28.3 МІГРАЦІЯ СВИНЦЮ ТА ЦИНКУ У ЧОРНОЗЕМНОМУ ҐРУНТІ В УМОВАХ ЖОРСТКОГО ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ

УДК 550.42 • Випуск 28 / 2019  • 33-46 сторінки

Бондаренко Г.М., Кононенко Л.В., Висотенко О.О., Манічев В.Й., Кузенко С.В.

Бондаренко Г.Н. д. геол.-мін. н., гол. н. с., ДУ«Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», bogernic34@gmail.com

Кононенко Л.В. к. геол.-мін. н., пров. н. с., ДУ«Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», lkononenko@gmail.com.

Висотенко О. О. н. с., ДУ«Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», vysotenkooksana@gmail.com

Кузенко С.В. н. с., ДУ«Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Анотація

Проведено експериментальні дослідження форм знаходження техногенних цинку та свинцю у чорноземному ґрунті в зоні впливу комбінату «Укрцинк», які підтвердили коректність реконструкції динаміки трансформації техногенного свинцю, яка передбачає, що при високому ступені забруднення (> 1000 мг/кг) накопичення мобільних форм свинцю відбувається настільки інтенсивно, що здатність ґрунту до іммобілізації забруднювача вичерпується, і тим самим ґрунт втрачає природну здатність до самовідновлення. Дослідження форм знаходження техногенних цинку та свинцю у чорноземному ґрунті в умовах дуже інтенсивного, жорсткого забруднення (понад 2000 мг/кг) показало, що іммобілізація цинку чорноземним ґрунтом практично не відбувається, іммобілізація свинцю – дуже обмежена. Показано, що при високому ступені забруднення чорноземного ґрунту ВМ відбувається інтенсивна вертикальна міграція техногенних забруднювачів – на глибині 20-30 см відзначаються концентрації Zn на рівні 2-4 г/кг, і Pb – 250-375 мг/кг. Результати досліджень показали, що забруднення трав’яної рослинності Zn підпорядковується лінійній залежності від вмісту мобільного Zn у ґрунті. Забруднення рослинності Pb відхиляється від лінійної залежності від вмісту мобільного Pb, поглинання його рослинами менш інтенсивне, ніж у випадку Zn. Така відмінність може пояснюватися різною участю цих металів у життєдіяльності рослин. Найбільш забрудненою ВМ виявляється рослинність на ділянках, що характеризуються високим вмістом їх мобільних форм на глибині понад 10 см, що може свідчити про те, що істотним джерелом забруднення трав’яної рослинності ВМ є ґрунтові розчини з глибоких шарів ґрунту, збагачених мобільними формами цих металів.

 Ключові слова: важкі метали, мобільні форми, динаміка, вертикальна міграція, іммобілізація.

СтаттяЛітература

  1. Бондаренко Г.Н., Кононенко Л.В., Высотенко О.А. Динамика трансформации оксидов тяжелых металлов техногенного происхождения в дерново-подзолистой почве // Доповіді НАН України. – 2005. – № 2. – С.169-173.
  2. Высотенко О.А., Кононенко Л.В., Кузенко С.В. Формообразование свинца и цинка в черноземной почве и переход их в растительность // Зб. наук. праць Ін-ту геохімії навколишнього середовища. – 2009. – вип. № 17 – с. 20-26.
  3. Добровольский В. В. Основы биогеохимии.  М.: Высшая школа, 1998.  413 с.