5 (33) 2. ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ УРБАНІЗАЦІЇ НА НЕБЕЗПЕКУ АКТИВІЗАЦІЇ КАР-СТОВИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

УДК 504.5.06+911.375 • Випуск 5 (33) / 2021  • 34-41 сторінки

Забулонов Ю.Л., Долін В.В., Шраменко І.Ф.

Васютинська К. А., к.х.н., зав.кафедри, Державний університет «Одеська політехніка» ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9800-1033, e.a.vasutinskaya@op.edu.ua, ekaterina.vasutinskaya@gmail.com

Барбашев С. В., д.т.н., проф. Державний університет «Одеська політехніка», ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5446-153X, barbashev@op.edu.ua, josik65@gmail.com

Анотація

Статтю присвячено проведенню аналізу небезпек виникнення екзогенних геологічних процесів, а саме карстових, в умовах урбанізаційних процесів. Показано, що масштаби геоекологічних проблем прямо чи опосередковано визначаються масштабами урбанізації. Актуальність роботи пов´язана із вивченням характеру змін поширення карстових порід у регіонах різного рівня урбанізації за період 2001 – 2020 рр. Основна мета – аналіз небезпек розвитку карсту у взаємозв’язку з факторами урбанізаційних процесів у регіонах України на основі індикаторного методу. Визначено особливості впливу урбанізованих територій на ініціювання стихійних лих і загроз геологічного характеру. Урбогенне навантаження регіонів оцінювалось із застосуванням визначених та розрахованих раніше індикаторів екологічної та еколого-демографічної урбанізації. Проведено оцінювання залежності показника небезпеки поширення карстових порід та індикатора екологічної урбанізації в регіональному розрізі. Показано, що в третині областей зростаючі рівні небезпек карстових процесів практично збігаються з ростом ступеня екологічної урбанізації. Відзначено зростання майже вдвічі площ порід, здатних до карстування, протягом 2001 – 2020 років в усіх адміністративних областях. Розраховано коефіцієнт розширення карстових територій за означений період. Виділено чотири групи областей за приростом карстових площ у порівнянні з небезпеками карстових процесів і індексом еколого-демографічної урбанізації. Відзначено розширення площ відкритого карсту в Закарпатській, Одеській, Рівненській, Херсонській, Чернівецькій областях. Для цієї групи регіонів встановлено тенденцію збільшення площ відкритого карсту відповідно до зростання значень показників урбанізації. Це пояснюється експлуатацією природних територіальних ресурсів, зміною характеру землекористування, збіднінням рослинного покриву, техногенними навантаженнями на ґрунт та порушеннями рівноваги взаємодії поверхневих і підземних вод на урбанізованих територіях. Таким чином, різні за урбогенним навантаженням регіони України диференційовані залежно від територіального показника небезпеки карстоутворення, а також динаміки змін площ активізації карсту.

 Ключові словаурбанізація, екзогенний геологічний процес, карст, поверхневий карст, вплив міського середовища, індикатор .

СтаттяЛітература

 1. Статистичний щорічник України 2019. Державна служба статистики України. Київ, 2020. 465 с. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019.pdf (дата звернення 30.05.2021)
 2. Ferreira, C. S. S., Walsh, R. P. D., & Ferreira, A. J. D. Degradation in urban areas. Current Opinion in Environmental Science & Health. 2018. Vol. 5, P. 19–25. doi:10.1016/j.coesh.2018.04.001.
 3. Guttierrez F., Parise M., De Waele J., Jourde H. A review on natural and human-induced geohazards and impacts in karst. Earth-science Reviews. 2014. Vol. 138, P. 61–88 doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2014.08.002
 4. Ivanyuta S.P. Assessment of threats from exogenous geological processes to safety of international transport corridors in Ukraine. Science & Military Journal. 2015. Vol. 10, No 1, Р. 39–42. https://search.proquest.com/openview/55eb1de64c2578de142bb5ab1fb16b63/1?pq-origsite=gscholar&cbl=54467
 5. Седін В.Л., Грабовець О.Н., Трященко А.Ю. Распространение опасных геологических процессов в Днепропетровской области. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2015 № 6 (207), С. 60–67 http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/48213
 6. Vytrykush N., Romaniv A., Nahurskyy O., Paranyak N. Hazard monitoring and application of complex territorial analysis to assess the degree of protection for a certain region. Environmental problem, 2018. Vol. 3, No 1, Р. 37–42 URL: http://science.lpnu.ua/ep/all-volumes-and-issues/volume-3-number-1-2018/hazard-monitoring-and-application-complex (дата звернення 31.05.2021)
 7. Katkov M., Malovanyy M., Kotsiuba I., Senchuk T., Lavinda M. Determination of significant factors of landslide processes and flooding. Environmental problem, 2020. Vol. 5, No 2, Р. 88. URL: https://doi.org/10.23939/ep2020.02.088 (дата звернення 21.05.2021)
 8. Касіянчук Д. В. Обґрунтування вибору факторів активізації небезпечних геологічних процесів (на прикладі території Карпатського регіону). Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. 2014. № 2, С. 42–52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebzp_2014_2_8 (дата звернення 16.05.2021)
 9. Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЕГП, ДНВП «Геоінформ України» available at: https://geoinf.kiev.ua/publikatsiyi/shchorichnyky/shchorichnyk-egp/ (дата звернення 1.06.2021)
 10. Національна доповідь про стан техногенной та природной безпеки в Україні в 2001р., Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобольської катастрофи, 2002. . available at: https://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2001/stan2001.rar (дата звернення 1.05.2021)
 11. Vasutynska K.A., Barbashev S.V. Analysis of urbanization impact on the dynamics of emergencies and risks for population in Ukraine. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi 2018. Vol. 2, No 55, Р. 137–144
 12. Васютинська К.А., Барбашев С.В., Кімінчиджи М.І. Оцінка комплексного показника екологічної урбанізації регіонів України. Екологічні науки. 2020. № 3 (30), С. 7–14. doi: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.3-30.1
 13. Васютинскька К.А., Барбашев С.В. Індикаторна оцінка впливу урбанізаційного процесу на стан природної та техногенної безпеки в регіонах України. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: кол.моногр. Львів: ТзОВ “ЗУКЦ”, 2020. С. 232–255. book doi: 10.23939/book.ecocongress.2020 http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/dec/22708/monograph2020.pdf (дата звернення 2.06.2021)
 14. Кузьменко Е.Д., Чепурний І.В., Чалий П.П. Довгострокове прогнозування провально-просадкових проявів карсту: монографія – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. –271 с.