1 (29) 7. ДІБРОВСЬКИЙ УРАН-ТОРІЙ-РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИЙ РУДОПРОЯВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА (ЛІТОЛОГО-СТРАТИГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ГЕНЕЗИСА І ЛОКАЛІЗАЦІЇ РУДНИХ ТІЛ)

pdf

УДК 553.495:553.493.68: 553.493.65(477.63) • Випуск 1 (29) / 2019  • 57-72 сторінки

Покалюк В.В., Верховцев В.Г., Михайличенко О.М., Михальченко І.І., Жиляк О.Д.

Покалюк В.В., докт. геол. н., пров. н. с. ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», pvskan@ukr.net

Верховцев В.Г., докт. геол. н., зав. відділу ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Verkhovtsev@ukr.net

Михайличенко О.М., головний геолог КП «Кіровгеологія»

Михальченко І.І., докт. геол. н., ст. н. с. ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Жиляк О.Д.,  м.н.с.ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Анотація

В роботі проведено зіставлення Дібровського уран-торій-рідкісноземельного рудопрояву Українського щита (північне Приазов’я) за рядом критеріїв (структурно-тектонічних, формаційних, стратиграфічних, геохронологічних, літологічних, мінералого-петрографічних, геохімічних) зі схожими відомими об’єктами Українського шита (Ніколо-Козельське родовище, Північно-Терсянський рудопрояв і ін.); зроблено висновок про їхню принципову генетичну подібність. Зазначені родовища і рудопрояви локалізовані в породах формації метаморфізованих конгломератів, гравелітів і пісковиків і належать до єдиного стратиграфічного рівня – базальної частини палеопротерозойського протоплатформного чохла. Отримано нові мінералого-геохімічні дані, що підтверджують початково осадовий (розсипний) генезис торій-рідкоземельних концентрацій Дібровського рудопроява. Генезис уранових концентрацій в рудах залишається дісскусійним – він пов’язаний із впливом як осадових сін-діагенетичних, так і накладених епігенетичних, метаморфічних, ультраметаморфічних, метасоматичних процесів, які проявлені на рудопрояві і роль яких в рудоутворенні ще належить оцінити. Конкретизовано основні пошукові критерії комплексного уран-торій-рідкісноземельного зруденіння Дібровського (Ніколо-Козельського) типу: першорядними в числі локальних пошукових критеріїв є замкові частини синкліналей і ділянки з підвищеною потужністю кластогенних передзалізорудних світ нижньоскелеватського стратиграфічного рівня. Сприятливим фактором є близьке розташування масивів мікроклінових монацитоносних гранітів архейского віку, які були областю вивітрювання і джерелом кластогенного матеріалу. Намічено перелік перспективних структур в межах східної частини Українського щита.

 Ключові слова: уран, торій, металогенія, ранній докембрій, Дібровський рудопрояв, Український щит.

СтаттяЛітература

 1. Бетехтин А.Г. О поведении радиоактивных элементов при процессах образования эндогенных месторождений // Геология рудных месторождений. 1959. № 1. С. 5-24.
 2. Вернадский В.И. Очерки геохимии. 4-е (2-е рус.) изд. Москва-Ленинград-Грозный-Новосибирск: Государственное научно-техническое горно-геолого-нефтяное издательство, 1934. 380 с.
 3. Возняк Д.К., Крамар О.О., Бельський В.М. Нові визначальні ознаки генезису уран-торій-рідкісноземельного зруденіня на Приазовському мегаблоці Українського щита // Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища. К.: ІГНС, 2012. Вип. 20. С. 125-129.
 4. Головенок В.К. Высокоглиноземистые формации докембрия. Л., 1977. 268 с.
 5. Гречишников Н.П. Уранопроявления в древних конгломератах / Генетические типы и закономерности размещения уранових месторождений Украины / Отв. ред. Я.Н. Белевцев, В.Б. Коваль.Киев: Наук.думка, 1995. С. 151-157.
 6. Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000, аркуші L-36-VI (Запоріжжя), L-37-I (Пологи). Центральноукраїнська серія. Пояснювальна записка / А.А. Петренко, В.О. Шпильчак, А.І. Некряч. – К.: Державний комітет природних ресурсів України, КП «Південукргеологія», 2004.
 7. Железисто-кремнистые формации Украинского щита. Т. 1 / Отв. ред. Н.П. Семененко. Киев: Наук. думка, 1978. 328 с.
 8. Жуков Г.В. Геология железисто-кремнистых формаций Западноприазовского района // Геология железисто-кремнистых формаций Украины. Киев АН УССР, 1959. С. 557-662.
 9. Закономерности образования и размещения урановых месторождений Украины / Отв. ред. Я.Н. Белевцев – Типография МВД УССР: Киев, 1968. 763 с.
 10. Исаков Л.В., Бобров А.Б., Паранько И.С., Сукач В.В., Шпыльчак В. А., Кичурчак В.М., Кандала Ю.С. О необходимости выделении январского гранитного комплекса в пределах Западноприазовского геоблока // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Стратиграфия, геохронология и корреляция нижнедокембрийских породных комплексов фундамента Восточно-Европейской платформы». Киев, УкрГГРИ, 2010. С. 85 – 87.
 11. Калашник А.А., Кузьмин А.В. Геолого-структурные особенности Дибровского REE-U-Th рудопроявления Украинского щита // Наукові праці УкрНДМІ НАН України. № 10. 2012.  С.173-185.
 12. Кичурчак В.М., Некряч А.И., Рузина М.В. Докембрийские структуры несогласия Приазовья: строение, металлогения, перспективы // Регіональні геологічні дослідження в Україні і питання створення держгеолкарти-200. Київ, 2000. С. 161-163.
 13. Кичурчак В.М., Бойко А.З., Берзенин Б.З. О разрезе сачкинской свиты центральноприазовской серии в северном обрамлении Дибровской структуры (Западное Приазовье) // Геол. журн. 1991. № 4. С. 101-107.
 14. Кореляційна хронологічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та пояснювальна записка) // УкрДГРІ. Київ, 2004.
 15. Котляр В.Н.О карнаватской породе из Кривого Рога // Доклады АН СССР. 1952. Т. LXXXIII, № 2. С. 281-282.
 16. Кравченко Г.Л. Эвлизиты Дибровской магнитной аномалии (Семеро-Западное Приазовье) // Минералогический журнал. 2000. Т. 22. № 4. С. 93-102.
 17. Крамар О.О., Кулібаба В.М. Дібровське родовище урану на Приазовському мегаблоці. Особливості будови, структурно-петрологічні умови локалізації та генезис // Збірник наукових праць ІГНС НАН України. 2008. вип.16. С. 37-50.
 18. Крамар О.А. Геодинамическая обстановка, структурно-петрологические условия формирования и локализации Дибровского уран-ториевого рудопроявления // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Особенности развития минерально-сырьевой базы урана Украины, его добыча и обогащение». Киев, 2009. С.70-75.
 19. Крамар О.А. Новые генетические типы уранового и уран-ториевого оруденения на Ингульском и Приазовском мегаблоках Украинского щита / Стратегические минеральные ресурсы Украины для ядерной енергетики / Под ред. Е.А.Кулиша. Киев, 2010. С. 232-267.
 20. Крамар О.О., Возняк Д.К., Ноженко О.В. Особливості формування і локалізації Дібровського рідкоземельно-уран-торієвого родовища / Перспективи розвитку уранової сировинної бази ядерної енергетики України / Відп. ред. Г.В. Лисиченко, В.Г. Верховцев – Київ: Наук. думка, 2014. С. 126-148.
 21. Круглов С.С., Арсірій Ю.О., Бобров О.Б., Векліч Ю.М., Веліканов В.Я. та ін. Тектонічна карта України. Масштаб 1:1 000 000. Головні ред. С.С. Круглов, Д.С. Гурский. Держ. геол. служба України, 2007.
 22. Лысенко А.Ю., Зыков Е.А.. Фалькович А.Л. и др. Дибровское редкоземельно-торий-урановое месторождение на Украинском щите // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Особенности развития минерально-сырьевой базы урана Украины, его добыча и обогащение». Киев, 2009. С. 83-86.
 23. Михальченко І.І. Геологія рудних полів і родовищ Центральноукраїнського урановорудного району : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук : спеціальність 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин / Михальченко Іван Іванович. Київ, 2018. 45 с.
 24. Негруца В.З. Докембрийская формация кварцевых конгломератов Балтийского щита. Апатиты, 1990. 149 с.
 25. Никольский А.П. Новые данные о докембрии Кривого Рога / Труды лаборатории геологии докембрия, вып.2. 1953.
 26. Осьмачко Л.С. Тектонічні умови формування рудовмісних структур Приазовського мегаблока Українського щита (на прикладі Дібровської) // Геофизический журнал. № 4. Т. 38. 2016. С. 113-122.
 27. Половинкина, Ю.И.О так называемой карнаватской породе Криворожского бассейна // Геология и горное дело. Сборник научных трудов НИГРИ, № 2. – М; Металлургиздат, 1959. С. 24-34.
 28. Покалюк В.В. Литогенез в раннем докембрии Криворожского железорудного бассейна. – LAP LAMBERT Academic Publishing: 2017. 461 p.(ISBN 978-3-330-32486-6).
 29. Семка В.А., Пономаренко А.Н., Бондаренко С.Н. Новый генетический тип редкоземельно-уран-ториевого оруденения в Украинском щите // Тезисы докладов конференции «Особенности развития минерально-сырьевой базы урана Украины, его добыча и обогащение», 15-17.09.2009, Киев, 2009. С. 76-78.
 30. Семка В.А., Пономаренко А.Н., Бондаренко С.Н., Донской Н.А., Шумлянский Л.В., Мельникова Е.Е., Семка Л.В. Дибровское редкоземельно-уран-ториевое месторождение в Приазовском мегаблоке Украинского щита // Геохімія та рудоутворення. № 28. 2010. С. 48-76.
 31. Сочава А.В. Красноцветные формации докембрия и фанерозоя: Ленинград, 1979. 207 с.
 32. Стратиграфические разрезы докембрия Украинского щита / Щербак Н.П., Есипчук К.Е., Берзенин Б.З. и др. – Киев: Наукова думка, 1985. 168 с.
 33. Тарханов А.В., Петрин А.В., Козырьков В.Д., Орлова Л.А., Игнатов В.Б., Преображенский А.Н.Уран-редкоземельно-фосфатные руды Жёлтореченского месторождения // Специальные вопросы Атомной науки и техники. Серия: Геология и горное дело Научно-технический зборник. 1990. Вып. 2.  С. 3-11.
 34. Цейслер В.М. Формационный анализ. Москва: РУДН, 2002. 186 с.
 35. Щербак Н.П., Половко Н.И., Левковская Н.Ю.Изотопный возраст акцессорных минералов нижней свиты криворожской серии // Геол. журн. 1969. 29, № 3. С. 23-32.
 36. Юдович Я.Э., Кетрис М.П., Рыбина Н.В.Геохимия титана. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2018. 432 с.
 37. Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 479 с.
 38. Mihalchenko I.I., Shumlyanskyy L.V., Soesoo A.Rare earth elements in Th-U-bearing albitites of the Novooleksiivka occurrence, the Ukrainian Shield // Проблеми теоретичної і прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничовидобувних регіонів: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 24-26.10.2016, КНУ,  Кривий Ріг. Кривий Ріг : Видавничий центр КНУ, 2016.  С. 34-38.