28.7 ЕКОЛОГО-ГІДРОГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД МЕРГЕЛЬНО-КРЕЙДЯНОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ ТА ПРОГНОЗ ЇХ ЯКОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТЛІВСЬКОГО ВОДОЗАБОРУ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ)

УДК 556.314:556.388](477.61) • Випуск 28 / 2019  • 74-85 сторінки

Удалов І.В., Кононенко А.В.

Удалов І.В. д. г. н., доцент, зав. кафедри гідрогеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, e-mail: igorudalov8@gmail.com

Кононенко А.В. аспірант кафедри гідрогеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, e-mail: kononenko_alina01@ukr.net

Анотація

В статті проаналізовано основні еколого-гідрогеохімічні фактори формування підземних вод мергельно-крейдяного водоносного горизонту на прикладі Житлівського водозабору. Встановлено вплив інфільтрації забруднених атмосферних опадів і ґрунтових вод на якісний склад підземних вод мергельно-крейдяного водоносного горизонту. Доведено відсутність зв’язку між експлуатацією Краснопопівського підземного сховища газу і якістю підземних вод Житлівського водозабору. З’ясовано роль Північнодонецького насуву в процесі формування якості підземних вод водозабору. Встановлено залежність зміни мінералізації підземних вод від величини водовідбору в зоні впливу Північнодонецького насуву на основі кореляційного аналізу. Здійснено прогноз зміни якості підземних вод за регресійним рівнянням та розраховано величину притоку високомінералізованих вод тріасу в мергельно-крейдяний водоносний горизонт. Запропоновано рекомендації по зменшенню негативного впливу досліджуваних еколого-гідрогеохімічних факторів на якість підземних вод мергельно-крейдяного водоносного горизонту.

 Ключові слова: мергельно-крейдяний водоносний горизонт, водозабір, якість підземних вод, еколого-гідрогеохімічні фактори, інфільтрація.

СтаттяЛітература

 1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Луганській області в 2016 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://menr.gov.ua/news/31778.html
 2. Сенченок Л.Н. Гидрогеологическое заключение о результатах опробования подземных вод Житловского водозабора для оценки хлоридного загрязнения со стороны Краснопоповского подземного хранилища газа // Луганскгеология. – Луганск: Луганская КГРЭ, 1997. – 22 с.
 3. Дворовенко В.П., Решетов И.К., Фаловский А.А. Влияние техногенных факторов на гидрохимический режим подземных вод Придонцовья // Вестник Харьковского университета. – 1994. – № 380. – С. 63–69.
 4. Кононенко А.В. Основні фактори зниження якісного складу підземних вод (на прикладі Житлівського водозабору) // VII Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа «Сучасні проблеми наук про Землю». – К.: ЦОП «Глобус», 2017. – С. 23–24.
 5. Посохов Е.В. Общая гидрогеохимия. – Л.: Недра, 1975. – 208с.
 6. Яковлев В.В. Подземные воды боровых террас как источник питьевого водоснабжения // Вісник Харківського національного університету. Сер. Геологія – Географія – Екологія. – 2008. – Вип. 29. – № 824. – С. 43–48.
 7. Котелевец Е.П. Отчет о результатах гидрогеологических изыскний источников водоснабжения на участке Житловском // Трест «Луганскгеология». – Луганск. – 1961. – т. 1 (150 с.). – т. 2 (433 с.).
 8. Некрут Л.Г. Отчет по изучению влияния изменяющихся факторов внешней среды на формирование подземных вод на площади Рубежанско-Лисичанского узла водозаборов // ПГО Ворошиловградгеология. – Ворошиловград: Ворошиловградская ГРЭ, 1987. – 236 с.
 9. Педан В.В. Вивчення можливого впливу експлуатації Краснопопівського ПСГ на Житлівський водозабор: звіт в 2-х книгах // НВП «Укргеоекологія». – Харків, 1997. – 90 с.
 10. Лурье А.И. Заключение о гидрогеологических условиях Житловского водозабора в связи с разработкой Краснопоповского газового месторождения // Харьков: УкрНИИГаз, 1973. – 10 с.
 11. Бєлих Є.Д., Спірідоничева Н.С., Давидова Л.М. Оцінка можливого впливу експлуатації Краснопопівського підземного сховища газу на питні води Житлівського водозабору // Питання розв. газової пром-сті України: зб. наук. пр. УкрНДІгаз. – Х., 2001. – Вип. ХХІХ. – С. 60–62.4.
 12. Лапкин И.Ю. О выходах солёных вод в долине р. Жеребца на северной окраине Донбасса // Проблемы советской геологии. – 1938 – № 3. – С. 17–22.
 13. Суярко О.В. Про зв’язок зон розвантажування вод глибоких горизонтів палеозою з глибинною тектонікою Донбасу // Доп. АН УРСР, 1970. – Сер. Б (№ 5). – С. 403–406.