5 (33) 7. ВПЛИВ ХЕМОЛІТОТРОФНОЇ МІКРОБІОТИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИКОРО-ЗІЙНОЇ ОБРОБКИ СТАЛЕВИХ ТРУБОПРОВОДІВ ОРТО-ПОЛІФОСФАТНИМИ РЕАГЕНТАМИ НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ «SEA QUEST LIQUID»

УДК 628.1 • Випуск 5 (33) / 2021  • 77-85 сторінки

Мацелюк Є.М., Чарний Д.В.,  Коваленко О.В., Онанко Ю.А., Марисик С.В.

Мацелюк Є.М., канд. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Київ, Україна  ORCID:0000-0001-9960-6333; evgen1523@ukr.net;

Чарний Д.В., докт. техн. наук Інститут водних проблем і меліорації НААН, Київ, Україна  ORCID:0000-0001-6150-6433; dmitriych10@gmail.com;

Коваленко О.В., канд. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Київ, Україна  ORCID:0000-0002-2047-8859, aleksandr55kovakenko@gmail.com;

Онанко Ю.А., аспірант Інститут водних проблем і меліорації НААН, Київ, Україна  ORCID:0000-0002-7231-1188; yaonanko1@gmail.com;

Марисик С.В., аспірант Інститут водних проблем і меліорації НААН, Київ, Україна  ORCID:0000-0002-0100-7787, sergsi.marisik@ukr.net

Анотація

Зазначено, що переважна більшість водопроводів діючих в Україні систем водопостачання виконані зі сталі або чавуну, які схильні до корозії. Встановлено, що одним із напрямків зниження корозійної агресивності питної води є застосування орто- поліфосфатного препарату «SeaQuest Liquid» (ТУ У 20.5-У 0502222-001:2017). Наведено результати досліджень впливу препарату «SeaQuest Liquid» на органолептичні та фізико-хімічні показники питної води. Визначено, що обробка водопровідної питної води препаратом «SeaQuest Liquid» не впливає на органолептичні показники, середні рівні яких упродовж 5-ти місяців спостережень практично не зазнавали суттєвих змін та знаходились у межах гігієнічних нормативів. У зразках води рівні речовин, що входять до складу препарату «SeaQuest Liquid» (поліфосфати, ортофосфати), знаходились у межах нормативних значень. Якість води, обробленої ортополіфосфатним препаратом «SeaQuest Liquid», за основними санітарно-хімічними показниками, окрім заліза, відповідає вимогам гігієнічних нормативів ДСанПіН 2.2.4.171-10. В окремих пробах води вміст у воді заліза перевищував гігієнічний норматив (0,2 мг/дм3) та виходив за максимально допустимий рівень (1,0 мг/дм3). Під дією препарату «SeaQuest Liquid» у воді, яка оброблена гіпохлоритом натрію, спостерігалось зменшення індексу Ланжельє: з -2,23 до -2,08 і з -1,79 до -1,70, що свідчить про зниження її корозійної активності. У воді, необробленій гіпохлоритом натрію, під впливом препарату «SeaQuest Liquid» спостерігалось деяке зростання індексу Ланжельє: з -1,80 до -1,95 та з -1,85 до – 2,78; з -2,01 до -2,13, що свідчить про зростання її корозійної агресивності. В умовах наявності у воді сульфатредукуючих тіобактерій препарат «SeaQuest Liquid» збільшує швидкість корозії сталі у 2,9-7,2 раза; за умови додаткового знезараження води гіпохлоритом натрію він знижує цей показник у 1,4-2,7 раза.

 Ключові слова: корозія, захист, вода, трубопровід, залізо, ортополіфосфати, тіобактерії.

СтаттяЛітература

  1. Загороднюк К.Ю., Бардов В.Г., Омельчук С.Т. та ін. Гігієнічне обґрунтування необхідності та шляхів модернізації комунальних систем централізованого водопостачання України. Довкілля та здоров’я. 2016. № 1 (77). С. 48-54.
  2. Загороднюк Ю.В., Омельчук С.Т., Кравчук А.П. та ін. Коррозионная агрессивность воды как один из основных показателей качества питьевой воды и ее нормативное регулирование в Украине. Водопостачання та водовідведення. 2009. № 4. С. 26-33.
  3. Загороднюк К.Ю., Омельчук С.Т., Нікіпєлова О.М., Загороднюк Ю.В. Токсиколого-гігієнічна оцінка питної води Західної фільтрувальної станції ТОВ “Луганськвода” до та після стабілізаційної обробки препаратом “Sea-Quest”. Сучасні проблеми токсикології. № 5. С. 178-179.
  4. Загороднюк К.Ю., Омельчук С.Т., Загороднюк Ю.В. Влияние стабильности и коррозионной агрессивности воды на биологическую активность хлорорганических соединений, поступающих в организм с питьевой водой. Вода и экология: проблемы и решения. Санкт-Петербург, 2012. № 2-3. С. 35-36.
  5. Jereb G, Poljšak, Eržen I. Contribution of Drinking Water Softeners to Daily Phosphate Intake in Slovenia. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017. Vol. 14 (10). P. 1186.