6 (34) 11. КІЛЬКІСНИЙ ДИНАМІЗМ ПОКАЗНИКІВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЯК МАРКЕР ЯКІСНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ ВОД (НА ПРИКЛАДІ СИНИЧАНСЬКОГО ВОДОЗАБОРУ)

УДК 556.314.043 • Випуск 6 (34) / 2021  • 90-98 сторінки

Удалов І.В., П’яташ Д.Р.

Удалов І.В. д.г.н., професор, зав. кафедри гідрогеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, https://orcid.org/0000-0003-3844-6481, igorudalov8@gmail.com

П’яташ Д.Р. аспірант кафедри гідрогеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, dmytropyatash123@gmail.com

Анотація

У статті надано фізико-географічну характеристику Синичанської водозабірної ділянки Ізюмського водозабору, яка розташована у 8 км на південний схід від м. Ізюму, Харківської області. Розглянуто гідрогеологічні особливості водоносних горизонтів, що експлуатуються чотирма свердловинами. Проаналізовано геоморфологічні особливості території, що досліджується. Також відображено аспекти геологічної будови ділянки. Представлено аналіз показників хімічного складу підземних вод Синичанської водозабірної ділянки з 2003 року. Серед найбільш відповідних завданню роботи хімічних сполук було відібрано значення вмісту нітратів, хлоридів та сульфатів, а також дані загальної жорсткості та мінералізації. Підвищення показників спостерігається у всіх свердловинах. Інтенсивність підвищення є різною для кожної експлуатаційної свердловини та відповідної хімічної сполуки. Це свідчить щонайменше про неоднорідність факторів впливу та процесів, що відбуваються у водоносних горизонтах даної водозабірної ділянки. Серед таких факторів і процесів, з огляду на незначні глибини свердловин, можна відзначити і техногенез. Оскільки Синичанський водозабір експлуатується для водозабезпечення значної кількості житлових масивів м. Ізюму, доцільним є детальний аналіз динаміки представлених даних. Дослідження динаміки розподілу хімічних показників складу підземних вод у різні періоди за допомогою математичних та графічних методів дозволить не лише індуктивно дослідити динаміку минулих років, а й кількісно спрогнозувати майбутні тенденції складу вод міжпластових водоносних горизонтів зазначеного регіону. З огляду на зростаючий та все більш помітний дефіцит якісних водних ресурсів на території України, аналіз даних з водозабірних ділянок міста Ізюму може дати репрезентативну картину реальної локальної ситуації у сфері водного господарства, гідрогеології та гідрогеохімії вод Ізюмського району загалом та міста Ізюму зокрема.

 Ключові слова: динаміка, водоносний горизонт, жорсткість, мінералізація, нітрати, хлориди, сульфати, експлуатаційні свердловини, водозабірна ділянка.

СтаттяЛітература

 1. Дмитрієв М.І. Рельєф УСРР. Геоморфологічний нарис. Харків: Учпедгіз, 1936. 168 с.
 2. Геоморфология Украинской ССР: Учеб. пособие / И. М. Рослый, Ю. А. Кошик, Э. Т. Палиенко и др.; Под общ. ред. И. М. Рослого. К.: Выща шк., 1990. 287с.
 3. Леваковский И. Ф. О славянских соляных озерах / Иван Федорович Леваковский. Харьков : В Университетской типографии. 1870. 10 с. Режим доступу :http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1237.
 4. Чомко Д.Ф. Характеристика режиму водовідбору по Україні (2000-2008 рр.) /Д.Ф. Чомко, Л.І. Шевчук . Вісник Харківського національного університету. Харків. 2010. № 909. С.57-60 .
 5. Ухань О. О. Особливості формування хімічного складу поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець / О .О. Ухань, В. І. Осадчий, Н. М. Осадча, А. П. Манченко. Наук праці УкрНДГМІ. 2002. Вип. 250. Режим доступу : https://uhmi.org.ua/pub/np/250/22_Uhan.pdf
 6. Коробкова Г.В. Екологічне нормування якості поверхневих вод на прикладі басейну річки Сіверський Донець (в межах Харківської області) : дис. … канд. геогр. наук: 11.00.11. Харків, 2018. 183 с.
 7. Мартынов В.С. Подземные воды средней части бассейна Северского Донца и охрана их от загрязнения и истощения : дис. … канд. геол.-минер. наук. Київ, 1973. 145 с..
 8. Гуров А.В. Геологические исследования в южной части Харьковской губернии /  А.В. Гуров. 1869.
 9. Удалов І. В. Трансформація якісного складу питних підземних вод центральної частини ДДАБ / І. В. Удалов, С. М. Левонюк. Геохімія техногенезу. 2019. № 2 (30). С. 46-55.
 10. Терещенко В. О. Підземні води з найбільш глибоких розкритих горизонтів Дніпровсько-Донецької западини / В. О. Терещенко. Вісник Харківського національного університету. Харків. 2014. № 1098. С. 55-60.
 11. Яковлєв В. В. Джерельні води Харківської області як джерело питного водопостачання / В.В. Яковлєв. Вісник Харківського національного університету. Харків. 2014. № 1098. С. 63-72.
 12. Протокол № 3411 заседания Украинской территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых от 21 ноября 1972 г., Киев.
 13. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10). Режим доступу : https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/ uploads/2020/03/DSanPiN-2.2.4-171-10.pdf