2 (30) 2. МЕТОД ПРОСТОРОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЛІВ РОЗПОДІЛУ РАДІАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ПРИКЛАДІ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ НА ТЕРИТОРІЇ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО РОДОВИЩА УРАНУ

УДК 553.495 (477) • Випуск 2 (30) / 2019  • 18-25 сторінки

Тищенко Ю.Є.

Тищенко Ю.Є. канд.. геол. н., с. н. с., ДУ «ІГНС НАН України», u-risk@ukr.net

Анотація

Стаття присвячена питанню оптимізації процесу та інтерпретації інформації, отриманої під час радіологічних вимірювань компонентів навколишнього середовища, на прикладі обробки даних досліджень, проведених на території Новокостянтинівського родовища урану та однойменної шахти. Аналітичне опрацювання масивів фактичних даних супроводжується їх просторовим відображенням за допомогою засобів комп’ютерного картування. Ефективність такого відображення залежить від надійності вибору критеріїв, за якими будуються просторові поля розподілу виміряних показників. У статті запропоновано підходи до просторового відображення результатів конкретних радіоекологічних моніторингових досліджень, які протягом трьох років виконуються Інститутом геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України. З використанням фактичних даних, отриманих під час польових вишукувань, показано метод ранжування рядів виміряних показників, в основу якого покладено урахування апаратурної похибки приладу при виконанні того чи іншого інструментального вимірювання. Метод обробки інформації проілюстровано результатами побудови карт просторового розподілу виміряних показників щільності потоку (ексхалації) радону з ґрунту, отриманих під час останніх за часом польових робіт. На картах виділено поля розподілу «фонових» та аномально високих виміряних показників. Останні локалізовані у місці дислокації видобувних потужностей шахти. Також простежується наявність аномальних зон у місцях залягання геологічних розломних структур та ймовірних зон розущільнення осадової товщі. Наведені результати просторового відображення порівнюються з аналогічними результатами картування фактичних даних попереднього року досліджень та результатами картування іншого показника радіологічних вимірювань – потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання у навколишньому середовищі. Отримані результати показують, що описаний метод може бути застосований для надійного виділення аномальних зон розподілу виміряних показників радіоактивності та їх просторового відображення. Картування аномальних зон може бути використане при оцінюванні радіоекологічної ситуації на радіаційно забруднених територіях, зокрема – родовищах урану, а також, як опосередкований пошуковий критерій дистанційних досліджень. Також у статті наведено коротку геологічну характеристику Новокостянтинівського родовища урану, показані його геологічний план та розрізи.

 Ключові слова: уран, родовище, радон, радіація, поля розподілу, картування.

СтаттяЛітература

  1. Перспективи розвитку уранової сировинної бази ядерної енергетики України / Відп. Ред. Верховцев В.Г., Лисиченко Г.В.– Київ: Наук. думка, 2014. – 355 с.
  2. Перспективи розвитку торієвої сировинної бази ядерної енергетики України / Відп. асс. Верховцев В.Г., Ярощук М.А. – Київ: Наук. думка, 2017. – 269 с.
  3. Белевцев Я.Н. Метаморфогенное рудообразование. Москва: Недра, 1979. – 275 с.
  4. Белевцев Я.Н., Бакаржиев А.Х., Коваль В.Б. и др. Урановые месторождения Украины // Геол. Журн. 1992. № 5. С. 28-44.
  5. Генетические типы и закономерности размещения урановых месторождений Украины / Отв. ред. Белевцев Я.Н., Коваль В.Б. – Киев: Наук. думка. 1995. 397 с.
  6. Верховцев В.Г. та ас. Комплексна оцінка та геолого-економічне обґрунтування перспектив освоєння екзогенних родовищ урану осадового чохла Українського щита. Звіт про науково-дослідну роботу. Етап 1. Історія формування осадового чохла Українського щита та епохи уранонакопичення в екзогенних умовах. УДK 550.4:574.3. – Київ, ДУ «ІГНС НАН України», 2016. 133 с.
  7. Cuney M., Shcherbak M.P., Emetz A.V., Petrychenko K.V., Sinelu S. Petrological and Geochronological Peculiarities of Novoukrainka Massif Rocks and Age Problem of Uranium Mineralization of the Kirovograd Megablock of the Ukrainian Shield // Мінерал. журн. 2008. 30, №2.  С. 5-16.
  8. Степанюк Л.М., Андрієнко О.М., Довбуш Т.І., Бондаренко В.К. Вік формування порід Новоукраїнського ассиву // Мінерал. журн. – 2005. – 27, № 1. – С. 44-50.
  9. Верховцев В.Г. Прикладные (поисковые и инженерно-геологические) аспекты изучения платформенных геоструктур Украины // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. 2005. № 3.  С. 80-92.