3 (31) 13. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ПИРЯТИНСЬКИЙ»

УДК 550.4 • Випуск 3 (31) / 2020  • 123-130 сторінки

Стич О.І., Кураєва І.В., Кошлякова Т.О., Пастущак Я.І.

Стич О.І., аспірант, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, oksana.stich@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-5831-6652

Кураєва І.В., докт. геол. н, зав. відділу, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, KI4412674@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-3113-7782

Кошлякова Т.О., канд. геол. н, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, geol@bigmir.net, https://orcid.org/0000-0001-8551-3531

Пастущак Я.І., аспірант, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, slavirus1994@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-3098-2979

Анотація

У статті представлено результати комплексних досліджень ґрунтів та рослинності заповідних територій України щодо вмісту в них мікроелементів (Pb, Cu, Zn, Y, Ba, Cr, Ni, Mn, Co, Mo) на прикладі Національного природного парку «Пирятинський». При виконанні роботи вивчалися ґрунти – світло-сірі легкогумусові ґрунти, чорноземи типові малогумусові на лесах, чорноземи опідзолені середньогумусові, дерново-підзолисті ґрунти; рослинність – вільха (Бlnus), ялина європейська (Pнcea бbies), осока тонкокореневищна (Сarex chordorrhiza), осока житня (Сarex secalina). Ґрунтуючись на фізико-хімічних методах дослідження (атомно-абсорбційному, мас-спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою) було виявлено закономірності розподілу основних форм знаходження мікроелементів, а також їх рухливі форми в залежності від фізико-хімічних властивостей ґрунтів заповідної території. Визначення форм знаходження важких металів у ґрунтах здійснювалося методом постадійних витяжок, фракційний склад ґрунтів досліджувався за допомогою гранулометричного методу, а для визначення мінерального складу було застосовано рентгенофазовий метод. Для території досліджень встановлено залежності між виявленими формами важких металів у ґрунтах та фракціями ґрунтового гумусу. Міграційна здатність рухливих форм важких металів у трофічному ланцюжку ґрунти-рослинність оцінювалась з позиції потенційної буферної здатності хімічних елементів у ґрунтах. Зроблено висновок про те, що закономірності розподілу важких металів у ґрунтах досліджуваної території обумовлені їх фізико-хімічними властивостями, мінералого-геохімічними параметрами ґрунтоутворюючих порід, а також ландшафтними та техногенними умовами. На основі отриманих даних встановлено, що досліджувану територію можна вважати чистою, незабрудненою важкими металами, а представлені у статті результати мають практичне наукове значення з точки зору встановлення фонових концентрацій мікроелементів для еколого-геохімічної оцінки у об’єктах довкілля техногенно-забруднених територій.

 Ключові слова: ґрунти, важкі метали, довкілля, форми знаходження, міграційна здатність.

СтаттяЛітература

  1. Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Папарига П.С. Рудні та геохімічні аномалії заповідних теориторій Українських Карпат (на прикладі Карпатського біосферного заповідника) – Київ, 2018 – 148 с.
  2. Жовинский Э.Я., Кураева И.В. Геохимия тяжелых металлов в почвах Украины. – К: Наук. думка, 2002 – 213 с.
  3. Галецький Л.С., Єгорова Т.М. Региональный эколого-геохимический анализ влияния тяжелых металлов промышленных отходов на состояние окружающей среды Украины. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 5. – С. 10-14.
  4. Жуков М., Клипа А., Макаренко М. Імовірнісна оцінка забруднення природного середовища на основі моделювання розподілів вмісту хімічних елементів (на прикладі поверхневих вод Полтавської області). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2012. – № 58.
  5. Руденко Л.Г. Про критичний екологічний стан компонентів природи в регіонах України. Український географічний журнал – 2010. – №2 – с. 60-68.
  6. Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 2. Настанови з методів відбирання проб: ДСТУ ISO 10381-2:2004 (ISO 10381-2:2002, IDT) – [Чинний від 2005-01-07.] – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 10 с.
  7. Якість ґрунту. Відбирання проб: ДСТУ 4287:2004 – [Чинний від 2005-01-07.]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 10 с.
  8. Самчук А.И. Физико-химические условия образования мобильных форм токсичных металлов в почвах. Минералогический журнал – – Том 20, №2 – С.48-59.
  9. Крупський Н.К., Полупан Н.И. Атлас почв Украинской ССР. – К: Урожай, 1979.
  10. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1970. – 487 с.
  11. Долин В.В., Смирнов В.Н. Техногенно-экологическая безопасность биогеосистемы бугского лимана в условиях загрязнения тяжелыми металлами – Киев-Николаев, 2011.
  12. Абдулоєва О., Карпенко Н. Поширеність фітоінвазій у рослинному покриві Національного природного парку «Пирятинський». Вісник Львівського університету. Серія біологічна – 2015 № 69.С. 191-201.
  13. Римак А.І., Нагорний О.І. Природа Пирятинщини. Миргород: ТОВ Вид-во «Миргород», 2013. – 190 с.
  14. Самчук А.І., Пономаренко О.М., Антоненко О.Г. Аналітичні схеми мікрохвильового розкладу гірських порід і мінералів та визначення в них мікроелементів методом масс-спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою// Український хімічний журнал – 2010 – Випуск 76 – №10 – С. 115-