2 (30) 7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ГОЛОВНІ ОЦІНОЧНІ ПОКАЗНИКИ РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ

УДК 577.41/:577.391 • Випуск 2 (30) / 2019  • 70-83 сторінки

Шевченко О.Л., Долін В.В.

Шевченко О.Л., д.г.н., ст. н. сп., ННІ «Інститут геології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, shevch62@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-5791-5354

Долін В.В., д.г.н., проф., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», vdolin@ukr.net, https://orcid.org/0000-0001-6174-2962

Анотація

Ступінь міграційної активності в навколишньому середовищі техногенних радіоактивних речовин визначається біогео-хімічними особливостями ландшафту. На підставі цього твердження представлено геохімічну концепцію моніторингу нав-колишнього середовища, зокрема, його складової частини – радіаційного моніторингу. Оскільки основним шляхом вторинної міграції за межі радіаційно забруднених територій, зокрема, Чорнобильської зони відчуження є водний шлях, головним об’єктом підсумкової радіоекологічної оцінки такої території повинен виступати водозбірний басейн з його індивідуальним набором ландшафтних ознак, які власне й визначають відмінності у водному винесенні радіонуклідів у межах однієї кліма-тичної зони. Водозбірний басейн є ідеальним об’єктом, що дозволяє відійти від проблем дискретних оцінок, пов’язаних із нерівномірністю забруднення. Сформульовано дванадцять принципів радіаційного моніторингу, що включають обґрунту-вання переліку контрольованих (І рівень) та оцінюваних і прогнозних показників ІІ-ІІІ рівня, кінцевою метою використання яких є визначення бар’єрної стійкості водозборів у межах впливу радіаційно небезпечних об’єктів. Бар’єрна стійкість інте-грально об’єднує та відображає результат дії усіх конкуруючих процесів (акумуляції, сорбції, десорбції, розчинення, конвек-тивного перенесення тощо), які відбуваються в ланцюгах: ґрунт – ґрунтоутворюючі породи – підземні води; ґрунт – во-домісткі породи – ґрунтові води – поверхневі води; ґрунт – поверхневі води; повітря – ґрунт – рослини і т.п. Запропоновано вважати, що ланцюжки з одним основним донором і одним акцептором є простими, а системи, в яких оцінюється ком-плексна бар’єрна стійкість за сумарною бар’єрною функцією кількох складових (окремі з них можуть бути донорами й ак-цепторами одночасно) – складними. Оскільки інтегральним показником ступеню забруднення басейну та його бар’єрних здатностей є величина винесення радіонукліду (Бк/рік) в гирлі основного водотоку, у якості головних моніторингових показ-ників бар’єрної стійкості водозбору та захищеності його водної системи пропонується прийняти частку та модуль водно-го винесення радіонукліду і характер їх змін у часі.

 Ключові слова: радіаційний моніторинг, чинники, геохімічний фон, водне винесення радіонуклідів, ландшафт, радіологічні показники, водозбірний басейн, бар’єрна стійкість.

СтаттяЛітература

 1. Пристер Б.С. Проблемы безопасности атомной енергетики. Уроки Чернобыля / Б.С. Пристер, А.А. Ключников, В.Г. Барьяхтар, В.М. Шестопалов, В.П. Кухарь; под. ред. Б.С. Пристера; 2-е изд. доп.. – Чернобыль, 2016. – 356 с.
 2. 15 лет Чернобыльской катастрофы. Опыт преодоления. Национальный доклад Украины. / под. ред. В.В. Дурдинца, Ю.А. Иванова, А.Н. Архипова и др. К., 2001. – 148 с.
 3. Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє. Національна доповідь України / під ред. В.І. Балоги, В.І. Холоші, О.М. Євдіна, Л.В. Перепелятнікової та ін. –  К.: Атіка, 2006. – С. 22-23.
 4. Пристер Б.С. Вертикальная и горизонтальная миграция радионуклидов в агроландшафтах зоны аварии на Чернобыльской АЭС / Б.С. Пристер, Л.В. Перепелятникова, Н.П. Омельяненко // Докл. АН Украины, – №1. – С.163–170.
 5. Радиоэкологический мониторинг водоемов 30-ти км зоны ЧАЭС / В.Г. Кленус [и др.] // Чернобыль–94: IV междунар. науч.-тех. конф., 6-9 дек. 1994 г., Зеленый Мыс: сб. докл. – Чернобыль: НПО Припять,– Т.1.– С. 165–179.
 6. Бондаренко Г.Н. Кинетические константы трансформации форм 90Sr и 137Cs в дерново-подзолистых почвах Зоны отчуждения / Г.Н. Бондаренко, Л.В. Кононенко // Проблеми Чорнобильської зони відчуження, 1998. – Вип. 5. – С.18-24.
 7. Кашпаров В.О. Формування і динаміка радіоактивного забруднення навколишнього середовища під час аварії на Чорнобильській АЕС та в післяаварійний період / В.О. Кашпаров // Чорнобиль. Зона відчуження [зб.наук.праць]. – К.: Наукова думка, 2001. – С. 11-46.
 8. Іванов Ю.О. Динаміка перерозподілу радіонуклідів у грунтах і рослинності / Ю.О.Іванов // Чорнобиль. Зона відчуження [зб. наук. праць]. – К.: Наукова думка, 2001. – С.47–76.
 9. Долін В.В. Самоочищення природного середовища після Чорнобильської катастрофи. / В.В. Долін, Г.М. Бондаренко, О.О. Орлов. – К.: Наукова думка, 2004. – 221 с.
 10. Барбашев С.В. Радиационный мониторинг в Украине: состояние, проблемы и пути их решения / С.В. Барбашев, В.И. Витько, Г.Д. Коваленко; под. ред С.В. Барбашева. Одеса: Астропринт, 2011. – 76 с.
 11. Барбашев С.В. Автоматизированные системы контроля радиационной обстановки: принципы построения и методы реализации / С.В. Барбашев, Б.С. Пристер // Ядерна та радіаційна безпека, 2013. – №1 (57). – С.41-47.
 12. Жукова О.М. Вторичные эффекты радиоактивного загрязнения водных объектов Беларуси / О.М. Жукова, И.И. Матвеенко, Э.Д. Шагалова и др. // Геологический вестник центральных районов России, 2001, – Вып.2(15). – С. 74-79.
 13. Шевченко О.Л. Радіогідрогеологія осушуваних ландшафтів Українського Полісся (на прикладі Чорнобильської зони відчуження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора геол. наук: спец. 00.06 «Гідрогеологія» / О.Л. Шевченко. – Київ, 2016. – 44 с.
 14. Гидрологические изменения и их влияние на радиологические показатели в Чернобыльской зоне отчуждения / Шевченко А.Л. [и др.] // Водные ресурсы. – – Т. 29, № 4. – С. 489–504.
 15. Закономірності міграції техногенних радіонуклідів на меліоративних системах Чорнобильської зони відчуження (за результатами досліджень 1986-2004 рр.) / [Шевченко О.Л. [та ін.]; гол. ред. В.А. Сташук. – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 415 с.
 16. Соботович Э.В. Оценка скорости самовосстановления радиацино загрязненных агроценозов в природно-техиогенных условиях. / Э.В. Соботович, В.В. Долин // Радиоактивность при ядерных взрывах и авариях: тезисы докл. междунар. конф. (г. Москва, 24-26 апреля 2000 г.) – Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 2000. – С. 409.
 17. Шевченко О.Л. Метод інтегральної оцінки бар’єрної здатності водозборів / О.Л.Шевченко, С.І. Кірєєв // Екологія і ресурси. – 2005. – Вип. 11. – С. 77-86.
 18. Алферов И.Н. Методы защиты геологической среды горнодобывающих районов на основе реализации экологической емкости: автореф. дис. на стиск. уч. степени канд. техн. наук: спец. 25.00.36. «Геоэкология» / И.Н. Алферов. – Пермь, 2005. – 21 с.
 19. Шевченко О.Л. Методика оцінки бар’єрної стійкості водозборів щодо забруднюючих речовин / О.Л. Шевченко // Доповіді національної академії наук України. 2016. – №4. – С.69-77.
 20. Шевченко О.Л. Визначення бар’єрної стійкості водозбірних басейнів на основі статистичного аналізу ландшафтних чинників / О.Л. Шевченко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 2016. – Вип. 268. – С. 82-92.
 21. Екогеологія України.// відп. ред. В.М. Шестопалов. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – С. 116-217.
 22. Шестопалов В.М. Оценка защищенности и уязвимости подземных вод с учетом зон быстрой миграции / В.М. Шестопалов, А.С. Богуславский, В.М. Бублясь. – К.: НИЦ РПИ НАНУ, 2007. – 120 с.
 23. Aller L. DRASTIC: A standardized system for evaluating ground water pollution potential using hydrogeologic settings / L. Aller, T. Bennet, J.H. Lehr, R.J. Petty and G. Hackett // US Environmental Protection Agency, Ada, EPA/600/2-87-036. 1987.
 24. Vrba J. Guidebook on Mapping Groundwater Vulnerability / Vrba, J. Zaporozec, A. // International Contributions to Hydrogeology, 16. 1994.