6 (34) 14. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕРИТОРІЙ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВІЙСЬКОВОГО ПОЛІГОНУ «ДІВИЧКИ»)

УДК 550.681.3 (477.5) • Випуск 6 (34) / 2021  • 107-112 сторінки

Хрущов Д.П., Чумаченко С.М., Сплодитель А.О.

Хрущов Д.П., д-р геол.-мінерал. наук, професор, Інститут геологічних наук НАН України, ORCID: 0000-0002-7978-2505, khrushchov@hotmail.com

Чумаченко С.М., д-р техн. наук, зав. кафедри інформаційних систем, Національний університет харчових технологій, ORCID: 0000-0002-8894-4262, sergiy23.chumachenko@gmail.com

Сплодитель А.О., канд.геогр.наук, н.с., Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, ORCID: 0000-0002-8109-3944, asplodytel@gmail.com

Анотація

Методологічна база теорії інформаційного забезпечення досліджень та робіт щодо поводження з геологічною складовою територій військової діяльності полягає в розробці типізації порушень геологічного середовища з виділенням типів військової діяльності і форм їх впливу, встановленням механізму та прогнозом розвитку геосистем. Методичну основу складає розробка принципів інформаційних моделей порушень геологічного середовища, які слугують базою для визначення методів і технологій ліквідації наслідків порушення геологічного середовища, тобто його відновлення. Метою впровадження цього методичного апарату є оптимізація структуризації геологічного середовища об’єкта, що забезпечить підвищення роздільної здатності і загальної адекватності інфогеологічної моделі. Методи, розроблені на принципах цієї парадигми, спрямовані на ліквідацію наслідків військової діяльності та відновлення територій збройних конфліктів. Наземні дослідження розроблено з використанням концептуальних моделей і, зокрема, перевіркою основних компонентів цих моделей, що націлені на визначені ними невизначеності. У пакеті PDE Toolbox системи комп’ютерної математики MatLab 7.1.4 було проведено імітаційне моделювання розповсюдження забруднень у ландшафтних профілях котла артилерії військового полігону. Наведено картину зміни концентрації розчину забруднюючих речовин на профілі ландшафту до першого горизонту ґрунтових вод на момент часу t=90 днів від моменту інтенсивного сніготанення. Для оцінки динаміки розповсюдження забруднень за даними математичного моделювання було отримано залежності зміни концентрацій розчину забруднюючих речовин при розповсюдженні його ландшафтними профілями котла артилерії військового полігону. Отримані дані свідчать, що в межах території впливу військової діяльності в залежності від стану щільності та проникності порід зони ненасиченої фільтрації зростає уразливість підземних вод до геохімічних чинників техногенного забруднення.

 Ключові слова: геологічне середовище, інфогеологічне моделювання, військовий полігон.

СтаттяЛітература

 1. Данилюк С.Л., Туровець Ю.С. (2015). Оцінка розповсюдження забруднень у зонах інтенсивного воєнно-техногенного навантаження військових полігонів Сухопутних військ. Військово-технічний збірник, (13), 111–119.
 2. Романченко, І.С., Сбітнєв, А.І., Чумаченко, С.М., Слободяник, В.А. (2006). Управління станом природного середовища полігонів ЗС України: Заключний звіт пілотного проекту. Київ: ЗАТ «Космознімок».
 3. Томашевська, Т.В. (2001). Математичне моделювання процесів фільтрації в екологічно небезпечних зонах. Збірник наукових праць. Київ: ННДЦ ОТ і ВБ України, 5, 225-228.
 4. Хрущов, Д.П., Ремезова, Е.А., Белевцев, Р.Я., Яковлев, Е.А., Азимов, А.Т., Иванова, А.В., Лобасов, А.П., Босевская, Л.П., Греку, Р.Х., Почтаренко, В.И., Охолина, Т.В. (2019). Формационные алгоритмы теории информационного обеспечения исследований и работ по обращению с геологической средой. Геоінформатика, 1, 70–79.
 5. Хрущов, Д.П., Ковальчук М.С., Ремезова Е. А и др. (2017). Структурно-литологическое моделирование осадочных формаций. Киев: Интерсервис.
 6. Хуторский, М.Д. (1999). Мониторинг и прогнозирование геофизических процессов и природных катастроф. Москва.
 7. Чумаченко, С.М. (2003). Методологічні основи проведення екологічної оцінки впливу бойової підготовки на довкілля військових полігонів. Збірник наукових праць. Київ: ННДЦ ОТ і ВБ України, 20, 105–115.
 8. Шеннон, Р. (1978). Имитационное моделирование систем – искусство и наука. Москва: Мир.
 9. Яковлев, Е.А., Лютый, Г.Г., Почтаренко В.И. и др. (1994). Временное методическое руководство по проведению комплексных эколого-геологических исследований (на территории Украины). Киев: ГГП «Геопрогноз».
 10. Davydchuk, V., Chumachenko, S., Dudkin, O., Sytnik, Y., Nesterenko, S., Marynin, I., Slobodyanyk V., Yakovenko, O., Osadcha, O. (2004). Рilot project “Ecological assessment of the military training center “Divychky” and developing a framework for ecologically sound ecosystem management of military areas in ukraine in frame of program of scientific substantiation of rehabilitation and nature management on divychky military training area in 2004-2006. Кіе
 11. Khrushchov D.P., Zatserkovnyi V.I, Splodytel A.O., Nikolaienko O.Ye., Ilchenko A.V. (2021). Infogeological modeling of the geological environment of the military activity territories. Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 210-215 p.