25.1 МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДІВ ТА СИСТЕМ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗОНАХ ВПЛИВУ АЕС

УДК 504.06 : 65.012.16 : 004.891 • 📖 Випуск 25 / 2016 • 5 — 16 сторінки

Попов О. О., Яцишин А. В., Артемчук В. О.

Попов О. О. д. т. н., ст. н .с.ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», sasha_popov1982@mail.ru b_shabalin@ukr.net
Яцишин А. В. д. т. н., пров. н. с., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», andic@ua.fm.
Артемчук В. О. к. т. н., докторант, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук України, ak24avo@gmail.com.

Анотація

В роботі розглянуто питання можливостей використання сучасних експертних методів та систем для підтримки прийняття управлінських рішень в сфері екологічної безпеки в зонах впливу АЕС. Здійснено аналіз таких експертних методів, як метод Делфі, метод аналізу ієрархій, метод перехресного впливу. Дані методи застосовуються в різних сферах народного господарства для прийняття ефективних управлінських рішень. Жоден із них сам по собі не розв’язує визначену проблему, а є складовими системної методології. Метод Делфі ґрунтується на припущенні, що на основі думок експертів можна збудувати адекватну модель майбутнього розвитку об’єкта прогнозування. Метод аналізу ієрархій не приписує особі, що приймає рішення, якого-небудь правильного рішення, а дозволяє їй в інтерактивному режимі знайти такий варіант, який найкращим чином узгоджується з його розумінням суті проблеми і вимогами до її вирішення. Метод перехресного впливу представляє собою вдосконалений варіант методу аналізу ієрархій і дозволяє передбачати можливе виникнення майбутніх подій, екстраполюючи на майбутнє відомі дані. Аналіз можливостей даних методів показав їх високу практичну корисність для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах невизначеності в різних сферах народного господарства. В роботі також розглянуті питання побудови експертних систем, їх переваг та недоліків, сфер застосування та перспектив їх подальшого розвитку. Отримані результати будуть використані для побудови модуля експертних оцінок інформаційно-аналітичної експертної системи для оцінки екологічного впливу АЕС на навколишнє природне середовище.

Ключові слова: невизначеність, експертний метод, експертна система, управління, екологічна безпека, атомна електростанція.

СтаттяЛітература

 1. Грабовецький Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : монографія / Б. Є. Грабовецький. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 171 с.
 2. Литвак Б. Г. Экспертные технологии в управлении : учеб. пособие, 2-е узд. /Б. Г. Литвак. – М. : Изд. «Дело», 2004. – 400 с.
 3. Попов  О. О. Використання експертних методів в задачах екологічної безпеки навколишнього середовища / О. О. Попов // «Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення» : Матеріали другої міжнародної конференції, 27-30 травня 2014 р. – Ужгород,– С. 67-68.
 4. Злобина Н. В. Управленческие решения : учеб. пособие. / Н. В. Злобина. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 80 с.
 5. Трофимова Л. А. Управленческие решения / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. –СПб. : Изд-во СПбГУ ИТМО, 2011. – 192 с.
 6. Барбашев  С. В. Розширення функціональних можливостей радіоекологічного моніторингу природного середовища в районах розташування АЕС щодо прийняття управлінських рішень / С. В. Барбашев, Г. В. Лисиченко, О. О. Попов // Ядерна енергетика та довкілля. – Київ : ДНІЦ СКАР, 2014. – № 2(4). – С. 12-18.
 7. Попов О. О. Концепція інформаційно-експертної системи для оцінки екологічного впливу АЕС на навколишнє середовище / О. О. Попов // Матеріали XXХІІІ Щорічної науково-технічної конференції „Моделювання”, 15-16 січня 2014 р. : тези допов. – К. : ІПМЕ ім. Г. Є Пухова НАН України, 2014. – C. 5-6.
 8. Орлов А. И. Теория принятия решений. Учебное пособие / А. И. Орлов. – М. : Издательство „Март”, 2004. – 656 с.
 9. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати – М. : Радио и связь, 1993. – 278 с.
 10. Чудновская С. Н. Управленческие решения: учебник / С. Н. Чудновская. – М.: Эксмо, 2007. – 368 с.
 11. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : учеб. пособие, 2-е изд., перераб. и доп. / В. М. Колпаков. – Киев : МАУП, 2004. – 504 с.
 12. Подиновский В. В. Методы принятия решений. Теория и методы многокритериальных решений : хрестоматия / сост. В. В. Подиновский. – М. : ГУ-ВШЭ, 2005. – 242 с.
 13. Лисиченко Г. В. Методологія оцінювання екологічних ризиків / Г. В. Лисиченко, Г. А. Хміль, С. В. Барбашев. – О. : Астропринт, 2011. – 368 с.
 14. Филинов Н. Б. Разработка и принятие управленческих решений: Учеб. пособие / Н. Б. Филинов. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 308 с.