1 (29) 1. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОХІМІЇ ТЕХНОГЕНЕЗУ

УДК 550.4 • Випуск 1 (29) / 2019  • 6-12 сторінки

Долін В.В.

Долін В.В., доктор геол. наук, проф., Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, vdolin@ukr.net, https://orcid.org/0000-0001-6174-2962.

Анотація

У вступній статті до оновленого Збірника наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища розглянуто історичні аспекти виникнення, розвитку та формування сучасних проблем наукового напряму «Геохімія техногенезу». Цей напрям  вивчає сукупність хімічних та технічних процесів, спричинених діяльністю людства, які ведуть до перерозподілу хімічних елементів на планеті. Він виник на основі сучасної геохімії В.І. Вернадського, що вивчає процеси формування хімічного складу земної кори, розвинутої в працях О.Є. Ферсмана. Розвиток науково-технічної революції, що призвів до формування нової геологічної сили – Людини, – зумовив істотний перерозподіл хімічних елементів у земній корі внаслідок антропогенної діяльності. Зона техногенезу сягає нижньої границі біосфери в земній корі. Техногенна емісія окремих хімічних елементів (Pb, Se) більш як у 100 разів перевищує їхню природну емісію. Обсяги речовини земної кори, залученої в процеси техногенезу, на порядок перевищують осадонакопичення у фанерозої, що веде до порушення термодинамічної квазірівноваги, сформованої протягом 4.5 млрд років. Особливої актуальності цей напрям набув у другій половині ХХ ст. унаслідок внесення у біосферу низки нових речовин, які не існують в природі. Сучасні проблеми геохімії техногенезу знаходяться в полі дослідження глобального антропогенного циклу «енергія – відходи». У широкому сенсі відходи – це все, що є результатом нашої діяльності з виробництва енергії та її використання. Їх надходження у біосферу втричі перевищує темпи осадонакопичення у фанерозої. Головні шляхи подолання антагонізму між техносферою та біосферою полягають в глобальному впровадженні замкнутого виробничого циклу та доведення вже накопичених відходів до стану, який вписується у природні біогеохімічні цикли. Базовим принципом поводження з відходами повинна стати перспективна придатність їх використання майбутніми поколіннями на відповідному етапі розвитку науково-технічної революції. Головним пріоритетом наукових досліджень повинна стати екологічна стабілізація біосфери.

 Ключові слова: геохімія, техногенез, енергія, відходи, біосфера, науково-технічна революція.

СтаттяЛітература

 1. Вернадский В.И. Очерки геохимии. 4-е (2-е рус.) изд. М.: Гос. науч.-техн. горно-геол.-нефт. изд-во, 1934. 380 с.
 2. Vernadsky W. La Géochimie. Paris: Alcan, 1924. 404 p.
 3. Вернадский В.И. Очерки геохимии // Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського. Т. 7, кн. 1: Праці з геохімії та радіогеології / За ред. Е.В. Соботовича, В.В. Доліна, Г.М. Бондаренка, Р.Я. Белєвцева.  Київ: НАН України, 2012.  С. 235-624.
 4. Ферсман А.Е. Избранные труды. Т.4: Геохимия. М.: Изд-во АН СССР, 1958. 588 с.
 5. Ермаков В.В. Биогеохимическая эволюция таксонов биосферы в условиях техногенеза. Техногенез и биогеохимическая эволюция таксонов биосферы / Под ред. В.В. Ермакова. М.: Наука, 2003. С. 5-22.
 6. Тютюнова Ф.И. Гидрогеохимия техногенеза. М.: Наука, 1987. 336 с.
 7. Ковда В.А. Биогеохимические циклы в природе и их нарушение человеком. Биогеохимические циклы в биосфере. – М.: Наука, 1976. С. 19-85.
 8. Hope V.K. A global biogeochemical budget for vanadium. Sci. Total Environment. – 1994. V. 141. P. 1-
 9. Mukherjee A.B. Behavior of heavy metals and their remediation in metalloferrous soils. Metals Environment.: M.N.V. Prasad. N.-Y.-Basel: Marcel Dekker Inc., 2001. P 433-471.
 10. Pacyna J.M. Contribution of elements to the atmosphere from natural sources // Chemical climatology geomedical problems / Ed.: J. Lag. – Oslo: The Norweg. Ac. Sci. Let., 1992. 91-104.
 11. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. М.: Высшая школа, 1988. – 328 с.
 12. Соботович Э.В., Ольштынский С.П. Геохимия техногенеза / Под ред. Г.В. Войткевича. К.: Наук. думка, 1991. 228 с.
 13. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2004 році. Київ: Мінприроди України, 2005. 227 с.
 14. Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. Отв. ред. А.Л. Яншин. М.: Наука, 1991. 268 с.
 15. Соботович Э.В., Долин В.В. Эколого-геохимические проблемы техногенной эволюции биосферы // Научное наследие В.И. Вернадского и современность / под ред. Н.В. Багрова, Л.Г. Руденко, Е.А. Позаченюк и др. Симферополь, ИТ «Ариал», 2013.  С. 29-58.
 16. Соботович Е.В., Долін В.В. Великий Кобзар природознавства // Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадского. Т. 7: Праці з геохімії та радіогеології, кн. 1 / За ред. Е.В. Соботовича, В.В. Доліна, Г.М. Бондаренка, Р.Я. Белєвцева. – К.: Фенікс, 2012. С. 20-32.
 17. Соботович Э.В., Долин В.В. Современные проблемы экологической стабилизации биосферы // Зб. наук. праць Ін-ту геохімії навколишнього середовища. Київ, 2013.  Вип. 22. – С. 22—42.