ГІГРОСКОПІЧНІСТЬ ГЛИНОПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ

УДК 550.4.422:631:66.047 • Випуск 27 / 2017  • 22 — 29 сторінки

Федоренко Ю.Г., Розко А.М., Жарін І.С.

Федоренко Ю.Г., н.с , б/с., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Розко А.М., ст.н.с, канд.геол.н., Інститут геохімії мінералогії та рудоутворення НАН України, al.rozko@gmail.com

Жарін І.С., пров.спеціаліст, Центр інноваційних технологій Національного Авіаційного Університету

Анотація

Вологопоглинання глинополімерними композитами відбувається як шляхом конденсації вологи в гідрофільних порах і капілярах, так і за рахунок проникнення конденсату в стінки пор і капілярів під дією осмотичних сил, які обумовлюють набухання зразків. Гігроскопічна вологість зразків за 12 ÷ 16оС може сягати більше 75% і залежати від температури активації, складу і умов їх полімеризації. Активація зразків за температури вище 150ºС збільшує вологопоглинання силікагелями та знижує сумарне вологопоглинання композитами, ймовірно, за рахунок деструкції або часткової імідізації в полімерній компоненті. Здатність глинополімерних композитів поглинати значну кількість парів води у поєднанні з їх невисокою вартістю дозволяє прогнозувати застосування цих матеріалів у процесах зниження високої вологості, при боротьбі з корозією, для консервації та тривалого зберігання обладнання і т. д.

 Ключові слова: глинополімерні композити, набухання, ступінь вільного набухання, гігроскопічність, вологопоглинання.

 

СтаттяЛітература

  1. Евсикова О.В., Стародубцев С.Г., Хохлов А.П. Синтез, набухание и адсорбционные свойства композитов на основе полиакриламидного геля и бентонита натрия. // Высокомолекулярные соединения. – 2002. – Серия А, т.44, №5, – С.802-808.
  2. Litvinenko Yu.V., Fedorenko Yu.G, Rozko A.N., Kadoshnikov. V.M., Yurzhenko V.V. Special polymeric mineral composites With increased sorption activity to the transition metal ions / Материалы конференции 2nd CEEPN Workshop on Polymer Science, (24 – 25 october 2014). – Institute Macromolecular chem. Lasi, Romania, 2014. – Р. 166-168.
  3. Розко А.М. Федоренко Ю.Г., Коромысличенко Т.И., Шабалин Б.Г Сорбція 137Сs та 90Sr глинополімерними (нано)композитами з сольових розчинів // Пошукова та екологічна геохімія, № 1 (13), 2013 – С. 20 – 23.
  4. Федоренко Ю.Г., Розко А.М., Туронок О.Ч., Мазер Є.О. Спосіб формування тривалого індукційного періоду полімерізації // Патент № 90732. Бюл. № 11. 10.06.2014.
  5. Шаркина Э.В. Федоренко Ю.Г., Куковский Е.Г. О субмикроскопической структуре минералов. // Минер. журнал. – 1980. – № 2. – С. 44-52.
  6. Федоренко Ю. Г., Куковский Е. Г., Кадошников В.М., Шаркина Э.В. Рентгеновское изучение особенностей тонкой структуры кристаллов природных и модифицированных каолинитов // Сб. Кристаллохимия и структурные особенности минералов. – Л.: Наука, 1976. – С.71 – 75.