4 (32) 1. ВИЧЕРПАННЯ ЗАПАСІВ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ, – ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВОДОПІДГОТОВКИ

УДК 556.047+556.332.52 • Випуск 4 (32) / 2020  • 5-14 сторінки

Чарний Д.В., Шевченко О.Л., Забулонов Ю.Л., Долін В.В.

Чарний Д.В., д.т.н., с.н.с., ДУ «ІГНС НАН України», dmitriych10@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6150-6433

Шевченко О.Л., д.г.н., ст. н. сп., ННІ «Інститут геології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, shevch62@gmail.com,  ORCID: 0000-0002-5791 -5354

Забулонов Ю.Л., д.т.н., чл.-кор. НАН України, проф., ДУ «ІГНС НАНУ»,  Zabulonov@nas.gov.ua, ORCID: 0000-0002-4517-9927

Долін В.В., д.г.н., проф., ДУ «ІГНС НАН України», vdolin@ukr.net, ORCID: 0000-0001 -6174-2962

Анотація

Сталий розвиток будь-якої держави можливий лише за умови забезпечення її населення і виробничо-промислового комплексу питною водою у відповідній до їх потреб кількості. Це питання є вкрай актуальним для України як маловодної держави, але попри це її водогосподарський комплекс перманентно перебуває у цілому в умовах кризи, обумовленої як соціально-економічними, так і природними чинниками, зокрема глобальними кліматичними змінами. Наприклад, для поверхневих вод Дніпровського басейну склад води змінюється з півдня на північ з гідрокарбонатного кальцієвого на хлоридний натрієвий. Ще 10 – 15 років тому ці зміни відчувалися лише у нижній течії р. Дніпро, зараз вони досягли Київщини; разом з цим відбувається істотне підвищення загальної мінералізації води. Всі ознаки вказують і на поступове вичерпання запасів та зменшення природних ресурсів підземних вод. Такі ж саме чинники формують сучасний незадовільний стан систем водопостачання-водовідведення. Поєднання цих факторів із хронічним недофінансуванням систем водопостачання – водовідведення поступово призвело до того, що фактично всі водопроводи працюють у позарегламентному режимі, постійно знаходяться у передаварійному або аварійному стані. Найбільш яскравим прикладом такого стану речей є незворотні втрати води – вони можуть сягати 50 і більше відсотків від забраної з джерела водопостачання. Відсутність достатніх коштів робить застосування стандартних для розвинених країн підходів недоцільним. Відповідно, стають актуальними нетрадиційні підходи до підготовки води, які базуються на інших засадах. Вони мають забезпечити відповідну якість води за рахунок максимального використання наявних ресурсів і виявлених резервів уже діючих очисних споруд за межами типової технології водопідготовки. Перспективним у цьому напрямку є, на наш погляд, відтворення інтенсифікованих біогеохімічних процесів самоочищення води, які відбуваються під час її кругообігу на Землі. Зокрема, пропонується створення на базі відстійників водопровідних очисних споруд споруди нового типу, що поєднує властивості повільних та намивних фільтрів і працює з використанням механізмів геохімічного бар’єру.

 Ключові слова: водні ресурси, питна вода, клімат, опади, інфільтрація, хімічні показники, водопідготовка, підземні води, технології, очисні споруди, геохімічний бар’єр.

СтаттяЛітература

  1. Пашковский И.С. Подземный сток в многопластовых системах // Ресурсы подземных вод. Современные проблемы изучения и использования: Мат-лы междунар. науч. конф. (13-14.05.2010, Москва), М.: МГУ им. Ломоносова, изд-во МАКС Пресс, 2010. – С.221-227.
  2. Яковлєв В.В. Перспективні джерела природних вод для питного водопостачання України, їх охорона і раціональне використання. Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. доктора геол. наук за спец. «екологічна безпека». Київ, 2017. – 35 с.
  3. Осадчий В.І. Ресурси та якість поверхневих вод України в умовах антропогенного навантаження та кліматичних змін // За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2017 р.: Вісник НАН України, 2017, №8. С. 29-45.
  4. Шевченко А.Л., Осадчий В.И., Чарный Д.В. Изменения режима, баланса и ресурсов подземных вод Полесья и лесостепи Украины под влиянием глобального потепления // Вучоныя записки Бресцкага універсітэта. 2019. – Вып. 15, Ч. 2. – С. 117-128.
  5. Шевченко О.Л., Чарний Д.В., Шум І.П., Осадчий В.І. Загрози для ресурсів підземних вод, викликані глобальним потеплінням клімату // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування: мат-ли міжнар. наук.-пр. конф. (7-11.11.2019, Трускавець). – К.:ДКЗ, 2019. – Т.2. – С. 286-290.
  6. Шевченко А.Л., Осадчий В.И., Бабушкина Р.А., Чарный Д.В. Актуализация проблемы учета ресурсов подземных вод в условиях глобального потепления //Роль наук про Землю в народному господарстві. Стан та перспективи: мат-ли міжнар. наук.-пр. конф. (20.03. 2019, Херсон). 2019, Херсон: ХДАУ. – С. 317-323.
  7. Яковлєв В.В. Спосіб опріснення колодязної води / Патент на корисну модель №104259. – Держ. Реєстр патентів України на корисні моделі. 2016. – Бюл. №2 – 8 с.