3 (31) 14. КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РАДІОАКТИВНО ЗА-БРУДНЕНИХ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ

УДК 630.181 + 641.841.2 • Випуск 3 (31) / 2020  • 131-142 сторінки

Магльована Т.В., Долін В.В.

Магльована Т.В., к.х.н., доц., Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, maglovana_t@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-6780-9045

Долін В.В., докт. геол. н., проф., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України». vdolin@ukr.net, https://orcid.org/0000-0001-6174-2962.

Анотація

У статті розглянуто проблемні питання щодо реалізації екологічного менеджменту та особливості його ведення в лісовому господарстві на радіоактивно забруднених територіях України. Проаналізовано сучасні вимоги та рекомендації нормативних документів України та ЄС щодо природоохоронної діяльності та збереження біорізноманіття. Аналіз даних супутникової системи MODIS показав істотний вплив лісових пожеж, зокрема на радіоактивно забруднених територіях, на зменшення площ лісових екосистем. Пожежі є другим за значущістю, після вирубки, чинником знеліснення території. Екологічні проблеми радіоактивно забруднених лісових екосистем можна подолати лише за умови удосконалення підходів, методик, стандартів з позицій екологічного менеджменту. Показано, що основою екологічного менеджменту радіоактивно забруднених лісових екосистем є підвищення їх пожежної безпеки. Запобігання та гасіння лісових пожеж на радіоактивно забруднених територіях є ключовою проблемою екологічного менеджменту, що потребує розроблення системи науково обґрунтованих заходів протипожежної охорони та управління лісами, ефективних методів управління пожежогасінням (віддалені, безпечні, запобігання пожежам, моніторинг, постійні профілактичні заходи), запобігання надмірному опроміненню персоналу та населення від різних джерел, вторинному поширенню радіонуклідів унаслідок пожеж на відносно чисті території. Унаслідок лісових пожеж радіонукліди у складі аерозолей, газоподібних продуктів згорання (диму та пилу) виносяться з лісових екосистем, створюючи джерело зовнішнього опромінення, інгаляційного та перорального надходження радіонуклідів. При цьому втрачається депонуюча функція лісу та збільшується міграційна здатність радіонуклідів. Запропоновано заходи щодо зменшення дози опромінення особового складу пожежних підрозділів під час гасіння лісової пожежі, що можливо досягти з використанням гідродинамічно активних водних вогнегасних речовин з одночасним прокладанням перед фронтом пожежі загороджувальних смуг на основі солей полігексаметиленгуанідину.

 Ключові слова: екологічний менеджмент, пожежонебезпечність, лісові екосистеми, радіоактивне забруднення, пожежогасіння, водні вогнегасні речовини, полігексаметиленгуанідин.

СтаттяЛітература

 1. Адамовський О.М. Еволюція підходів до менеджменту лісових екосистем / О.М. Адамовський . Збірник науково-технічних праць НЛУУ – 20 – Вип. 24.2 ̶  C. 102-108.
 2. Экосистемы благосостояние людей: рамки оценки. Island Washington. Kovelo. London. World Resources Institute 2005. [Электронный ресурс]. – Доступный с http://www.unep. org/maweb/documents/MA_A framework for Assessment_RUS.pdf.
 3. Forest Ecosystem Management Assessment / J.W. Thomas [et al…]. Forest ecosystem management: an ecological, economic, and social U.S. Government Printing Office. – 1993. – 1000 p.
 4. Концепція реформування та розвитку лісового господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/208-2006-%D1%80.
 5. Регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України  (наукова  доповідь)  /  [В.С.  Кравців, П.В.  Жук, І.А. Колодійчук та ін.]; НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього; [наук. ред. В.С. Кравців]. – Львів, 2015. – 121 с.
 6. Дребот О.І. Збалансований розвиток лісового сектору економіки в контексті європейської інтеграції України: [монографія] / О.І. Дребот, М.Х. Шершун, О.І. Шкуратов. – К.: Аграрна наука, 2014. – 317 с.
 7. Горбик В.М. Проблеми та напрями вдосконалення державної політики управління збалансованим розвитком лісогосподарського потенціалу регіонів / В.М. Горбик. The 9th International conference ―Science and society (February 1, 2019) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019. 1359 p.
 8. Фурдичко О.І. Лісова галузь України у контексті збалансованого розвитку теоретико-методологічні, нормативно-правові та організаційні аспекти : [монографія] / О.І. Фурдичко, В.В. Лавров. – К. : Основа, 2009. – 424с.
 9. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифіковано Законом України № 1678-VII від16.09.2014 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
 10. Пропозиції щодо формування Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки (другий проект) / Міністерство екології та природних ресурсів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua
 11. Лісовий кодекс України Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12.
 12. Теребнев В.В. Противопожарная защита и тушение пожаров (леса, торфа, лесосклады)/ В.В. Теребнев, Н.С. Артемьев, В.А. Грачев, О.Ю. Сабинин. – Кн. 6. – М., 2006. – 294с.
 13. Наукові засади захисту населення і територій від наслідків лісових пожеж з радіаційно небезпечними факторами: монографія /С.І. Азаров, С.А. Єременко, В.Л. Сидоренко та ін,; за заг. ред. П.Б.  Волянського. – К.: ТОВ “Інтердрук”, 2016. – 203с.
 14. Мінімізація радіаційних наслідків лісових пожеж після Чорнобильської катастрофи на основі еколого-інформаційного моніторингу: монографія / О. І. Бондар, С. І. Азаров, В. М. Ващенко та ін,; за заг. наук. ред. О. І. Бондаря – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 300 с.
 15. Дворник А. А. Радиоактивное загрязнение воздуха в результате лесных пожаров и его опасность для здоровья человека /А. А. Дворник, А. М. Дворник, Р. А. Король и др.. Радиация и риск. Т. 25. №2− 2016. С. 100-108.
 16. Прикладна радіоекологія лісу / [Краснов В.П., Орлов О.О., Бузун В.О., Ландін В.П., Шелест З.М.] Під ред.д.с.-г.н., проф. Краснова В.П. – Монографія. – Житомир: «Полісся», 2007. – 680с.
 17. Основи лісової радіоекології / [Патлай І.М., Давидов М.М., Ландін В.П. та ін.] – Київ: Ярмарок, 1999. – 251с.
 18. Смирнов А.П. Лесная пирология: Учебное пособие / А. П. Смирнов, Е. С.Мельников// СПб: СПБГЛТА.− 2006. −60с .
 19. ResuspensionandredistributionofradionuclidesduringgrasslandandforestfiresintheChernobylexclusionzone: partI. Fireexperiments /YoschenkoV.I., KashparovV.A., ProtsakV.P., LundinS.M.. JournalofEnvironmentalRadioactivity. -2006. – V.86. –  P.143-163.
 20. ДворникА. А. Радиоактивное загрязнение воздуха в результате лесных пожаров и его опасность для здоровья человека /А. А. Дворник, А. М. Дворник, Р. А. Король и др.. Радиация и риск. Т. 25. №2− 2016. С. 100-108.
 21. IAEA Safety Standards for protecting people and the environment. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards. Interim edition. General Safety Requirements Part 3 No. GSR Part 3 (Interim), IAEA, Vienna, 2011, 303p.
 22. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ – 97). – Державні гігієнічні нормативи. ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. – Видання офіційне. – Київ: Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, 1998. – 135 с.
 23. Норми радіаційної безпеки України затверджені наказ МОЗ України від 02.02.2005 № 54.
 24. Положение о контроле индивидуальных доз облучения персонала зоны отчуждения, введенное в действие приказом начальника ДД-АЗВ и ЗБ(О)В от 15.06.2010 № 54.
 25. Руководство для участников тушения лесных пожаров в белорусском и украинском секторах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС/ В.Усеня, Й-Г. Голдаммер, В.Кашпаров и др. Фрайбург – Гомель – Киев –2016. 70 с.
 26. Застосування гуанідинових полімерів для превентивної протипожежної обробки лісових насаджень: пат. на корисну модель 137115 UA/ Т.В. Магльована, В.В. Долін.− № u 201901513; заявл.15.02.2019; опубл. 10.10.2019, Бюл. №19.
 27. Спосіб гасіння лісових пожеж: пат. на корисну модель 136998 UA/ Т. В. Магльована, В. В. Долін. − №u 201902569; заявл. 18.03.2019; опубл. 25.09.2019, Бюл. №18.