Минчермет СССР. Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований чёрной металлургии. Экспресс-информация. Серия 2. 1977. Вып. №4.С.18-22.
 5. Ревнивцев В.И., Дмитриев Ю.Г. Ультразвуковое обогащение минералов, покрытых поверхностными загрязняющими примесями. Применение ультразвука в машиностроении: Сб. докл. на 4-й ежегодной научно-технической конференции. М.. 1963. С 74-82.
 6. Келлер О.К., Картыш Г.С., Лубяницкий Г.Д. Ультразвуковая очистка. Л.: Машиностроение, 1977. 184 с.
 7. Пилов П.И. Повышение качества магнетитовых концентратов путем механической обработки. Горный журнал, 1999. №6. С.30-32.
 8. Дмитриев Ю.Г. Изучение некоторых закономерностей процесса ультразвуковой очистки минералов: Автореферат дисс. Свердловск, 1967.
 9. Классен В.П., Недогоров В.И., Дебердеев И.Х. Шламы во флотационном процессе. М.: «Недра», 1969.–245 с.
 10. Чантурия В.А., Назарова Г.И. Электрохимическая технология в обогатительно-гидрометаллургических процессах. – М.: Наука, 1977. 160 с.
 11. Чантурия В.А., Дмитриев Г.М., Трофимова Э.А. Интенсификация обогащения руд сложного вещественного состава. М.: Наука, 1988.185с.
 12. Чантурия В.А. Электрохимическая технология в процессах первичной переработки минерального сырья. Новые процессы в комбинированных схемах обогащения полезных ископаемых. М.: Наука. Тр. ИПКОН, 1989. С. 119-127.
 13. Гзгоян Т.Н. К вопросу применения физических полей для руд Михайловского ГОКа. Развитие идей И.Н. Плаксина в области обогащения полезных ископаемых и гидрометаллургии: Тезисы докл. юбил. Плаксинские чтения. М., 2000.
 14. Гзгоян Т.Н. Опыт применения энергетических воздействий при рудоподготовке и обогащении железистых кварцитов. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых, 2002. №2. С.98-113.
 15. Мейер К. Физико-химическая кристаллография. М.: Недра, 1984. 161 с.