3 (31) 1. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ПРИ РОЗРОБЦІ ЗАВАЛЛІВСЬКОГО РОДОВИЩА ГРАФІТУ

УДК 553.04-553.69 (477) • Випуск 3 (31) / 2020  • 5-15 сторінки

Яценко В.Г, Заборовська Л.П, Земсков Г.О., Лижаченко Н.М., Ніколаєвський В.П

Яценко В.Г., канд. геол.-мiн. наук, пров. н. с., ДУ «Iнститут геохімії навколишнього середовища НАН України», vgyatsenko@gmail.com,

Заборовська Л.П., канд. геол. наук, н. с., ДУ «Iнститут геохімії навколишнього середовища НАН України», zaborovskayalp63@gmail.com Земсков Г.О., н. с., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», zemskovgennadii2020@gmail.com

Лижаченко Н.М., канд. геол. наук, ДУ «Iнститут геохімії навколишнього середовища НАН України», albeet@ukr.net

Ніколаєвський В.П., головний геолог, ПрАТ «Заваллівський графітовий комбінат»”, nvp49ktv@gmail.com

Анотація

У роботі на основі аналізу перспектив використання ресурсної бази Заваллівського родовища намічено шляхи раціональної розробки і комплексного використання його сировини, що включає перехід на підземний та комбінований видобуток графітових руд, вдосконалення схем збагачення, збільшення асортименту графітової продукції комбінату, використання відпрацьованого кар’єру для відвалів розкривних порід та хвостів. Важливішою складовою раціональної розробки Заваллівського родовища є комплексне використання його сировини: (1) гранатова сировина родовища має на сьогодні значні перспективи, оскільки родовище є єдиним в Україні, що розробляє гранатові руди; за технічними характеристиками гранатовий концентрат Заваллівського родовища не поступається гранатам світових виробників; (2) підприємство не реалізовує всі обсяги скальних порід розкриву для виробництва будівельного каменю; (3) піски, глини та суглинки порід розкриття характеризуються високими технологічними показниками і потребують вивчення економічної доцільності їх селективної розробки; (4) сировина хвостів флотації графітових руд заслуговує на подальше вивчення з метою застосування в галузі будівельних матеріалів і для скляного виробництва; (5) використання мінеральних пігментів (вохри, селадоніту) можливе при селективній виїмці, спеціальному окремому складуванні та розробці технології збагачення та підготовки для подальшого використання; (6) яшми, халцедоніти та опалоподібні утворення Завалівського родовища мають високі декоративно-текстурні і споживчі характеристики і придатні для виготовлення різноманітних ювелірних та ювелірно-декоративних виробів; (7) серед вміщуючих порід Заваллівського родовища зустрічаються жили унікального, рідкісного у світі мінералу граутиту, мінералогічний інтерес представляє присутність бариту, горсейкситу, піриту, галеніту, скупчень крупнозернистого графіту, та ін. Збирання і реалізація їх зразків як колекційного матеріалу, організація мінералогічних екскурсій також можуть мати певний економічний ефект. Впровадження раціональних методів розробки і комплексного використання сировини Заваллівського родовища графіту дозволить розглядати цей обєкт як стратегічно важливий для економіки України.

 Ключові слова: Український щит, Заваллівське родовище графіту, графітова руда, раціональна розробка родовища, комплексне використання мінеральних ресурсів.

СтаттяЛітература

 1. БузилоВ.И., СавельеваТ.С., Савельев В.А. и др. Разработка научных основ по добыче графитовых руд комбинированным способом на базе Завальевского месторождения графита. Materialy Konferencyjne Szkoly Eksploatacji Podziemnej. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia, PAN, Krakow, 2011. С.392–400.
 2. Бызов В.Ф., Губин Г.В., Гурин В.А. Использование гранатовых сланцев Анновского и Первомайского месторождений СевГОКа . Разработка рудных месторождений: науч.-техн. сб. Кривой Рог, 1996. Вып. 59. С. 22-26.
 3. Виртуальная коллекция камней и минералов. Клуб любителей камня [Электронный ресурс]. URL: http://www.kievstone.zzz.com.ua/trips2.php (дата обращения: 16.12.2019).
 4. Гурський Д.С. [и др.]. Металічні і неметалічні корисні копалини України / Д.С. Гурський, К.Ю. Єсипчук, В.І. Калінін, Є.О. та ін. , Київ-Львів: Центр Європи, 2006. 551 c.
 5. Дубына И.В. Графитовые месторождения Украинской ССР / И.В. Дубына, Харьков: ГОНТИ, 1939. 208 c.
 6. Елина А.Б., Лях О.А. Минералогический туризм как перспективное направление современного туризма Чита: Забайкальский гос. университет, 2018. 103–108 с.
 7. Калашник А.А., Коврижкин Н.А., Ковалев С.Г. О защите интересов Украины на отечественном рынке гранатового концентрата. Мінеральні ресурси України. 2012. № 3. C. 19–22.
 8. Квасниця В.М., Науменко Є.В. Кристаломорфологія граутиту (α-MnOOH) із Заваллівського родовища графіту (Український щит). Мінерал. журн. 2017. № 1 (39). C. 11–18.
 9. Ковальчук Л.Н. Трещиноватость частиц граната из концентратов некоторых месторождений мира. Геолого-мінералогічний вісник. 2001. № 1. C. 106–109.
 10. Кравченко И. Агаты Завальевского месторождения графит. Севастопольский музей камня. URL: http://www.sevstone.ru/articles/agaty-zavaljevskogo-mestorozhdenija-grafita-kogda-neverojatnoe-stanovitsja-vozmozhnym/ (дата обращения: 26.11.2019).
 11. Кушнірук Н.В., Жавнерик В.С. Отримання гранатового концентрату з розкривних руд Ганнівського родовища. Гірничо-металургійний комплекс: досягнення, проблеми та перспективи розвитку:.Матеріали міжнар. наук.-техн. конференції (Кривий Ріг, 12-16 .052009). С.271-272.
 12. Лавров Д.А., Каневский А.Я., Гордеев Ф.М. Абразивные гранаты Украины М.: Наука, 1975. 90–94 с.
 13. Ларичкин Ф.Д. Терминологические проблемы комплексного использования минерального сырья. Цветная металлургия. 2004. № 12. C. 29-36.
 14. Ларичкин Ф.Д. Эволюция и формирование современной парадигмы (модели) комплексного использования минерального сырья. Вестник Кольского научного центра РАН. 2012. (4). C. 8–14.
 15. Лижаченко Н.М., Ніколаєвський В.П. Перспективи використання ресурсної бази Заваллівського родовища графіту. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. № 2(61). C. 41–44.
 16. Матковський О.І. Визначальні чинники залучення нових мінералів у практичне використання. Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування: Шоста міжнародна науково-практична конференція (Трускавець, 7–11 жовтня 2019 р). С. 9–14.
 17. Мирзаев Г.Г. [и др.]. Экология горного производства / Г.Г. Мирзаев, Б.А. Иванов, В.М. Щербаков, Н.М. Проскуряков, М.: Недра, 1991. 320 c.
 18. Мостыка Е.Н. Гранаты Украины как перспективное абразивное сырье. Науковий вісник НГУ. 2012. (1). C. 5-9.
 19. Моя коллекция: породы и минобразования кремнезема. Минералы от Леонида [Электронный ресурс]. URL: https://www.leonmin.ru/moya-kollekciya-porody-i-minobrazovaniya-kremnezema/ (дата обращения: 16.12.2019).
 20. Педан М.П., Мищенко В.С. Комплексное использование минеральных ресурсов / М.П. Педан, В.С. Мищенко, Киев: Наук. думка, 1981. 272 c.
 21. Сивий М.Я. До проблеми раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів регіону. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2009. № 37. C. 65–75.
 22. Скакун Л., Манчур Б., Мартишин А. Граутит із Заваллівського графітового родовища (перша знахідка в Україні). Мінерал. зб. 2003. № 1–2 (53). C. 49–58.
 23. Сурова В.М. Текстурно-колористичні особливості та гемологічні характеристики яшм Заваллівського родовища графіту. Scientific World [Электронный ресурс]. URL: https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/geology-311/general-and-regional-geology-311/7881-teksturnokoloristichn-osoblivost-ta-gemologchn (дата обращения: 25.11.2019).
 24. Сурова В.М., Ляшок В.І. Дослідження текстурно-колористичних і споживчих характеристик яшм та яшмоїдів з родовищ України. Коштовне та декоративне каміння. 2012. (3), c.8-11.
 25. Тарасова Т.В. [и др.]. Промислові відходи в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення. ТВ. Тарасова, В.Г. Губіна, Л.П. Квашук, Б.О. Горлицький, М.В. Єременко, Київ: Логос, 2011. 199 c.
 26. Шакіна К., Скакун Л. Мінеральні асоціації графіту на Заваллівському родовищі. Мінералогічний збірник. 2010. № 1 (60). C. 70–85.
 27. Шар из яшмы, 56 мм. Камневеды [Электронный ресурс]. URL: https://kamnevedy.ru/category/shary_200/kupit-suveniry-shar-yashmy_21636/ (дата обращения: 16.12.2019).
 28. Яценко В.Г. Геология, минералогия и генезис графита Украинского щита / В.Г. Яценко, Киев: Логос, 2008. 127 c.
 29. Whoriskey P. In your phone, in their air. Washington Post URL: https://www.washingtonpost.com/graphics/business/batteries/graphite-mining-pollution-in-china/
 30. Yatsenko V.G. Role of hydrothermal-metasomatic processes and weathering in formation of graphite deposits within the Ukrainian Shield. Florence – Italy – August 20-28, 2004. 881 с.