4 (32) 3. ЛІТОХІМІЯ І УМОВИ СЕДИМЕНТАЦІЇ ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСЬКОЇ ЗАЛІЗИСТО-КРЕМЕНИСТО-СЛАНЦЕВОЇ ФОРМАЦІЇ КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

УДК 551.72 : 553.31 (477.63) • Випуск 4 (32) / 2020  • 23-39 сторінки

Покалюк В.В.

Покалюк В.В.,  докт. геол. наук, пров. н. с. ДУ «ІГНС НАНУ», ORCID: 0000-0002-9282-0246, pvskan@ukr.net

Анотація

У роботі на основі сучасних методів статистичної обробки масивів літохімічних даних уточнено особливості хімічного складу палеопротерозойської залізорудної (залізисто-кременисто-сланцевої) формації саксаганської світи Криворізького басейну Українського щита у зв’язку із завданнями вдосконалення літохімічної систематики залізисто-кременисто-сланцевих формацій докембрію і з’ясування загальних палеогеографічних (кліматичних, фаціальних) умов їх кластогенно-хемогенної седиментації. На серії бінарних діаграм проілюстровано взаємозв’язки між залізисто-кременистими і сланцевими породами формації. Методом кластер-аналізу проведено літохімічну типізацію сланцевих порід залізисто-кременисто-сланцевої формації: виділено 12 елементарних кластерів, розділених між двома літохімічними групами і чотирма підгрупами, індивідуалізованими за мінеральним складом. Позначено відповідності між літохімічними і мінеральними типами сланцевих порід. Сукупності літохімічних типів складають закономірну послідовність, яка відповідає вихідній аутигенно-мінеральній і аутигенно-літофаціальній зональності відкладів і дозволяє в загальних рисах позначити фаціальний ізоморфний ряд метаосадів від метакластогенних до метахемогенних. Запропоновано емпіричну класифікаційну діаграму порід у координатах Al2O3 і (Fe2O3 + FeO) за їхнім поділом на області кластогенної, кластогенно-хемогенної і хемогенної седиментації. Найбільш багаті залізом породи – неокислені червонополосчаті джеспіліти – характеризуються найвищим співвідношенням Fe2O3 / FeO, що вказує на їхню седиментацію в мілководних добре аерованих умовах. Літохімічні ознаки порід у комплексі з особливостями їх залягання, стратифікації і поширення підтверджують в цілому протогумідний тип літогенезу в умовах рівнинних мілководних басейнів із субплатформним тектонічним режимом.

 Ключові слова: палеопротерозой, залізисто-кременисто-сланцева формація докембрію, Український щит, Криворізький залізорудний басейн, літохімія.

СтаттяЛітература

 1. Белевцев Я.Н. Стратиграфия и тектоника Криворожского бассейна // Сов.геология. 1946. Вып. 11. С. 3-24.
 2. Бондаренко П.М., Горошников Б.И., Кулишов П.М., Кучер В.Н. О взаимоотношении Криворожской метаморфической серии и саксаганских плагиоклазовых гранитов // Геология и горное дело. Сб. науч. тр. н.-и горно-рудн. ин-та. Сер.геол. № 2. М: Металлургиздат, 1959. С. 132-142.
 3. Бордунов И.Н. Геология Кременчугского железорудного района. К.: Наук.думка, 1964. 217 с.
 4. Бордунов И.Н. Колчеданы Кременчугского района // Геохимия и рудообразование. 1976. Вып. 5. С. 69-73.
 5. Бьюкс Н. Дж. Докембрийские железорудные формации Африки / Докембрийские железорудные формации Мира. М.: «Мир», 1975. С. 70-128.
 6. Геер Дж. Железорудные месторождения штата Мичиган / Геология и генезис докембрийских железисто-кремнистых и марганцевых формаций мира (Труды Международного симпозиума). Киев: Наукова думка, 1972. С. 370-375.
 7. Геология криворожских железорудных месторождений / Ред. кол: Я.Н. Белевцев, Г.В. Тохтуев, А.И. Стрыгин и др. Киев: Изд.-во АН УССР, 1962. Т. 1. 484 с.; Т. 2. 566 с.
 8. Гершойг Ю.Г., Грицай Ю.Л., Педан М.В., Шапошников В.А. Стратиграфическое расчленение и особенности руд четвертого железистого горизонта в Кривбассе // Геол. рудн. месторождений. 1972. № 5. С. 98-107.
 9. Гершойг Ю.Г. Каплун Е.Я. Древняя метаморфизованная кора выветривания магматогенных пород Криворожского бассейна // Докл. АН СССР. 1970. Т. 195. № 4. С. 915-918.
 10. Грицай Ю.Л., Педан М.В., Дмитриев Э.В., Шапошников В.А. Цикличность в породах железистых горизонтов средней свиты Кривбасса / Перспективы развития железных руд Криворожского бассейна на глубину. К.: Наук.думка, 1975. С. 19-26.
 11. Дмитриев Э.В., Черновский М.И., Шапошников В.А. О цикличности и слоистости в толще железистых кварцитов Скелеватского магнетитового месторождения в Криворожском бассейне // Литол. и полезн. ископ. 1974. № 3. С. 100-107.
 12. Доброхотов М.Н. Геология и железные руды Кременчугского района. М.: Недра, 1964. 221 с.
 13. Доброхотов М.Н. Геология железисто-кремнистых формаций Кременчугского района / Геология железисто-кремнистых формаций Украины. К: Изд. АН УССР, 1959. С. 213-263.
 14. Додатко А.Д., Кухарева Н.И., Семергеева Е.А. Новые данные о древней метаморфизованной коре выветривания магматических пород Саксаганского района Кривбасса // Изв. АН СССР. Сер.геол. 1972. № 5. С. 126-137.
 15. Дроздовская А.А. Некоторые геологические приложения физико-химической модели глобального железонакопления в раннем протерозое // Докл. АН СССР. 1986. Т. 287. №2. С. 418-422.
 16. Железисто-кремнистые формации Украинского щита / Под ред. Н.П. Семененко. Киев: Наук.думка, 1978. Т. 1. 326 с. Т. 2. 367 с.
 17. Железисто-кремнистые формации докембрия. Железонакопление в докембрии. Киев: Наукова думка, 1992. 228 с.
 18. Кулик Д.А. Условия образования полосчатых текстур железистых кварцитов саксаганской свиты Криворожского бассейна. Киев: Препринт ИГФМ АН УССР, 1986. 65 с.
 19. Кулик Д.А. Рудообразующие факторы литогенеза железисто-кремнистых формаций / Железисто-кремнистые формации докембрия. Железонакопление в докембрии. Киев: Наукова думка, 1992. С. 75-104.
 20. Кулиш Е.А., Горлицкий Б.А. Петрохимия докембрийских комплексов Украинского и Алданского щитов. Киев: Наук.думка, 1989. 192 с.
 21. Мельник Ю.П. Физико-химические условия образования докембрийских железистых кварцитов. Киев: Наук.думка, 1973. 285 с.
 22. Мори Г.Б. Железорудные районы Мисаби, Ганфлинт и Куюна в Миннесоте / Геология и генезис докембрийских железисто-кремнистых и марганцевых формаций мира (Труды Международного симпозиума ). Киев: Наук. Думка, 1972. С. 204-221.
 23. Петрография железисто-кремнистых формаций УССР / Н.П. Семененко, Г.В. Жуков, Н.И. Половко и др. К.: Изд-во АН УССР, 1956. 536 с.
 24. Пирогов Б.И. Геолого-минералогические факторы, определяющие обогатимость железистых кварцитов. Москва: Недра, 1969. 240 с.
 25. Пирогов Б.И. Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР. Минералогия Киев: Наукова думка, 1989.168 с.
 26. Плаксенко Н.А. Главнейшие закономерности железорудного осадконакопления в докембрии: На примере Курской магнитной аномалии. Воронеж: Изд-во Воронеж.ун-та, 1966. 264 с.
 27. Плаксенко Н.А., Коваль И.К. Элементы-примеси в железисто-кремнистых породах докембрия КМА. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1981. 216 с.
 28. Покалюк В.В. Вулканізм і седиментогенез ранньодокембрійських етапів розвитку Криворізько-Кременчуцької структурно-формаційної зони Українського щита / автореф. дис. д-ра геол. наук: 04.00.01. Київ, 2016. 40с.
 29. Покалюк В.В. Литогенез в раннем докембрии Криворожского железорудного бассейна. – LAPLAMBERT AcademicPublishing: 2017. – 461 p.
 30. Пономарев М.С. Новые данные о соотношении Криворожской метаморфической толщи с саксаганскими плагиоклазовыми гранитами // Докл. АН СССР. 1960. Т.133. № 4. С. 917–920.
 31. Семененко Н.П. Парагенетический анализ и систематика метаморфических пород / Труды Ин-та геол. наук АН УССР. Серия петр., минер.и геохим. Вып. 2. 1954.
 32. Семененко Н.П. Половко Н.И., Жуков Г.В., Ладиева В.Д., Макухина А.А. Петрография железисто-кремнистых формаций Украинской ССР. Киев: Изд-во АН УССР, 1956. 535 с.
 33. Семененко Н.П., Половко Н.И., Грицков Я.М. и др. Геология железисто-кремнистых формаций Украины. Киев: Изд. АН УССР.1959. 688 с.
 34. Скаржинская Т.А. Железисто-кремнистая метаконгломерат-песчаниковая (кластогенная) формация. Железисто-кремнистая доломит-метапесчаниково-сланцевая формация / Железисто-кремнистые формации докембрия. Типы формаций. Киев: Наук.думка, 1988. С.110-117.
 35. Скаржинский В.И. О некоторых особенностях условий образования щелочных амфиболов в центральной части Криворожского бассейна // Зап. Всесоюзного минер.об-ва. 1958. Ч.87. Вып.2. С. 87-92.
 36. Титлянов А.А., Китаев О.В. О возрастном взаимоотношении саксаганских плагиогранитов с породами тальково-карбонатного горизонта // Вопросы подземной и открытой разработки железных руд в Криворожском бассейне. Труды н.и. горнорудн. ин-та. 1967. Сб. 12. С. 204–211.
 37. Федорченко В.С. Минеральный состав и текстурно-структурные особенности докембрийских железистых пород низкой ступени метаморфизма (фации зеленых сланцев) / Проблемы образования железистых пород докембрия. К., 1969. С. 168-177.
 38. Ходюш Л.Я., Кулик Д.А. Ритмическая слоистость докембрийских железорудных образований и модели ее происхождения / Препринт ИГФМ АН УССР. Киев, 1983. 64 с.
 39. Щеголев И.Н. Раннепротерозойский Курско-Криворожский бассейн седиментации железисто-кремнистых образований // Геол. журнал. 1984. № 6. С. 122-126.
 40. Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Основы литохимии. – Санкт-Петербург: Наука, 2000. – 479 с.
 41. Ярощук М.А., Оноприенко В.Л. Новые данные о минералогии и условиях седиментации железисто-кремнистых пород шестого и седьмого горизонтов Центрального Криворожья // Геохимия и рудообразование. 1973. Вып. 2. С. 31–38.
 42. James H.L. Sedimentary facies of iron formation // Econ. Geol. V. 49.№3. 1954.
 43. Trendall A.F., Blockley J.G. The iron formations of the Hamersley Group, Western Australia, with spesial reference to the associated crocidolite // West. Australia Geol. Surv. Bull. 1970. V. 119. 353 pp.