26.4 ХІМІЧНИЙ СКЛАД АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ В ОКОЛИЦЯХ м. БОРИСЛАВА

УДК 553/495: 553.061.6 (477) • 📖 Випуск 26 / 2016 • 41 — 49 сторінки

Карабин В. В., Рак Ю. М.

Карабин В. В. канд. геол. н., завідувач кафедри екологічної безпеки, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, vasyl.karabyn@gmail.com.
Рак Ю. Ю. ад’юнкт, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, julia.rak.1993@mail.ru

Анотація

Здійснено оцінку хімічного складу атмосферних опадів на території одного з найстарших нафтопромислових районів Європи – Бориславському, виявлено його особливості для подальшого моделювання міграції забруднюючих речовин у гідролітосфері. Встановлено, що мінералізація талих вод зі снігу в околицях м. Борислав коливається від 0,073 г/дм3 до 0,081 г/дм3 за середнього значення 0,075 г/дм3. За хімічним складом талі води хлоридно-гідрокарбонатні магнієво- кальцієво-натрієві. Вміст іонів амонію в середньому становить 1,2 мг/дм3, нітратів – 3,582 мг/дм3. У порівнянні з талими водами снігового покриву фонових ділянок Карпат досліджені авторами проби снігу характеризуються значно вищою концентрацією головних іонів та сполук азоту. Причиною високої концентрації головних іонів та сполук азоту, ймовірно, є значне техногенне навантаження на атмосферу внаслідок діяльності нафтовидобувних та переробних підприємств регіону.

Ключові слова: сніг, хімічний склад атмосферних опадів, макрокомпоненти, головні іони, іон-амонію, нітрати, м. Борислав, р. Тисмениця.

СтаттяЛітература

 1. A global assessment of precipitation chemistry and deposition of sulfur, nitrogen, sea salt, base cations, organic acids, acidity and pH, and phosphorus / Vet R., Artz R.S., Carou S., Shaw M. and other // Atmos. Environ. – 2014. № 93. – P. 3–100.
 2. Косовець-Скавронська О.О. Надходження хімічних речовин з атмосферними опадами на територію України та оцінка їх ролі у формування хімічного складу річкових вод: Автореф. дис…канд. географ. наук: 11.00.07 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 20 с.
 3. Distribution of heavy metals in the profile of peat Bog Zhuravlyne (Skolivski Beskydy, Ukrainian Carpathians) as an indicator of changes in chemical composition of air precipitations in historical retrospective / V. Kozlovskyy, M. Skrypnikova, O. Uspenskaya, N. Romanyuk // Studia Biologica. – 2010.– Issue 4/№3. – P.81-88.
 1. Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі (нариси з історії) / Гайко Г., Білецький В., Мікось Т., Хмура Я. / Донецьк: УКЦентр, Донецьке відділення НТШ, «Редакція гірничої енциклопедії», 2009. — 296 с.
 2. Дригулич П.Г. Проблеми урбанізованих територій під час розробки нафтогазових родовищ (на прикладі міста Борислава) / Дригулич П.Г., Пукіш А.В. // Нафтогазова галузь України. – 2013. – №– C. 44–49.
 1. Екологія Львівщини 2014. Львів: Львівська обласна державна адміністрація. Департамент екології та природних ресурсів, 2015. – 126 с.
 2. Природа Львівської області / За ред. Геренчука К. І. — Львів, Вид-во ЛДУ, 1972. – 178 с.
 3. Метеопост. Електронний ресурс. Режим доступу http://meteopost.com. Назва з екрана.
 4. Унифицированные методы исследования качества вод. Справочник. СЭВ Ч.1 . – М.: Издательский отдел Управления делами Секретариата СЭВ, 1987. – 1244
 5. Методика выполнения измерений массовых концентраций гидрокарбонатных ионов в пробах природных, поверхностных вод суши методом потенциометрического титрования // РД 24.24-86. – К.: Міністерство охорони навколишнього природного середовища, 1995. – 12с.
 6. Методика фотометричного визначення нітратів з саліциловою кислотою в поверхневих та біологічно очищених водах // КНД 211.1.4.027-95. – К.. Міністерство охорони навколишнього природного середовища, 1995. – 10с.
 7. Методика фотометричного визначення нітрит-іонів з реактивом Грісса в поверхневих та очищених стічних водах // КНД 211.1.4.023-95. – К.: Мінісерство охорони навколишнього природного середовища, 1995. – 11с.
 8. Контроль якості питної води м. Вінниці за вмістом нітратів / В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, І. В. Васильківський [та ін.] // ІV-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology-2013) , 25-27 вересня, 2013 р. : Збірник наукових статей. – Вінниця: Видавництво-друкарня Діло, 2013. – С. 512–513.
 9. Карабин В.В. Гідрохімія головних іонів вод р. Білий Черемош / Василь Карабин // Геологiя та геохімія горючих копалин. – 2013. – № 1–2. – C. 101 – 106.