26.3 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ШАХТНИХ ВОД НА ПРИКЛАДІ ІНГУЛЬСЬКОЇ ШАХТИ ДП «СХІД ГЗК»

УДК 553/495: 553.061.6 (477) • 📖 Випуск 26 / 2016 • 27 — 40 сторінки

Данилов С. В., Забулонов Ю. Л., Кадошніков В. М., Одукалець Л. А.

Данилов С. В. аспірант ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» svdanilov@yahoo.com
Забулонов Ю. Л. чл. – кор. НАН України, докт. тех. наук, проф., зав.від. ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» zabulonov@mail.ru
Кадошніков В. М. н. с. ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» vm.kadoshnikov@gmail.com
Одукалець Л. А. н. с. ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» laoduk@i.ua

Анотація

У роботі описаний метод підвищення ефективності очищення шахтних вод і спосіб його реалізації. Комбіноване використання електродіалізу і методу співосадження полягає в тому, що спочатку відбувається співосадження урану на частинках сульфату кальцію, а наступне застосування електродіалізу після процесу коагуляції наночастинок дозволяє отримати очищення стоку з концентрацією урану не більше 0,01 мг/дм3. Розглянуто можливість вилучення не тільки урану, але і його супутників – радію, полонію тощо. У статті наведено результати досліджень із застосуванням установки очищення шахтних вод Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК», зокрема результати лабораторних вимірювань складу шахтних вод, що надходять на установку, складу шахтних вод, що пройшли процес очищення і скидаються у навколишнє середовище та результати тестових експериментів із знесолення розчину з використанням лабораторної установки EDL-10. Доведена перспективність використання електродіалізу при змінному електричному струмі. При протіканні змінного струму в електрохімічній системі створюються умови для здійснення більш широкого класу різних електрохімічних реакцій в розчинах, на електродах і міжфазній межі електрод–електроліт, електроліт–мембрана. Перевагою застосування нестаціонарного режиму при електродіалізі є його низька чутливість до концентрації іонів водню (рН), що дозволяє працювати як з сильно кислими, так і з сильно лужними розчинами. Підтверджено обмеження застосування електродіалізу, що пов’язано з неможливістю вилучення незаряджених компонентів високомінералізованих розчинів, якщо такі будуть присутні

Ключові слова: електродіаліз, шахтні води, очищення, мембрани, лабораторна установка, знесолення, пом’якшення, pH.

СтаттяЛітература

  1. «Розробка технології з підвищення ефективності очищення шахтних вод від хімічних забруднювачів)» – Закл. звіт про НДР – договір № 944/35 від 04.10.2012 р. між ДУ «ІГНС НАН України» та ДП»СхідГЗК» – номер держреєстрації 0112U008121. – К., 2012., – 73 маш.арк.
  2. «Створення установки очищення рідких радіоактивних відходів об’єктів ядерно-паливного циклу» – Закл. звіт про НДР – договір № 36 від 17.03.2014 р. – ДУ «ІГНС НАН України» – номер держреєстрації 0114U002702. – К., 2014. – 71 маш.арк.
  3. Патент України,  №  UА    Спосіб  одержання  активованої  суспензії   бентоніту. Забулонов Ю.Л., Кадошніков В.М., Лисиченко Г. В., Литвиненко Ю. В. // Заявка № U 2012 09789 от 14.08.12. Опубл. 11.02.13. – Бюл. №3.
  4. Патент України № UА Спосіб очищення вод, забруднених важкими металами, радіонуклідами, у присутності органічних речовин  різної  природи.  Ю. Л.Забулонов, Кадошніков В. М., Литвиненко Ю. В. // Заявка № U 2012 09790 от 14.08.12.- Опубл. 25.01.13. – Бюл. №2.
  5. Zabulonov Y., Lytvynenko , Rozko A., PhedorenkoY., Kadoshnykov V., Yurzhenko M. Sorption of cations of different nature mineral-polymeric composite based on sodium polyacrylate // VIII Ukrainian-Polish conference Polymers of special applications” 01-04 October 2014: abstract book. – smt. Polyanicya Bukovel, Ukraine.
  6. Zabulonov Y., , Rozko А., Phedorenko Y., Kadoshnykov V. Special polymeric mineral composites with increased sorption activity to the transition metal ions // “Polymers of special applications”: VIII Ukrainian-Polish conference 01-04 October 2014: abstract book. – smt. Polyanitsya, Ukraine, 2014. – Р. 166-168.
  7. Забулонов Ю.Л., Кадошніков В.М., Литвиненко Ю.В. Вплив електромагнітного поля на фізико- хімічні властивості дисперсних систем у багатокомпонентних рідинах, що містять радіонукліди // Сб. науч. тр. СНИЭП. – Севастополь, 2009. – Вып. 04. – С. 113-120.